ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВАЛЬДОРФСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко, В. В. Партола

Анотація


У статті визначено основні тенденції становлення та розвитку вальдорфського руху в Україні (із 1991 р. по цей час). Актуальність і доцільність дослідження зумовлена нагальною потребою звернення до кращих традицій світової педагогіки з метою використання її надбань у сучасному освітньому процесі, об’єктивного й систематичного вивчення досвіду Вальдорфської школи, яка на практиці вирішує широке коло актуальних освітньо-культурних проблем.

Мета дослідження – здійснити аналіз тенденцій становлення та розвитку українського вальдорфського руху в контексті розвитку міжнародного культурно-освітнього вальдорфського руху. Методи дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація наукових джерел), історичні, порівняльно-зіставні.

Схарактеризовано основні етапи становлення та розвиткусвітового вальдорфського руху: І етап (1919–1937 рр.) – етап наукового обґрунтування та втілення в освітню практику концептуальних положень Штайнер-педагогіки; ІІ етап (1938–1944 рр.) – етап заборони націонал-соціалістами роботи німецьких вальдорфських шкіл; ІІІ етап (1945–1968 рр.) – етап відродження зруйнованого нацистами вальдорфського руху та відкриття нових шкіл у Європі, Північній та Південній Америці; ІV етап (1969–1990 рр.) – етап визнання Вальдорфської школи як найуспішнішого внеску Німеччини у світову педагогіку, заснування нових шкіл у Німеччині та за її межами; V етап (1991–2019 рр.) – етап динамічного розвитку міжнародного вальдорфського руху, який охопив країни колишнього Радянського Союзу та соціалістичного табору, держави Азії тощо.

Визначено основні тенденції становлення та розвиткувальдорфського руху в Україні у площині теоретико-концептуального обґрунтування доцільності використання вальдорфських ідей і технологій, науково-дослідницької роботи в галузі вальдорфської педагогіки, організаційно-процесуальної діяльності з упровадження вальдорфських підходів, розробки змісту вальдорфської освіти та професійної підготовки вальдорфського вчителя.

Ключові слова


Вальдорфська школа, світовий вальдорфський рух, Україна, становлення, розвиток, тенденції

Повний текст:

PDF

Посилання


BarzH., RandollD. (Hrsg.). Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestaltung.Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. 393 S.

Childs G. Rudolf Steiner: his life and work. New York: Antroposophic Press, 1996. 94 р.

Dräger J., Müller-Eiselt R. Die digitale Bildungsrevolution. Der radikale Wandel des Lebens und wie wir ihn gestalten können. München: DVA, 2015. 240 S.

Glöckler M., Goebel W. Kindersprechstunde. Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Stuttgart: Urachhaus, 2010. 670 S.

HüttigAlbrecht (Hrsg.). WissenschaftenimWandel. Zum Oberstufenunterricht an Waldorschulen. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2019. 391 S.

Kranich E.M. Die Vorbereitung eines Lehrers für die Freien Shulen. Zeitschrift die Kunst der Erziehung. 1969. № 11. S.5-8.

McAlice J. Waldorfpädagogik. Kunst Wissenschaft und Lebenspraxis durch Anthroposophie. Basel, 1994. S.31-32.

Rittelmeyer Ch. Digitale Bildung – ein Widerspruch. Erziehungswissenschaftliche Analysen der schulbezogenen Debatten. Oberhausen: Athena Verlag, 2018. 184 S.

Steiner R. Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294). Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1990. 216 S.

Steiner R. Die Erziehungsfrage als soziale Frage (GA 296). Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1991. 128 S.

Steiner R. Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293). Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1992. 256 S.

Waldorf Pedagogic: Exhibition Catalogue. 44-th UNESCO Education International Conference. Geneva, 1994. 87 p.

Wember V. Die fünf Dimensionen der Waldorfpädagogik im Werk Rudolf Steiners. Tübingen: Stratosverlag, 2015. 321S.

Іонова О. М. Науково-педагогічні основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями вальдорфської педагогіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра педаг. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». К., 2000. 36 с.

Іонова О. М. Традиції вальдорфської школи Р. Штайнера і їх сучасне продовження. Історія педагогіки : навч. пос. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2008. С.119-131.

Іонова О.М. Рудольф Штайнер у освітньо-культурному просторі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, 2011. № 6. С.60-63.

Карлгрен Ф. Воспитание к свободе: [пер. с нем.]. М.: Парсифаль, 1995. 2-е изд. 272 с.

Лукашенко О. М. Проблема збереження здоров’я молодших учнів у вальдорфській педагогіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» Х., 2009. 20 с.

Лупаренко С. Є. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. педаг. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання». Х., 2008. 20 с.

Мезенцева О. І. Соціально-педагогічні основи гармонізації виховного середовища дитини в діяльності вальдорфських шкіл: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». К., 2019. 20 с.

Партола В. В. Проблема формування інтелектуальних умінь молодших школярів у навчальному процесі Вальдорфської школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Х., 2012. 20 с.

