АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

А. С. Ткачов, Н. О. Ткачова, Т. А. Щебликіна

Анотація


У статті визначено, що протягом останніх місяців в Україні та світі загалом виникли принципово нові освітні реалії, які значно підвищують значення самостійної навчальної діяльності в системі професійної підготовки майбутніх учителів на основі використання цифрових технологій. Мета статті – представлення авторської моделі організації самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів на основі використання цифрових технологій та результатів експериментальної перевірки її ефективності. Зазначена модель включає такі блоки: концептуально-цільовий блок (мета, завдання), структурно-змістовий (змістове наповнення структурних складників системи цифрових технологій); технологічно-процесуальний (використання цифрових технологій на всіх етапах організації самостійної навчальної діяльності студентів); критеріально-результативний (критерії ефективності та рівні організації самостійної навчальної діяльності студентів на основі використання цифрових технологій; діагностичний інструментарій; очікуваний результат). На аналітико-підготовчому етапі організації самостійної навчальної діяльності студентів на основі використання цифрових технологій розроблялося відповідне інформаційно-методичне забезпечення, що включало навчальну програму з чітким відображенням змісту та обсягу цієї діяльності з кожної теми, опорний контекст лекцій в електронній формі, список рекомендованих джерел та інші матеріали. На мотиваційно-організаційному етапі організації самостійної навчальної діяльності проводилося ознайомлення студентів з указаним забезпеченням, відбувались індивідуальні та групові консультації, розроблявся індивідуальний освітній маршрут для кожного студента. На змістово-діяльнісному етапі майбутні педагоги безпосередньо реалізовували самостійну навчальну діяльність на основі використання цифрових технологій. На рефлексивнокоригувальному етапі забезпечувалися самоконтроль і самооцінка засвоєних студентами необхідних для самостійного навчання знань, умінь, 114 компетентностей. Результати проведеного експерименту довели, що реалізація розробленої моделі дійсно забезпечує підвищення ефективності організації самостійної навчальної діяльності студентів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyer N. R., Usinger P. Tracking pathways to success: triangulating learning success factors. International Journal of Self-Directed Learning. 2015. No. 12. P. 22–48.

Hall J. D. Self-directed learning characteristics of first-generation, college students participating in a summer bridge program: Doctoral dissertation. University of South Florida, 2011. 155 р. Available: http://scholarcommons.usf.edu/etd/3140. Accessed on: Feb. 6, 2020.

Knowles M. S. Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. N.Y.: Cambridge Books, 1975. 135p.

Long H. B. Understanding Self-Direction in Learning. Practice & Theory in Self-Directed Learning. B. Long (Ed.). Schaumburg, IL: Motorola University Press, 2000. P. 11-24.

Merriam S. B., Caffarella R. S., Baumgartner L. M. Learning in Adulthood: Comprehensive Guide [3rd ed.]. San Francisco: Jossey-Bas, San Francisco, 2007. 533 р.

Бойко Н. І. Інформаційно-пошукові технології як засіб оптимізації самостійної роботи студентів. Наукові записки: зб. наук. пр., Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вип. 72, 2008. С. 70-78.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 373 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология: учеб. М. : Логос, 1999. 384 с.

Малихін О. В. Зміст і сутність самостійної навчальної діяльності студентів: історія і сучасність. Українська мова і література в школах України. 2014. № 11. С. 24-28.

Овчарук О. В. Сучасні підходи до розвитку цифрової компетентності людини та цифрового громадянства в європейських країнах. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 76. № 2. С. 1-13.

Овчарук О. В. Цифрова компетентність вчителя нової української школи: збір. тез доповідей учасників всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 28 лют. 2018 р.). К. : Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018. С. 59-53, 2018

Рибак С. Б., Баумвальд Н. Б., Писарик Р. М. Сутність і структура самостійної навчальної діяльності студентів. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/932. Дата звернення: лют. 4, 2020.

