ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Д. В. Желанов

Анотація


Актуальність поданої статті полягає в необхідності й доцільності визначення базових напрямів європеїзації сучасної вищої освіти в Україні, що зумовлюються об’єктивними чинниками, пов’язаними з глобалізацією та євроінтеграцією всіх сфер сучасного суспільства, й які задекларовані в низці міжнародних документів щодо стратегічних напрямів європейської політики у галузі вищої освіти, що суттєво впливають на розвиток вищої освіти в Україні. Метою статті є аналіз сучасних напрямів європеїзації вітчизняної вищої освіти. Використано комплекс методів дослідження, а саме: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення для вивчення, зіставлення й узагальнення наукових та нормативних джерел із метою розгляду основних векторів європеїзації української вищої освіти. Розкрито конвергенцію ключових показників, які визначають вектори та сутність розвитку національної вищої освіти з європейськими показниками. З’ясовано, що такими показниками виступають ключові компетентності, зафіксовані в оновленій редакції ключових компетентностей для навчання впродовж життя та Рамці цифрової компетентності для громадян України (2021 р), що була розроблена на основі європейської концептуально-еталонної моделі цифрової компетентності для громадян, що містить чотири виміри: 1) сфери компетентностей; 2) назви і дескриптори компетентностей; 3) рівні володіння компетентностями; 4) знання, вміння, навички, що містить кожна компетентність. Висвітлено сучасні підходи до трактування якості вищої освіти як критерію європеїзації змісту вищої освіти, що акцентовані на аксіологічних аспектах вищої освіти, на зростанні свідомого ставлення до здобуття якісної освіти як базової європейської цінності у контексті культури якості вищої освіти. Розкрито студентоцентровані орієнтири та ціннісну спрямованість як перспективні напрямами європеїзації української вищої освіти, що базуються на турботі про студентів, повазі до їх самобутності, принципі академічної культури, врахуванні індивідуальних якостей студента у межах побудови його індивідуальної освітньої траєкторії, набутті здобувачами вищої освіти певних конкурентних переваг, партнерській взаємодія зі студентами.


Ключові слова


європеїзація вищої освіти, конвергенція ключових показників, ключові компетентності для навчання впродовж життя, Рамка цифрової компетентності для громадян України, культура якості вищої освіти, студентоцентровані орієнтири вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Luxembourg, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, Р. 48.

Vuorikari R., Punie Y., Carretero S., Vanden Brande G..DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg, Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517/, 2016, Р. 44.

Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sde.ru/files/t/pdf/5.pdf.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1036 с.

Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://osvita.ua/vnz/reform/41966

Опис рамки цифрової компетентності для громадян України. Міністерство цифрової трансформації України. Цифрова освіта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://thedigital.gov.ua

Про основні компетенції для навчання протягом усього життя: Рекомендація № 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975

Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»: Наказ мінекономіки від 23.03.2021 р. №610. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua › pto › standarty › 2021/03/25

Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, Київ, 2-3 берез. 2016 р. 434 с.

Хоружий Г. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти : монографія. Тернопіль. Навч. книга «Богдан», 2012. 320 с.

Хоружий Г. Ф. Європейська політика вищої освіти : монографія. Полтава : Дивосвіт, 2016. 384 с.

REFERENCES:

Carretero S., Vuorikari R., & Punie Y. (2017) DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Luxembourg, Luxembourg: Publications Office of the European Union. р. 48.

Vuorikari R., Punie Y., Carretero S., & Vanden Brande G. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg, Luxembourg: Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517/, 2016, p. 44.

Vsemirnaya deklaraciya o vy`sshem obrazovanii dlya XXI veka: podkhody i prakticheskie mery. (1998). [World Declaration on Higher Education for the 21st Century: Approaches and Practical Measures]. Retrieved fromhttp://www.sde.ru/files/t/pdf/5.pdf (in Russian).

Kremen,V. (Ed.). Entsyklopediia osvity. (2008). [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukrainian).

Law of Ukraine «On Higher Education» (2014). Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu». Retrieved from http://osvita.ua/vnz/reform/41966. http://sum.in.ua/s/lider (in Ukrainian).

Opys ramky tsyfrovoi kompetentnosti dlia hromadian Ukrainy. Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. (2021). [Description of the framework of digital competence for the citizens of Ukraine. Ministry of Digital Transformation of Ukraine]. Tsyfrova osvita. Retrieved from https://thedigital.gov.ua (in Ukrainian).

IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS). Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia: Rekomendatsiia № 2006/962/. (2018). [On the main competencies for lifelong learning, Recommendation No. 2006/962 / EU of the European Parliament and of the Council of the EU]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (in Ukrainian).

Profesiinyi standart na hrupu profesii «Vykladachi zakladiv vyshchoi osvity»: Nakaz minekonomiky vid 23.03.2021 r. №610. (2021). [Professional standard for the group of professions «Teachers of higher education institutions»: Order of the Ministry of Economy dated March 23, 2021 №610]. Retrieved from Режим доступу : https://mon.gov.ua › pto › standarty › 2021/03/25 (in Ukrainian).

Studentotsentryzm u systemi zabezpechennia yakosti osvity v ekonomichnomu universyteti (2016). [Student-centeredness in the system of quality assurance of education at the University of Economics]. Proceedings of the All-Ukrainian scientific and methodological seminar with intrnational participation. Kyiv: KHEY (in Ukrainian).

Khoruzhyi, H. (2012). Akademichna kultura: tsinnosti ta pryntsypy vyshchoi osvity: monohrafiia [Academic culture: values and principles of higher education: monograph]. Ternopil: Navch. knyha «Bohdan» (in Ukrainian).

Khoruzhyi, H. F. (2016). Yevropeiska polityka vyshchoi osvity [European higher education policy]. Poltava: Dyvosvit. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.