ВИТОКИ ІДЕЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У КИТАЇ

С. С. Науменко

Анотація


У статті здійснено аналіз окремих ієрогліф китайської мови, які означають обдарованість та талановитість: – талант, – якість, 有才–обдарованість. З’ясовано, що питанню формування інтелектуальної еліти в Китаї завжди надавалось особливе значення на рівні наукової і дослідницької діяльності, внутрішньої державної політики. Першим до проблеми виховання і навчання обдарованих дітей звернувся Конфуцій, який був переконаний у необхідності відбору до навчання саме обдарованих дітей. Погляди Конфуція цілковито відповідали тогочасним вимогам: розвиток здібностей людини нерозривно пов’язаний із практичною діяльністю та є запорукою існування системи державного устрою. Установлено, що Конфуцій «поділяв» суспільство на людей вищої і нижчої категорій виключно за рівнем розвитку інтелектуальних здібностей та рівнем здобутих знань. З часом переконання Конфуція стали основою державної політики, а його ідеї щодо обдарованості – головними в державотворчому процесі. Управлінський апарат формувався відповідно до рівня розвитку творчих, інтелектуальних здібностей претендентів на посади. Було розроблено систему триступеневих іспитів: іспит на рівні повіту, котрий давав право на отримання першого вченого ступеню «сюцай», іспит на рівні провінції – другий вчений ступінь «цзюйжень», столичний іспит, що давав змогу отримати третю вчену ступінь і дозвіл обіймати найвищі державні посади. Таким чином, майбутнє професійне зростання кожної китайської дитини залежало від рівня освіченості, творчої й інтелектуальної обдарованості. Об’єктивний науковий пошук дозволив визначити і недоліки роботи з обдарованими дітьми, зокрема китайський мислитель Мо-Цзи відзначав, що навчати потрібно усіх дітей, а не лише найбільш здібних. Зазначимо, що негативним аспектом теорії конфуціанства став поділ соціуму на дві складові – люди розумової та люди фізичної праці. Так, послідовник Конфуція Мен-Цзи робив акцент на тому, що «люди інтелектуальної праці» повинні керувати «людьми фізичної праці», що негативно позначилось на рівні толерантності в тогочасному китайському суспільстві і стало частиною китайської традиції аж до ХХ століття.


Ключові слова


освіта, навчання, обдарованість, обдаровані діти, КНР, система освіти, професійна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алфімов В. М., Перепадя Д. О. Особливості підготовки вчителів до роботи із обдарованими дітьми у КНР. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2020. Т. 4. с. 6 – 16. DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2020-97-4-6-16

Древнекитайская философия. Собрание текстов. / под. ред. Ян Хин-Шун. в 2 т. Москва : Мысль, 1972. Т. 1. 363 с.

Історія філософії: Підручник для вищої школи. Х. : Прапор, 2003. 158 с.

Кириченко С.В. Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в системі освіти Австралії: дис. … канд. пед. наук. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. К., 2016. 288 с.

Меликсетов А.А. История Китая. М. : Высшая школа, 2002. 476 с.

У Янлінь. Концепт «обдарованості» в сучасній КНР. Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика. Чернігів, 2018. С. 22-25

Kerr B. Encyclopedia of giftedness, creativity, and talent. Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. Vol. 2

Skylor Zhitian Zhang. Gifted education in China. Zhang, Cogent Education, 2017. № 4. рр. 1-12

丁泗, 吉爱明. «有教无类»辨义// 连云港师范高等专科学校学报. 2008. р.36–38.

中華人民共和國革命法第十九條. URL : /https://www.6laws.net/6law/lawgb/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%B3%95.htm

施建农.为什么要开展超常教育.现代特殊教育, 200l. № 12. С. 4.

魅力中国. 校园才艺展示活动» 通知, 2012 年. С 12-16

REFERENCES:

Alfimov, V. M.& Perepadia, D. O. (2020). Osoblyvosti pidhotovky vchyteliv do roboty iz obdarovanymy ditmy u KNR [Features of teacher training to work with gifted children in China]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. T. 4. 6 – 16. DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2020-97-4-6-16 (in Ukrainian)

Drevnekytaiskaia fylosofyia. (1972). [Ancient Chinese philosophy].Sobranye tekstov. / pod. red. Yan Khyn-Shun. v 2 t. Moskva : Mysl. T. 1. 363 s.(in Russian)

Istoriia filosofii. (2003). [History of philosophy]: Pidruchnyk dlia vyshchoi shkoly. Kharkiv : Prapor. 158 s.(in Ukrainian)

Kerr, B. (Ed.). (2009). Encyclopedia of giftedness, creativity, and talent. Thousand Oaks, CA: Sage. (Vol. 2).

Kyrychenko, S.V. (2016). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady roboty z obdarovanymy ditmy v systemi osvity Avstralii [Organizational and pedagogical principles of work with gifted children in the education system of Australia]. dys. … kand. ped. nauk. Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P.Drahomanova. Kyiv. 288 s. (inUkrainian)

Melyksetov, A.A. (2002). Istoryia Kytaia [History of China]. Moskva : Vysshaia shkola, 2002. 476 s.(in Russian)

Skylor Zhitian Zhang. Gifted education in China. Zhang, Cogent Education, 2017. № 4. рр. 1-12

U Yanlin. (2018). Kontsept «obdarovanosti» v suchasnii KNR [The concept of «giftedness» in modern China]. Suchasna pedahohika: teoriia, metodyka, praktyka. Chernihiv. 22-25 (inUkrainian)

丁泗, 吉爱明 [DingSi, JiAiming]. (2008). «有教无类»辨义[«Education but not class» Distinction]. 连云港师范高等专科学校学报 [Journal of Lianyungang Normal College]. р.36–38. (in Chinese)

中華人民共和國革命法第十九條 [Article 19 of the Revolutionary Law of the People's Republic of China]. URL : /https://www.6laws.net/6law/lawgb/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%B3%95.htm (in Chinese)

施建农 [Shi Jiannong]. (2001).为什么要开展超常教育 [Why carry out extraordinary education].现代特殊教育 [Modern special education]. 12. 4.(in Chinese)

魅力中国. 校园才艺展示活动 [Charming China-Campus Talent Showcase]. (2012). 通知 [Notice]. (in Chinese)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.