НАУКОВИЙ ГУРТОК В РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (З ДОСВІДУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ)

В. В. Ворожбіт-Горбатюк, К. В. Зозуля, Т. М. Собченко

Анотація


У статті автори презентували досвід роботи наукового гуртка «Педагогічне коріння» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Науковий гурток об’єднав студентів-бакалаврів на факультеті іноземної філології  (2001 – 2014 рр.) і на юридичному факультеті університету (2012 – 2014 рр.). Проаналізований і узагальнений у статті досвід реалізує ідею навчання через дослідження. Робота координатора і членів гуртка була спрямована на формування навичок дослідника, умінь критичного мислення, академічного усного і писемного мовлення, досвіду аргументувати і доводити свою позицію.

Авторами проаналізовано програма і положення про роботу наукового гуртка, звітні матеріали, результати творчих студій і науково-популярних публікацій, які підтверджують участь членів гуртка «Педагогічне коріння» в розробленні методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти.

У статті зазначено, що ініціатива створення гуртка виходила від самих студентів, які зацікавилися історією педагогіки з позицій спільності форм, прийомів і методів роботи з першоджерелами з фаховою підготовкою філологів. Згодом до роботи гуртка долучилися і студенти юридичного факультету. Робота наукового гуртка була спрямована на особистісне зростання студентів, системну професійну профорієнтацію.

Просвітницькі ініціативи студентів – членів гуртка передбачали адаптування наукового доробку визначних персоналій історико-педагогічного дискурсу для вчителів-практиків, батьків дітей, одногрупників, молоді, яка не має педагогічної підготовки. Гуртківці приділяли увагу дослідженню індивідуального шляху успіху визначних педагогів. І з успіхом інтерпретували свої знахідки.

Переваги наукового гуртка в реалізації ідеї навчання через дослідження здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти: підвищення рівня зацікавленості педагогічними науками, системна профорієнтація, доцільна інформаційна, організаційна,  методична підтримка.


Ключові слова


higher education, circle, study through research, training of specialists, pedagogical experience, «equal to equal», university

Повний текст:

PDF

Посилання


Koзак Л. В. Розвиток університетської освіти: навчання на основі дослідження. Oсвітологічний дискурс. Вип. 2(14). С. 38–52. 2016. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.3852

Бульвінська О. Сучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід. Освітологічний дискурс. 2019. № 1-2 (24-25) : DOI:10.28925/2312-5829.2019.1-2.83103

Ворожбіт-Горбатюк В. В., Борисенко Н. О. Конструктивне освітнє середовище у контексті сучасних новацій у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. Теорія та методика навчання та виховання. Х., 2017. Вип. 43. С. 5-14.

Дослідження сфери освіти в Україні. До більшої результативності, справедливості та ефективності (РЕЗЮМЕ3) ОГЛЯД [ Електронний ресурс ] – Режим доступу : http://documents1.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf(дата звернення 10.04.2021)

Зінченко К. В. Танці у виховних системах Стародавньої Греції. «Проблеми та перспективи розвитку педагогічних і психологічних наук»: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2013 року, м. Київ). К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». 2013. С. 8-10.

Зінченко К. В. Теорія і практика навчання дітей молодшого шкільного віку на Україні (друга половина ХХ століття). Матер. ІХ наук.-практ. конф. молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (26-26 жовтня 2012р., м. Харків). Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. С. 26.

Паризьке комюніке, 25 травня 2018 р. [ Електронний ресурс ] – Режим доступу :https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (дата звернення 10.04.2021)

План діяльності на 2020-21 рр. Еразмус+ [ Електронний ресурс ] – Режим доступу : https://erasmusplus.org.ua/zakhody/67-plan-diialnosti-neo-na-2020-r.html (дата звернення 10.04.2021)

Положення про діяльність наукового гуртка. Розробник: Башкір О.І. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pro_diyalnist_naykovogo_gyrtka.pdf (дата звернення 05.04.2021)

Рада молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hnpu.edu.ua/uk/division/rada-molodyh-uchenyh (дата звернення 05.04.2021)

Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкалова. 2-ге вид., стер. Х. : Видавець Савчук О. О., 2016. 1400 с.