Чопик Ю. Теорія і практика вальдорфської педагогіки у дослідженнях сучасних українських науковців. Обрії, 2014. № 1(38). С.58-60.

REFERENCES:

Barz, H. & Randoll, D. (2007). Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestaltung.Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (in German).

Childs, G. (1996). Rudolf Steiner: his life and work. New York: Antroposophic Press.

Chopyk, Yu. (2014). Teoriia i praktyka valdorfskoi pedahohiky u doslidzhenniah suchasnyh ukrainskyh naukovtsiv [Theory and practice of Waldorf education in the study of modern Ukrainian scientists]. Obrii (Horizons), 1(28), 58-60 (in Ukrainian).

Dräger, J. & Müller-Eiselt, R. (2015). Die digitale Bildungsrevolution. Der radikale Wandel des Lebens und wie wir ihn gestalten können. München: DVA (in German).

Glöckler, M. & Goebel, W. (2010). Kindersprechstunde. Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Stuttgart: Urachhaus (in German).

Hüttig,A. (2019). WissenschaftenimWandel. Zum Oberstufenunterricht an Waldorschulen.Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag (in German).

Ionova, O. M. (2000). Naukovo-pedahohichni osnovy navchalno-vyhovnoho protsesu v suchasniy shkoli za ideiamy valdorfskoi pedahohiki [The scientific and pedagogical bases of academic and educational process at modern school according to the Waldorf pedagogy ideas]. (Abstract of Doctorate thesis, the Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine). Кyiv, Ukraine (in Ukrainian).

Ionova, O. M. (2008).Tradytsii valdorfskoi shkoly i yih suchasne prodovzhennia [Traditions of Waldorf pedagogy and their modern continuation]. Istoriia pedahohiky (History of Pedagogy). Kharkiv : H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 119-131 (in Ukrainian).

Ionova, O. M. (2011). Rudolf Stainer u osvitnio-kulturnomu prostori [Rudolf Steiner in the educational and cultural space]. Pedahohika, psyholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vyhovannia i sportu (Pedagogics, psychology, medical-biological problems pf physical training and sports), 6, 60-63 (in Ukrainian).

Karlgren, F. (1995). Vospitaniye k svobode [Education for freedom]. Moscow : Parsifal (in Russian).

Kranich, E.M. (1969). Die Vorbereitung eines Lehrers für die Freien Shulen. Zeitschrift die Kunst der Erziehung, 11, 5-8 (in German).

Lukashenko, O. M. (2009). Problema zberezhennia zdorovia molodshyh uchniv u valdorfskyi pedagogitsi [Problem of maintaining health in young learners in Waldorf pedagogy]. (Abstract of candidate’s thesis, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University). Kharkiv, Ukraine (in Ukrainian).

Luparenko, S. Ye. (2008). Rozvytok piznavalnoi aktyvnosti molodshyh shkoliariv zasobamy valdorfskoi pedahohiky [Development of Junior Pupils’ Cognitive Activity by Means of Waldorf Pedagogy]. (Abstract of candidate’s thesis, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University).Kharkiv, Ukraine (in Ukrainian).

McAlice, J. (1994). Waldorfpädagogik. Kunst Wissenschaft und Lebenspraxis durch Anthroposophie. Basel, Switzerland, 31-32 (in German).

Mezentseva, O. I. (2019). Sotsialno-pedahohichni osnovy harmonizatsii vyhovnoho seredovyshcha dytyny v diialnosti valdorfskyh shkil [Social-pedagogical bases of a child’s educational environment harmonization in the Waldorf school practice]. (Abstract of candidate’s thesis, Institute of Educational Problems at National Academy of Educational Sciences of Ukraine). Kyiv, Ukraine (in Ukrainian).

Partola, V. V. (2012). Problema formuvannia intelectualnyh umin molodshyh shkoliariv u navchalnomu protsesi valdorfskoi shkoly [The problem of forming the intellectual skills of junior pupils in the learning process of Waldorf school]. (Abstract of candidate’s thesis, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University). Kharkiv, Ukraine (in Ukrainian).

Rittelmeyer, Ch. (2018). Digitale Bildung – ein Widerspruch. Erziehungswissenschaftliche Analysen der schulbezogenen Debatten. Oberhausen: Athena Verlag (in German).

Steiner, R. (1990). Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294). Dornach: Rudolf Steiner Verlag (in German).

Steiner, R. (1991). Die Erziehungsfrage als soziale Frage (GA 296). Dornach: Rudolf Steiner Verlag (in German).

Steiner, R. (1992). Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293). Dornach: Rudolf Steiner Verlag (in German).

Waldorf Pedagogic: Exhibition Catalogue.(1994). 44-th UNESCO Education International Conference. Geneva, Switzerland (in German).

Wember, V. (2015). Die fünf Dimensionen der Waldorfpädagogik im Werk Rudolf Steiners. Tübingen: Stratosverlag (in German).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.