ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ВИМІР

О. Ю. Кузнецова, Л. А. Штефан, В. П. Сімонок

Анотація


Статтю присвячено вивченню проблеми підвищення кваліфікації учительських кадрів у зарубіжних країнах і визначенню актуальних чинників забезпечення ефективності підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі аналізу даних низки дослідницьких проєктів. У ході дослідження використовувались методи аналізу й узагальнення даних психолого-педагогічних, інформаційних джерел; порівняння й систематизації ідей, висновків, рекомендацій із окресленої проблеми. Представлено термінологічний апарат, що використовується при аналізі проблеми підвищення кваліфікації у зарубіжних дослідженнях, цілі професійного розвитку вчителів, типові види підвищення кваліфікації вчителів. Схарактеризовано дослідницькі проєкти, проведені у рамках Європейського Союзу і за його межами щодо забезпечення ефективного підвищення кваліфікації вчителів. Встановлено, що дослідження проводяться з метою забезпечення якісної освіти і відпрацювання спільної політики у цій сфері. На основі вивчення даних міжнародних досліджень визначено чинники, що впливають на ефективність організації підвищення кваліфікації вчителів, а саме: ставлення вчителів до підвищення кваліфікації (в залежності від віку, статі, стажу роботи, рівня кваліфікації, типу школи, країни), визначення ними аспектів професійної підготовки, яких вони потребують; питання, які вчителі визначають як найбільш важливі для них з точки зору професійного розвитку («дефіцит»  умінь і навичок, що відображають зміни в освітньому процесі, пов’язані з ІКТ, навчання учнів з особливими потребами, навчання в умовах багатомовності/ полікультурності); чинники, що характеризують значущість пропонованих видів та програм підвищення кваліфікації (поєднання теоретичної і практичної підготовки, можливості співпраці та взаємодії з колегами, відповідність потребам вчителів); мотиваційні фактори, що заохочують учителів брати участь у розмаїтті видів підвищення кваліфікації (матеріальне стимулювання, посадове просування) і ті, що перешкоджають чи ускладнюють участь учителів у таких заходах (навчальне навантаження, насичений розклад занять, відсутність підтримки з боку адміністрації).


Ключові слова


підвищення кваліфікації вчителів, неперервне підвищення кваліфікації, цілі, види, чинники ефективності підвищення кваліфікації вчителів, зарубіжні дослідження питань підвищення кваліфікації вчителів

Повний текст:

PDF

Посилання


Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain.Educational Researcher, 33(8). Retrieved from :

https://stacks.stanford.edu/file/druid:vc541fv0664/Borko-PD_and_Teacher_Learning.pdf

Council of Europe (2009). Council Conclusions of 26 November 2009 on the Professional Development of Teachers and School Leaders (2009/C 302/04).Official Journal of the European Union C 302/7 12.12.2009. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0006:0009:EN:PDF

Council of Europe (2014). Council Conclusions on Quality Assurance Supporting Education and Training. Brussels, 14 May 2014 9516/1/14 REV 1EDUC 137 SOC 336 Retrieved from: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9516-2014-REV-1/en/pdf

European Commission/EACEA/Eurydice (2015). The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurydice

European Commission (2013). TALIS 2013 Results. An International Perspective on Teaching Learning. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264196261-en

European Commission (2013). Supporting teacher competence development.

Retrieved from: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/teacher/teachercomp_en.pdf

Matvieieva, O.O. Application of ICT for expert assessment of latent variables in psychological and pedagogical research. Information Technologies and Learning Tools. 2019.Vol 69, No 1 . 222-234

OECD (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments. First Results from TALIS. Retrieved from: https://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf

Кузнецова О. Ю.Модернізація організації педагогічної освіти у Великій Британії у другій половині ХХ ст. Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. праць ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2014. Вип. ХХХIV. С. 150-161.

Кузнецова О. Ю. Неперервна педагогічна освіта: британський досвід. Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. праць ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2011. Вип. ХХVI. С. 65-70.

Наказ МОН від 16.07.2018 № 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти». [Електронний ресурс]. Режим доступу: : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

REFERENCES:

Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain.Educational Researcher, 33(8). Retrieved from :https://stacks.stanford.edu/file/druid:vc541fv0664/Borko-PD_and_Teacher_Learning.pdf

Council of Europe (2014). Council Conclusions on Quality Assurance Supporting Education and Training. Brussels, 14 May 2014 9516/1/14 REV 1EDUC 137 SOC 336 Retrieved from: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9516-2014-REV-1/en/pdf

European Commission/EACEA/Eurydice (2015). The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurydice

European Commission (2013). TALIS 2013 Results. An International Perspective on Teaching Learning. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264196261-en

European Commission (2013). Supporting teacher competence development.Retrieved from: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/teacher/teachercomp_en.pdf

Matvieieva, O. O. (2019). Application of ICT for expert assessment of latent variables in psychological and pedagogical research. Information Technologies and Learning Tools.Vol 69, No 1 222-234

OECD (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments. First Results from TALIS. Retrieved from: https://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf

Kuznetsova, O. (2014). Modernizatsiia orhanizatsii pedahohichnoi osvity u Velykii Brytanii u druhii polovyni XX st. [Modernization of the organization of pedagogical education in Great Britain in the second half of the twentieth century]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky: Zb. nauk. prats KhNU imeni V. N. Karazina.XXXIV.150-161. (in Ukranian).

Kuznetsova, O. (2011). Neperervna pedahohichna osvita: brytanskyi dosvid. [Continuing pedagogical education: the British experience]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky: Zb. nauk. prats KhNU imeni V. N. Karazina. ХХVI. 65-70. (in Ukranian).

Council of Europe (2009). Council Conclusions of 26 November 2009 on the Professional Development of Teachers and School Leaders (2009/C 302/04) Official Journal of the European Union C 302/7 12.12.2009. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0006:0009:EN:PDF

NakazMON (16 July 2018) «ProzatverdzhenniaKontseptsiirozvytkupedahohichnoiosvity».[About the statement of the Concept of development of pedagogical education]. Retrieved from :https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti(in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.