Українські вчені реалізують нові стандарти академічної освіти: «Навчання через дослідження, замість відтоку мізків – циркуляція» [ Електронний ресурс ] – Режим доступу : spreso.tv/news/2020/07/06/ukrayinski_vcheni_realizuyut_novi_standarty_akademichnoyi_osvity_quotnavchannya_cherez_doslidzhennya_zamist_vidtoku_mizkiv_cyrkulyaciyaquot (дата звернення 10.04.2021)

REFERENCES:

Bashkir, O. I.(2020) Polozhennia pro diialnist naukovoho hurtka. [Position is about activity of scientific group]. – Retrieved form : http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pro_diyalnist_naykovogo_gyrtka.pdf (in Ukrainian)

Bulvinska, O. (2019) Suchasni metody navchannia i vykladannia na osnovi doslidzhennia: zarubizhnyi dosvid. [Modern methods of studies and teaching on the basis of research: foreign experienc]. Osvitolohichnyi dyskurs.1-2 (24-25): DOI:10.28925/2312-5829.2019.1-2.83103(in Ukrainian)

Doslidzhennia sfery osvity v Ukraini. (n. d.) [Research of sphere of education is in Ukraine]. Do bilshoi rezultatyvnosti, spravedlyvosti ta efektyvnosti (REZIuME3) OHLIAD Retrieved form :http://documents1.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf (in Ukrainian)

Kozak, L. V. (2016) Rozvytok universytetskoi osvity: navchannia na osnovi doslidzhennia». [Development of university education : studies on the basis of reseach]. Osvitolohichnyi dyskurs. 2(14). S. 38–52. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.3852 (in Ukrainian)

Paryzke komiunike (2018). [Parisian communique] – Retrieved form : https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (in Ukrainian)

Plan diialnosti Erazmus+.(2020) [Plan of activity of Еrazmus+]. –Retrieved form : https://erasmusplus.org.ua/zakhody/67-plan-diialnosti-neo-na-2020-r.html(in Ukrainian)

Rada molodykh uchenykh Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. (2021)[Advice of young scientists of the Kharkiv national pedagogical university of the name of H.S. Skovoroda]. – Retrieved form : http://hnpu.edu.ua/uk/division/rada-molodyh-uchenyh (in Ukrainian)

Ukrainskivchenirealizuiutnovistandartyakademichnoiosvity (2020) [The Ukrainian scientists will realize the new standards of academic education]. "Navchannia cherez doslidzhennia, zamist vidtoku mizkiv – tsyrkuliatsiia" – Retrievedform : spreso.tv/news/2020/07/06/ukrayinski_vcheni_realizuyut_novi_standarty_akademichnoyi_osvity_quotnavchannya_cherez_doslidzhennya_zamist_vidtoku_mizkiv_cyrkulyaciyaquot (inUkrainian)

Ushkalov, L. (Ed.) (2016) SkovorodaHryhorii. [SkovorodaHryhorii]. Povnaakademichnazbirkatvoriv.2-he vyd., ster. Kharkiv : Vydavets Savchuk O. O. 1400 s. (in Ukrainian)

Vorozhbit-Horbatiuk, V. V. & Borysenko, N. O. (2017) Konstruktyvne osvitnie seredovyshche u konteksti suchasnykh novatsii u vyshchykh navchalnykh zakladakh. [A structural educational environment is in the context of modern innovations in higher educational establishments]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia. Kharkiv. Vyp. 43. S. 5-14. (in Ukrainian)

Zinchenko, K. V. (2012) Teoriia i praktyka navchannia ditei molodshoho shkilnoho viku na Ukraini (druha polovyna XX stolittia). [Theory and practice of teaching children of junior school age in Ukraine (second half of the twentieth century)]. Mater. IX nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh «Metodolohiia suchasnykh naukovykh doslidzhen» (26-26 zhovtnia 2012r., m. Kharkiv). Kh. : KhNPU imeni H.S. Skovorody, S. 26. (inUkrainian)

Zinchenko, K. V. (2013) Tantsi u vykhovnykh systemakh Starodavnoi Hretsii. [Tanks in educational systems of ancient Greece].«Problemy ta perspektyvy rozvytku pedahohichnykh i psykholohichnykh nauk»: Mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (20 kvitnia 2013 roku, m. Kyiv). K. : HO «Kyivska naukova orhanizatsiia pedahohiky ta psykholohii». S. 8-10. (inUkrainian)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.