ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

М. О. Портян

Анотація


Актуальність дослідження пов’язана з тим, що у зв’язку з упровадженням інновацій у заклади дошкільної освіти, слід готувати майбутнього вихователя з урахуванням інноваційного потенціалу ігрових технологій. Мета статті – теоретично обґрунтувати та з’ясувати значення інноваційного потенціалу ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх вихователів. З метою реалізації визначеної мети були використані загальнонаукові методи, такі як: аналіз, синтез, систематизація наукових джерел, концептуалізація теоретичних знань для формулювання основних положень роботи. У статті доведено, що організація навчання на основі гри у контексті вивчення дисципліни «Педагогіка» є одним із інноваційних підходів до навчання студентів у закладі вищої освіти. Виконуючи різноманітні функції (задоволення, навчання, вправи, розвитку, виховання, естетизації, соціалізації, комунікації, самореалізації, діагностування, корекції, терапії), ігрові технології в освітньому процесі дозволяють формувати у майбутніх фахівців компетентності різного виду.

Змістовне наповнення дисципліни «Педагогіка» було спрямоване на реалізацію таких етапів готовності до інноваційної діяльності, як: мотиваційний (активізація дій майбутніх вихователів із опанування та засвоєння ними необхідних для майбутньої діяльності знань, створення необхідних умов для прояву їх креативності); змістовий (усвідомлення, аналіз, творче переосмислення основних положень, що характеризують процеси впровадження та використання інноваційних технологій в освіті, їх призначення та специфіку); діяльнісний (як віддзеркалення набутих майбутніми вихователями компетентностей та досвіду використання нових ідей, форм, методів, прийомів, технік, технологій, що є найбільш придатними та ефективними для досягнення поставленої мети); рефлексійний (сприяння відкритості до нових освітніх ідей, процесу формування адекватної самооцінки індивіда на основі завдань, передбачених спецкурсом; супровід та корекція індивідуального стилю дій студента).

Ключові слова: майбутній вихователь, підготовка, заклад вищої освіти, інновації, потенціал, ігрові технології.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бургин М. С. Инновации и новизна в педагогике. Советская педагогика. 1989. №12. С. 36–40.

Галкін С. Гра – шлях до впевненості. Шкільний світ. 2004. № 47. С. 4–6.

Гуслова М. Н. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия», 2010. 288 с.

Дичківська І. Іноваційні педагогічні технології: підручник. 3-тє вид., випр. Київ: Академвидав, 2015. 304 с.

Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного опыта. Москва: Знание, 1989. 77 с.

Ковалева Т. М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. Москва: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 256 с.

Осадчук Р. І. Дидактичні ігри в навчальному процесі школи. Педагогіка і психологія. 1996. № 4(13). С. 108-110.

Посталюк Н. Ю. Проектирование инновационных образовательных систем: региональный аспект. М., 2009. Режим доступа: URL: http://psycology.narod.ru/121.html

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Москва: Народное образование, 1998. 256 с.

Тихонова В. И., Соколов В. П., Хореев А. И. Деловая игра как активный метод обучения в ВУЗе. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. 260 с.

Христенко В. Б. Деловые игры в учебном процессе: Учебное пособие. Челябинск: Челябинский политехнический институт, 1983. 143 с.

Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. 2-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия», 2010. 256 с.

REFERENCES:

Burgin, M. S. (1989). Innovacii i novizna v pedagogike. [Innovation and Novelty in Pedagogy]. Sovetskaja pedagogika. 12. рр. 36–40. (in Russian).

Halkin, S. (2004). Hra – shliakh do vpevnenosti [Play is the way to confidence]. Shkilnyi svit. 47. рр. 4–6. (in Ukrainian).

Guslova, M. N. (2010). Innovacionnye pedagogicheskie tehnologii [Innovative pedagogical technologies]. Moskva: Izdatel'skij centr «Akademija». (in Russian).

Dychkivska, I. (2015). Inovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies: a textbook]. Kiev: Academic. (in Ukrainian).

Klarin, M. V. (1989). Pedagogicheskaja tehnologija v uchebnom processe: analiz zarubezhnogo opyta. [Pedagogical technology in the educational process: analysis of foreign experience]. Moskva: Znanie. (in Russian).

Kovaleva, T. M. (2003). Innovacionnaja shkola: aksiomy i gipotezy. [Innovation school: axioms and hypotheses]. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta; Voronezh: Izdatel'stvo NPO «MODJeK». (in Russian).

Osadchuk, R. I. (1996). Dydaktychni ihry v navchalnomu protsesi shkoly [Didactic games in the school's educational process]. Pedahohika i psykholohiia. 4(13). рр. 108-110. (in Ukrainian).

Postalyuk, N. Yu. (2009). Proektirovanie innovacionnyh obrazovatel'nyh sistem: regional'nyj aspekt. [Designing innovative educational systems: a regional aspect]. М. Retrieved from: URL: http://psycology.narod.ru/121.html (in Russian).

Selevko, G. K. (1998). Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii. [Modern educational technology]. Москва: Народное образование. (in Russian).

Tikhonova, V., Sokolov, V. & Khoreev, A. (2013). Delovaja igra kak aktivnyj metod obuchenija v VUZe. [Business game as an active method of training at a university]. Voronezh: Izdatel'sko-poligraficheskij centr «Nauchnaja kniga». (in Russian).

Khristenko, V. B. (1983). Delovye igry v uchebnom processe. [Business games in the educational process: Textbook]. Cheljabinsk: Cheljabinskij politehnicheskij institut. (in Russian).

Khutorskoj, A. V. (2010). Pedagogicheskaja innovatika. [Pedagogical innovation: a textbook for students of higher academic institutions]. Moskva: Izdatel'skij centr «Akademija». (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2020.48.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.