STEM-ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ю. Ю. Матвійчук

Анотація


Сучасні потреби світової спільноти викликані глобальними змінами соціально-економічних процесів, які пов’язані зі стрімким розвитком інформаційних мереж, нової енергетики, нанотехнологій, робототехніки та біотехнологій. У зв’язку з цим, забезпечення підготовки висококваліфікованих винахідливих фахівців є головною перспективою для прогресивного розвитку науки та технологій. Зазначені сфери потребують від фахівців використання комплексних знань із таких освітніх галузей, як природничі науки, математика, інженерія, програмування та технології. Наголошується на актуальності дослідження STEM-орієнтованого навчання для розвитку школярів у сучасному науково-технічному напрямі. Як загальновідомо, STEM-освіта – це світова абревіатура: природничі науки (Science), технології (Technology), технічна творчість (Engineering) та математика (Mathematics). У статті пояснюється необхідність додання компоненту Art (мистецтво) до цієї абревіатури. Проведено аналіз понять «інтеграція», «STEM-освіта», «STEAM-освіта» та «STEM-проєкт». Відзначаються перспективи для їх використання в навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти. Розглянуто законодавчу нормативно-правову базу щодо стану розвитку STEM-навчання та актуальні питання необхідності реформування освітньої системи в Україні. З’ясовано, що інтеграція є провідним принципом STEM-освіти, оскільки сприяє формуванню нерозривно зв’язаної та єдиної системи знань. Встановлено, що ізольованість викладання навчальних предметів та їх роз’єднаність не зможе забезпечити належний розвиток у напрямі комплексної природничо-математичної освіти. Акцентовано увагу на необхідності у міждисциплінарному підході та практико-орієнтованому навчанні науково-освітньої системи STEM для усунення розриву між теоретичними знаннями та їх практичним втіленням. Наведено приклад STEAM-проєкту «Благоустрій рідного краю». Проаналізовано його можливості для міждисциплінарного поступу та розвитку дослідницьких навичок здобувача середньої освіти.


Ключові слова


інтеграція, STEM-освіта, STEM-проєкт, STEАM-освіта, природничо-математичне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Hallinen J. STEM education curriculum [Електронний ресурс]. Encyclopedia Britannica. Режим доступу : https://www.britannica.com/topic/STEM-education

TeachingSTEM [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://teach.com/what/teachers-know/stem-education

Science, Technology, Engineering, and Math, including Computer Science [Електронний ресурс] / U. S. Department of Education. Режим доступу : https://www.ed.gov/stem

Глосарій [Електронний ресурс]. Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». Режим доступу : https://imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy

Мазорчук М. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Український центр оцінювання якості освіти. К. : УЦОЯО, 2019. С. 249

Проект концепції STEM-освіти в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf

Освітні програми [Електронний ресурс]. Міністерство освіти і науки України. Режим доступу : https://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Поліхун Н. І. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : метод. рек. К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с.

Сінопальнікова Н. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Х., 2010. 20 с.

REFERENCES:

Hallinen, J. (2015). STEM education curriculum. Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/STEM-education

Teaching STEM (n. d.). Retrieved from https://teach.com/what/teachers-know/stem-education

Science, Technology, Engineering, and Math, including Computer Science (n. d.). U. S. Department of Education. Retrieved from https://www.ed.gov/stem

Glossarіi (n. d.). Derzhavna naukova ustanova «Instytut modernizatsii zmistu osvity». [State Scientific Institution “Institute of Education Content Modernization”]. Retrieved from https://imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy (in Ukranian)

Mazorchuk, M., Vakulenko, T., Tereshchenko, V., Bychko, H., Shumova, K., Rakov, S., Horokh, V. & al. (2019). Natsionalʹnyi zvit za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennia yakosti osvity PISA-2018. [National Report on the results of international study of PISA-2018 education]. Kyіv : Ukrainian Center for Education Quality Assessment. 249 (in Ukranian)

Proekt kontseptsii STEM-osvity v Ukraini (n. d.). [Draft Concept of Stem Education in Ukraine]. Retrieved from http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (in Ukranian)

Osvitni prohramy (n. d.). Educational programs. Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved fromhttps://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (in Ukranian)

Polikhun, N. I., Postova, K. H., Slipukhina, I. A., Onopchenko, H. V. &Onopchenko, O. V. (2019). Uprovadzhennia STEM-osvity v umovakh intehratsii formalnoi i neformalnoi osvity obdarovanykh uchniv [Implementation of STEM education in the context of integration of formal and non-formal education of gifted students] : manual. Kyіv : Institute of Gifted Child of NAPS of Ukraine (in Ukrainian)

Sinopalnikova, N. M. (2010). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv do zastosuvannia intehrovanykh form orhanizatsii navchalnoho protsesu v pochatkoviy shkoli [Pedagogical conditions of training prospective teachers for using integrative forms of teaching process organization in primary school] (Abstract of candidate’s thesis, G. S. Skovoroda National Pedagogical University). Kharkiv, Ukraine (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.