ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

О. В. Тарарак, М. Ю. Тарарак

Анотація


У статті характеризуються особливості, зміст, форми та методи організації дистанційного навчання студентів в університетах Німеччини. Установлено, що розвиток дистанційної освіти в німецьких університетах у 80-90-ті рр. ХХ століття пов’язаний із широким використанням принципів відкритого навчання, масовим упровадженням комп’ютерних навчальних програм, створенням за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів інформаційного освітнього простору й спілкування. З’ясовано, що досліджуваний період характеризувався появою нових комунікаційних та мультимедійних технологій; широким поширенням та використанням Інтернет-технологій; удосконаленням інформаційно-комунікаційної компетенції викладачів; уніфікацією освітніх технологій дистанційного навчання; створенням єдиного освітнього простору; започаткуванням дорадчих комітетів із запровадження новітніх освітніх технологій; якісно новим рівнем мультимедійного й інтерактивного навчання.

З’ясовано, що Німеччина була однією з перших країн, котра на освітньому ринку впровадила систему програм онлайн. Ще в 1967 році в Німеччині було створено Інститут Дистанційного навчання співзасновником якого вважають Університет у місті Тюбінген. Досліджуваний період пов’язаний з ім’ям професорів-ентузіастів, котрі запропонували матеріали власних курсів у мережі Інтернет. Так, у 90-ті роки ХХ століття Університет заочного навчання в Хагені розробив програму щодо підготовки фахівців бакалаврського та магістерського рівнів у галузі економічних наук у режимі онлайн. За цією програмою пройшли навчання понад 1000 студентів. Зазначений заклад вищої освіти  постійно координував власну програму з 126 існуючими програмами щодо підготовки фахівців у окресленій галузі. Активне використання програм у режимі онлайн, масове впровадження в освітній процес нових інформаційно-комунікаційних технологій дозволило вдвічі збільшити кількість студентів в університетах Німеччини в 90-х роках ХХ століття.

Взагалі в 90-ті рр. ХХ століття Німеччина попала до списку лідерів у сфері розвитку електронного навчання. Зокрема,Рурський університет у Бохумі, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері, Гагенський заочний університет, Університет заочного навчання в Хагені, Технічний університет Дрезден, Вільний університет Берлінй інші почали розробляти програмне забезпечення з метою якісного дистанційного навчання студентів.


Ключові слова


студент, дистанційне навчання, дистанційна освіта, зміст, форми, методи, університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Зарубіжний досвід управління електронного урядування. За заг. ред. С. А. Чукут. К., 2008, 200 с.

Исраелян Е. В. Северное турне генерал-губернатора Канады. США-Канада: Экономика политика. 2004. №4. С. 44-47.

Карпинська Л. О. Організація навчального процесу у вищій педагогічній школі України з використанням програмних ідей канадської педагогіки: навч. посібник. Одеса: Південоукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 2005. 123 с.

Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи: навчальний посібник. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 252 с.

Організація та розвиток дистанційної освіти в країнах ЄС. Світовий досвід організації та розвитку університетської системи дистанційного навчання. К. : Інститут вищої освіти, 2013. С. 6-13.

Осадча К. Сучасні зарубіжні дослідження дистанційних технологій навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 6. С. 229-234.

Garrison R., Anderson T., Arche W. Critical Thinking, Cognitive Preseice, and Computer Conferen cing in Distance Education. The Americon. Journal of Distance Education. 2001. Vol. 15. № 1. P. 10-11.

REFERENCES:

Chukut, S. A. (Ed) (2008) Zarubizhnyi dosvid upravlinnia elektronnoho uriaduvannia. [Foreign experience of electronic governance management]. Kyiv (in Ukranian).

Garrison, R., Anderson, T. & Arche, W. (2001) Critical Thinking, Cognitive Preseice, and Computer Conferen cing in Distance Education. The Americon. Journal of Distance Education. Vol. 15. № 1. P. 10-11.

Israelyan, E. V. (2004) Severnoe turne general-gubernatora Kanady. [Canada's Governor-General's Northern Tour]. SSHA-Kanada: Ekonomika politika. 4. 44-47 (in Russian).

Karpynska, L. O. (2005) Orhanizatsiia navchalnoho protsesu u vyshchii pedahohichnii shkoli Ukrainy z vykorystanniam prohramnykh idei kanadskoi pedahohiky. [Organization of educational process in the Higher Pedagogical School of Ukraine using the software ideas of Canadian pedagogy]: navch. posibnyk. Odesa, 123 (in Ukranian).

Luniachek, V. E. (2014) Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly. [Basics of pedagogy of higher school]: navchalnyi posibnyk. Kharkiv. 252 (in Ukranian).

Orhanizatsiia ta rozvytok dystantsiinoi osvity v krainakh YeS. (2013) [Organization and development of distance education in the EU countries]. Svitovyi dosvid orhanizatsii ta rozvytku universytetskoi systemy dystantsiinoho navchannia. Kyiv, 6-13 (in Ukranian).

Osadcha, K. (2012) Suchasni zarubizhni doslidzhennia dystantsiinykh tekhnolohii navchannia. [Modern foreign studies of distance learning technologies]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. 6. 229-234(in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.