АКТУАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ АСПЕКТІВ САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

І. А. Небитова

Анотація


У статті розкрито проблему актуалізації ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів початкових класів як запоруки їхнього професійного зростання.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування актуалізації ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів початкових класів та аналіз її впливу на процес професійного зростання майбутніх фахівців. Використано загальнонаукові (аналіз, узагальнення), порівняльно-зіставний і прогностичний методи наукового пізнання.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено поняття «ціннісно-смислова спрямованість підготовки майбутніх учителів початкових класів». Зазначено компетенції, що забезпечують спрямованість підготовки сучасного вчителя початкових класів, а саме: усвідомлення ціннісно-смислових аспектів педагогічної діяльності в сучасному суспільстві та соціальної значущості майбутньої професії, володіння мотивацією щодо організації професійної діяльності; використання різних засобів професійного самопізнання і саморозвитку; вміння проєктувати індивідуальний маршрут у педагогічній освіті; володіння способами вдосконалення професійних знань, умінь та навичок шляхом використання можливостей інформаційного середовища закладу освіти, регіону, області, країни; володіння способами розв’язання різних завдань виховання та духовно-морального розвитку особистості учнів тощо.

Визначено особистісно-педагогічні цінності, в яких відображено цілі, мотиви, ідеали, установки діяльності вчителя початкових класів та його педагогічна культура: позитивне сприйняття себе як педагога і ціннісне ставлення до себе як до самоцінності; гуманістична позиція щодо дітей; потреба в особистісній і професійній самореалізації; здатність до самоосвіти, особистісної оцінки власного життєвого досвіду; потреба в індивідуально-творчому саморозвитку; володіння способами професійно-особистісного становлення; здатність коригувати умови та обставини професійно-особистісного саморозвитку; емоційно-вольова саморегуляція тощо. Доведено, що у процесі практичної підготовки студентів для актуалізації ціннісно-смислових аспектів самоосвіти доцільно використовувати технологію самопроєктування як засіб професійно-особистісного становлення майбутніх педагогів.


Ключові слова


майбутні вчителі, початкові класи, самоосвіта, ціннісно-смислові аспекти, практична підготовка, оптимізація, рефлексія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаревская Е., Кульневич С. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пос. для студ. средн. и высш. пед. учебн. завед., слушателей ИПК, учителей. М.; Ростов н/Д. : ТЦ «Учитель», 1999. 563 с.

Бричок Б. Професійне становлення майбутніх педагогів. Початкова школа. 2000. № 11. С. 17.

Ганченко И. Развитие личности педагога в системе непрерывного профессионального образования: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Краснодарская академия МВД России. Ставрополь, 2005. 342 с.

Джеджера К. Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця як проблема професійної підготовки. Освіта регіону. 2010. № 1. С. 12.

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20200116 (дата звернення: 13.10.2017).

Ковальчук В. Професійна та світоглядно-методологічна підготовка сучасного майбутнього вчителя: модернізаційний аналіз. К.; Дрогобич: Коло, 2004. 264 с.

Леонтьев Д. Психология смысла. Природа, строение и динамика смысловой реальности. М. : Смысл, 2003. 488 с.

Лопаткин Е. Социально-культурное становление будущих учителей в процессе педагогического образования. Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. 2013. Спецвыпуск №1. С. 44 – 48.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / упор. Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова та ін. 2016. 40 с. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 19.05.2017).

Проект «Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років». URL : http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf (дата звернення: 07.12.2017).

Проект державного стандарту початкової загальної освіти. URL : http://www.soippo.edu.ua/images/Мобільна_сторінка/Учителю_початкових_класів/Проект_державного_стандарту_початкової_загальної_освіти.pdf (дата звернення: 02.11.2019).

REFERENCES:

Bondarevskaya, E. & Kul'nevich, S. (1999) Pedagogika: lichnost' v gumanisticheskikh teoriyakh i sistemakh vospitaniya [Pedagogy: personality in humanistic theories and educational systems]: ucheb. pos. dlya stud. sredn. y vyssh. ped. uchebn. zaved., slushatelej IPK, uchitelej. Moskva; Rostov n/D. : TC «Uchitel'». 563 s (in Russian).

Brychok, B. (2000) Profesiine stanovlennia maibutnikh pedahohiv [Professional development of future teachers]. Pochatkova shkola. № 11. S. 17 (in Ukrainian).

Dzhedzhera, K. (2010) Dukhovnyi rozvytok osobystosti maibutnoho fakhivtsia yak problema profesiinoi pidhotovky [Spiritual development of the future specialist's personality as a problem of professional training]. Osvita rehionu. 2010. № 1. S. 12 (in Ukrainian).

Ganchenko, I. (2005) Razvitie lichnosti pedagoga v sisteme nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya [Development of the teacher's personality in the system of continuing professional education]: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.01 / Krasnodarskaya akademiya MVD Rossii. Stavropol', 342 s. (in Russian).

Kovalchuk, V. Profesiina ta svitohliadno-metodolohichna pidhotovka suchasnoho maibutnoho vchytelia [Professional and ideological-methodological training of a modern future teacher]: modernizatsiinyi analiz. Kyiv; Drohobych: Kolo, 2004. 264 s (in Ukrainian).

Leont'ev, D. (2003) Psikhologiya smysla. Priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real'nosti [The psychology of meaning. The nature, structure and dynamics of semantic reality]. Moskva : Smysl, 488 s. (in Russian).

Lopatkin, E. (2013) Social'no-kul'turnoe stanovlenie budushchikh uchytelej v processe pedagogicheskogo obrazovaniya [Socio-cultural formation of future teachers in the process of teacher education]. Vestnik Taganrogskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. Gumanitarnye nauki. Specvypusk №1. S. 44-48 (in Russian).

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly (2016) [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform] / upor. L. Hrynevych, O. Elkin, S. Kalashnikova ta in. 40 s. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (data zvernennia 19.05.2017) (in Ukrainian).

Proekt «Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015-2025 rokiv» (n. d.) [Project «Concept of education development of Ukraine for the period 2015-2025»]. URL : http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf (data zvernennia: 07.12.2017) (in Ukrainian).

Proekt derzhavnoho standartu pochatkovoi zahalnoi osvity (n. d.) [Draft state standard of primary general education]. URL : http://www.soippo.edu.ua/images/Mobilna_storinka/Uchyteliu_pochatkovykh_klasiv/Proekt_derzhavnoho_standartu_pochatkovoi_zahalnoi_osvity.pdf (data zvernennia: 02.11.2019) (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017) [Law of Ukraine «On Education»] vid 5 veresnia 2017 r. № 2145-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20200116 (data zvernennia: 13.10.2017) (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.