Ткачова Н. О., Кабанська О. С. Педагогічний супровід самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів вищої школи. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Х. : ТОВ «Вид-во НТМТ», 2018. № 4 (90). С. 178-197.

REFERENCES:

Bojko, N. I. (2008). Informacijno-poshukovi texnologiyi yak zasib optymizaciyi samostijnoyi roboty studentiv [Information and search technologies as a means of students' independent work facilitating]. Naukovi zapysky : zb. nauk. pr., Nacz. ped. un-t imeni M. P. Dragomanova. Vyp. 72. S. 70-78. (in Ukrainian)

Boyer, N. R. & Usinger, P. (2015).Tracking pathways to success: triangulating learning success factors. International Journal of Self-Directed Learning, No. 12. Р. 22–48.

Goncharenko, S. (1997). Ukrayinskyj pedagogichnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv : Lybid, 373 s. (in Ukrainian)

Hall, J. D. (2011) Self-directed learning characteristics of first-generation, college students participating in a summer bridge program: Doctoral dissertation, University of South Florida. 155 р. [Online]. Available: http://scholarcommons.usf.edu/etd/3140. Accessed on: Feb. 6, 2020.

Knowles, M. S. (1975). Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. N.Y. : Cambridge Books. 135 p.

Long, H. B. (2000). Understanding Self-Direction in Learning. Practice & Theory in SelfDirectedLearning. H. B. Long (Ed.). Schaumburg, IL: Motorola University Press. P. 11-24.

Malyxin, O. V. (2014). Zmist i sutnist samostijnoyi navchalnoyi diyalnosti studentiv : istoriya i suchasnist [The Content and Essence of Students‟ Educational Self-activity: The History and Modernity]. Ukrayinska mova i literatura v shkolax Ukrayiny. № 11. S. 24–28. (in Ukrainian)

Merriam, S. B., Caffarella, R. S. & Baumgartner, L. M. (2007). Learning in Adulthood: Comprehensive Guide [3rd ed.]. San Francisco: Jossey-Bas, San Francisco. 533 р.

Ovcharuk, O. V. (2018). Cyfrova kompetentnist vchytelya novoyi ukrayinskoyi shkoly [Digital Competence of the Teacher of the New Ukrainian School] : zbir. tez dopovidej uchasnykiv vseukr. nauk.-prakt. seminaru (Kyyiv, 28 lyut. 2018 r.). Kyyiv : In-t informacijny`x texnologij i zasobiv navchannya NAPN Ukrayiny, S. 59-53. (in Ukrainian)

Ovcharuk, O. V. (2020). Suchasni pidxody do rozvytku cyfrovoyi kompetentnosti lyudyny ta cyfrovogo gromadyanstva v yevropejskyx krayinax [Modern approaches to digital competency development of a person and digital citizenship in European countries]. Informacijni texnologiyi i zasoby navchannya. Т. 76. № 2. S. 1-13. (in Ukrainian)

Rybak, S. B., Baumvald, N. B. & Pysaryk, R. M. (2020). Sutnist i struktura samostijnoyi navchalnoyi diyalnosti studentiv [The essence and structure of students‟selfeducational activities of students]. Available: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/932. Data zvernennya: lyut. 4. (in Ukrainian)

Tkachova, N. O. & Kabanska, O. S. (2018). Pedagogichnyj suprovid samostijnoyi navchalnopiznavalnoyi diyalnosti studentiv vyshhoyi shkoly [The pedagogical support of independent educational and cognitive activities of students of higher education institutions]. Gumanizaciya navchalno-vyxovnogo procesu: zb. nauk. pr. DVNZ «Donbaskyj derzhavnyj pedagogichnyj universytet». Xarkiv : TOV «Vyd-vo NTMT», № 4 (90). S. 178-197. (in Ukrainian)

Zymnyaya, Y. A. (1999). Pedagogycheskaya psyxologyya [Education Psychology]: ucheb. Moskva : Logos, 384 s. (In Russian)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2020.49.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.