ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ»

О. М. Кін

Анотація


В умовах сучасних трансформаційних процесів, що відбуваються у всіх соціокультурних сферах суспільного життя актуалізуються питання підготовки молодої людини, майбутнього фахівця як соціально-активної особистості, спроможної мобільно, оперативно, свідомо і відповідально працювати і діяти. Значні можливості для вирішення означених завдань має громадська діяльність, яка виступає основою для формування лідерських якостей особистості, її соціальної активності, відповідального ставлення до взаємодії із соціумом.

Мета статті: на основі теоретичного аналізу визначити суть поняття «громадська діяльність» та схарактеризувати його зміст.

У дослідженні ми використовували такі методи: аналіз, узагальнення, систематизація психолого-педагогічних, соціологічних, філософських праць учених, енциклопедично-довідкової літератури з питань громадської діяльності особистості.

У статті представлені результати теоретичного аналізу поняття «громадська діяльність». Схарактеризовано зміст та сутність означеного поняття. Висвітлені різні підходи до тлумачення поняття «громадська діяльність» представниками психологічної, соціологічної, філософської, педагогічної наук. У дослідженні визначені термінологічні межі близьких за змістом понять: «соціальна діяльність», «громадська активність», «соціальна активність», «громадянська активність», встановлено різницю між ними та ступінь співвідношення цих понять. З’ясовано що поняття «соціальна діяльність» значно ширше за поняття «громадська діяльність», оскільки охоплює усі способи активної взаємодії індивідуума з соціумом. Проте, «громадська діяльність» реалізується лише у спектрі безоплатної неприбуткової діяльності. Розкрито зв’язок поняття «громадська діяльність» з поняттями «громадська активність» та «соціальна активність». Визначені методи та форми громадської діяльності, її напрями. На основі вивчення та аналізу наукової, довідкової літератури представлено визначення громадської діяльності як самостійної, добровільної діяльності, спрямованої на вирішення соціально значущих завдань, важливих суспільних проблем.


Ключові слова


діяльність, активність, громадська діяльність, соціальна діяльність, особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв В. Г. Научное управление обществом. М. : Политиздат, 1968. 384 с.

Афанасьєв В. Г. Научное управление. М. : Политиздат, 1973. 154 с.

Безпалько О. В. Розвиток соціальної активності особистості у дитячому об’єднанні. Вісник психології і соціальної педагогіки : зб. наук. праць. Вип. 8. К., 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.psyh.kiev.ua.

Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта. М. : Институт психологии РАН, 1994. 109 с.

Буева Л. П. Человек и общественный прогресс. Вопросы философии. 1988. № 3. С. 7-18

Буева Л. П. Социальная среда и сознание личности. М.: МГУ, 1968. 268с.

Зосимовский А. В. Формирование общественной направленности личности в школьном возрасте. М. : Издательcтво Московского университета, 1982. 200 с.

Идеалы становления личности студента. Х. : Вища школа, 1977. 203 с

Кветной М. С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы. Саратов: Просвещение, 1974. 214 с.

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2005. 448 c.

Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М. : Политиздат, 1982. 255 с.

Потапова С. А. Социальная активность студенческой молодежи современного молодого города СПб.: Инфрода, 2005. 142 с.

Словарь по этике / под ред. И. Кона. М. : Политиздат, 1981. 480 c.

Фельдштейн Д. И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков. М. : Педагогика, 1982. 224 с.

Ямкова К. С. Визначення сутності та змісту соціальної активності в науковій думці. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. 2011. № 6. С. 357–365.

REFERENCES:

Afanas'єv, V. (1968). Nauchnoe upravlenie obshchestvomp [Scientific management of society]. Moskva : Politizdat (in Russian).

Afanas'єv, V. (1973). Nauchnoe upravlenie [Scientific management]. Moskva : Politizdat (in Russian).

Bezpalko, O. (2012). Rozvytok sotsialnoi aktyvnosti osobystosti u dytiachomu obiednanni [Development of social activity of the individual in the children's association]. Visnyk psykholohii i sotsialnoi pedahohiky,8. Retrieved from : www.psyh.kiev.ua (in Ukranian).

Brushlinskij, A. (1994). Problemy psihologii sub"ekta[Problems of subject psychology]. Moskva : Institut psihologii RAN (in Russian).

Bueva, L. (1968). Social'naya sreda i soznanie lichnosti[Social environment and personality consciousness]. Moskva : MGU (in Russian).

Bueva, L. (1988). Cнelovek i obshchestvennyj progress [Man and social progress]. Voprosy filosofii, 3, 7-18 (in Russian).

Fel'dshtejn, D. (1982). Psihologicheskie osnovy obshchestvenno poleznoj deyatel'nosti podrostkov[Psychological foundations of socially useful activities of adolescents]. Moskva : Pedagogika (in Russian).

Iamkova, K. (2011). Vyznachennia sutnosti ta zmistu sotsialnoi aktyvnosti v naukovii dumtsi[Definition of the essence and content of social activity in scientific thought]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia: Pedahohika, 6, 357-365 (in Ukranian).

Kodzhaspirova, G. (2005). Pedagogicheskij slovar' : dlya studentov vyssh. i sred. ped. ucheb. Zavedenij[Pedagogical dictionary: for students of higher education. and Wednesday ped. study. institutions]. Moskva : Akademiya (in Russian).

Kon I. (Ed.). (1981). Slovar' po etike[Dictionary of Ethics]. Moskva : Politizdat (in Russian).

Kvetnoj, M. (1974). Cнelovecheskaya deyatel'nost': sushchnost', struktura, tipy [Human activity: essence, structure, types]. Saratov: Prosveshchenie (in Russian).

Petrovskij, A. (1982). Lichnost'. Deyatel'nost'. Kollektiv[Personality. Activity. Team]. Moskva : Politizdat (in Russian).

Potapova, S. (2005). Social'naya aktivnost' studencheskoj molodezhi sovremennogo molodogo goroda [Social activity of student youth in the modern young city]. SPb. : Infroda (in Russian).

Yаkuba, E. A. (Ed.). (1977). Idealy stanovleniya lichnosti studenta [Ideals for the formation of the student's personality]. Khar'kov : Vishcha shkola MGU (in Russian).

Zosimovskij, A. (1982). Formirovanie obshchestvennoj napravlennosti lichnosti v shkol'nom vozraste [Formation of the social orientation of the individual in school pay]. Moskva : MGU (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.