ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

С. Т. Золотухіна, В. В. Фазан, В. В. Макаренко

Анотація


У статті на основі  аналізу наукової літератури,  досвіду роботи у закладі вищої освіти, результатів досліджень педагогічного спрямування розкрито взаємозв’язок традицій і інновацій у педагогічній діяльності. Підкреслено, що підготовка фахівців нової формації залежить від органічного творчого поєднання традиційних та інноваційних форм, методів навчання і виховання в освітньому процесі. Розкрито суть традицій як перевірений часом педагогічний досвід, як механізм накопичення специфічних норм, цінностей, прикладів постановки і розв’язання проблем, які дозволяють за певних умов отримати гарні результати.

Підкреслено, що педагогічна традиція як складне явище вміщує багато компонентів, виконує різні функції, має різні види і знаходить свій вираз у значній кількості педагогічних форм, засобів, технологій, методик.

У статті показано ставлення видатного українського педагога В. О. Сухомлинського до педагогічних традицій як скарбниці, «куди кожне покоління кладе свій маленький коштовний внесок». У тексті наведено аргументи на користь реалізації інноваційних заходів у педагогічному процесі, а саме: інтенсивний розвиток ІКТ, інтеграційних процесів; особливості сучасної студентської молоді; зміна ролі і функцій викладача вищої школи.

Розкрито місце і значення інновацій у діяльності викладача, зокрема, підкреслено їх роль у забезпеченні діяльної позиції суб’єктів освітнього процесу, у вивченні досвіду обговорення проблем, набутті самостійності, формуванні активно-позитивної мотивації, спрямуванні особистісного розвитку, сприянні розвитку пізнавального інтересу, введенні здобувачів у дослідницьку сферу.

На основі аналізу наукової літератури узагальнено погляди дослідників щодо вагомого «внеску» інноваційності в стимулювання академічної і професійної мобільності здобувачів на основі самоосвіти, їх ціннісних орієнтирів і життєвих смислів.

У статті представлено у систематизовану вигляді вимоги до викладача вищої школи, як головного реалізатора інновацій у професійній діяльності. Підкреслено, що викладач, який здатний творчо, результативно працювати, бути конкурентоспроможним в умовах сьогодення, виступає «творцем», ініціатором конкретних нововведень, може мати статус інноваційної особистості. Подано різні точки зору науковців щодо визначення «інноваційної особистості».

Отримано висновок про доцільність розумного поєднання традиційних і інноваційних форм та методів, про процес взаємоперетворення інновацій у традиції та народження нових інновацій із традицій, про їхній взаємозв’язок і взаємодоповнення.


Ключові слова


традиції, інновації, взаємозв’язок, досвід, вища школа, здобувач вищої освіти, інноваційний викладач

Повний текст:

PDF

Посилання


Алфімов Д. В. Інноваційна освітня система: шляхи відродження. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. пр. К.: Логос, 2010. С. 158-160.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. К.: Академвидав, 2004. 352 с.

Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійної підготовки: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 14-47.

Ігнатович О. М. Психологічна структура динаміки інноваційної діяльності педагогічних працівників. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. К., 2007. Вип. 2. С. 198-208.

Коновальчук І. І. Інноваційне середовище як засіб розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Житомир, 2014. Вип. 4 (76). С 62-66.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори у 5 томах. К. : Видавництво «Радянська школа», 1977, Т1.

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір. Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф. Ізмаіл.: РВВ ІДГУ, 2017. 146 с.

REFERENCES:

Alfimov, D. V. (2010) Innovatsiina osvitnia systema: shliakhy vidrodzhennia. [Innovative Educational System: Revival Ways]. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy: Zb. nauk. pr. K.: Lohos, S. 158-160(inUkrainian).

Dychkivska, I. M. (2004) Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [InnovativePedagogicalTechnologies]: navch. posib. K.: Akademvydav, 352 s. (inUkrainian).

Dubaseniuk, O. A. (2009) Innovatsiini osvitni tekhnolohii ta metodyky v systemi profesiinoi pidhotovky [Educational Technologies and Methods in Professional Training]: Monohrafiia. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, S. 14-47 (in Ukrainian).

Ihnatovych, O. M. (2007) Psykholohichna struktura dynamiky innovatsiinoi diialnosti pedahohichnykh pratsivnykiv. [Psychological structure of the dynamics of innovative activity of pedagogical workers]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka: zb. nauk. pr. K., Vyp. 2. S. 198-208 (in Ukrainian).

Konovalchuk, I. I. (2014) Innovatsiine seredovyshche yak zasib rozvytku innovatsiinoi kompetentnosti pedahohiv zahalnoosvitnikh zakladiv. [Innovative environment as a means of developing innovative competence of educators of general educational institutions]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Pedahohichni nauky. Zhytomyr, Vyp. 4 (76). S. 62-66(in Ukrainian).

Sukhomlynskyi, V. O. (1977) Vybrani tvory u 5 tomakh. [Selected works in 5 volumes]. K. : Vydavnytstvo «Radianska shkola», T.1 (in Ukrainian).

Tradytsii ta innovatsii v suchasnii pedahohichnii diialnosti: yevropeiskyi vymir. [Traditions and innovations in modern pedagogical activity: European dimension]. (2017) Zb. nauk. prats za materialamy nauk.-prakt. konf. Izmail: RVV IDHU, 146 s. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.