ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

О. В. Усиченко

Анотація


У статті доведено актуальність проблеми формування інтелектуально-оцінювальних умінь здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Установлено, що оцінювальні вміння здобувачів освіти доцільно розглядати у взаємозв’язку з інтелектуальними, оскільки редукція вмінь до спеціальних (предметних) умінь не враховує інтелектуальну спрямованість оцінювальної діяльності, що «збіднює спектр методичних можливостей формування вмінь самоконтролю і самооцінювання». На підставі узагальнення різних підходів учених щодо тлумачення суті та структури інтелектуальних та оцінювальних умінь визначено авторську позицію до розкриття  вказаних характеристик в інтеграції  означених умінь. Інтелектуально-оцінювальні вміння визначено як здатність учнів, котра виражається в уміннях мислити, порівнювати, структурувати об’єкти та інформацію, аналізувати класифікувати та узагальнювати отримані дані та результати, вміння виділяти головне і концентрувати свою увагу на ньому, вміння мотивувати свою діяльність та прогнозувати її результати; отримувати, переробляти та застосовувати інформацію з різних джерел; співвідносити отримані результати з поставленою метою; здійснювати самоконтроль і самооцінку. Стверджується, що сформованість інтелектуальних умінь надаватиме можливість учням ефективно опрацьовувати інформацію та оперативно вирішувати пізнавальні та навчально-професійні завдання, сформованість оцінювальних умінь сприятиме одночасно об’єктивному обробленню доступної інформації, результатів навчання тощо.

На підставі теоретичного аналізу наукових джерел було виділено групи інтелектуально-оцінювальних умінь здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти: пізнавально-логічні; інтелектуально-інформаційні; перетворювально-творчі; рефлексивно-самооцінювальні.

На підставі вивчення різних теорій та концепції формування умінь  автором визначено етапи технології формування інтелектуально-оцінювальних умінь учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: мотиваційно-настановчий, когнітивно-розвивальнй, операційно-діяльнісний, рефлексивно-коригувальний.


Ключові слова


здобувач професійної (професійно-технічної) освіти, уміння, інтелектуально-оцінювальні вміння, формування, етап

Повний текст:

PDF

Посилання


Гальперин П. Я. Лекции по психологии: учеб. пособ. для студентов вузов. М. : КДУ, 2005. 400 с.

Марченко О. В. Формування культури мислення старшокласників засобами дослідницької діяльності: ареф. … дис. канд педа наук : 13.00.09 «Теорія навчання». К., 2006. 20 с.

Лекції з педагогіки вищої школи : навчальний посібник / за редакцією В.І. Лозової. 2-е вид., доп. і випр. Х. : «ОВС», 2010. 480 с.

Недодатко Н. Технологія формування навчально-дослідницьких умінь школярів. Рідна школа. 2002. № 6 (869). С. 21-24.

Попова О. В., Таможська І. В. Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (на матеріалі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін) : монографія. Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. 234 с.

Соколюк О. М. Розвиток контрольно-оцінювальних умінь старшокласників у процесі навчання фізики в умовах комп‘ютерно орієнтованого середовища: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». К., 2010. 20 с.

Усиченко О. В. Інтелектуально-оцінювальні вміння як важлива складова професійної компетентності майбутніх фахівців кухарської справи.Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 грудня 2019 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Х., 2020. С. 392-395.

Хорунжа Л. Л. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд пед наук : 13.00.09 «Теорія навчання». Х., 2009, 20 с.

Шарун Ю.Ф. Проблема формування інтелектуальних умінь як об’єкт дослідження науковців другої половини ХХ століття. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2013. Вип. 40. С. 245‒251. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2013_40_29

REFERENCES:

Galperin, P. Ya. (2005) Lektsii po psihologii [Lectures on psychology]: ucheb. posob. dlya studentov vuzov. M. : KDU, 2005. 400 s. (in Russian).

Marchenko, O. V. (2006) Formuvannia kultury myslennia starshoklasnykіv zasobamy doslidnytskoi diialnosti [Formation of culture of thinking of senior pupils by means of research activity]: aref. … dis. kand peda nauk : 13.00.09 «Teoriia navchannia». Kyiv, 20 s. (in Ukranian).

Lozova, V.I. (Ed.) (2010) Lektsii z pedahohiky vyshchoi shkoly [Lectures on the pedagogy of higher education] : navchalnyi posibnyk. 2-e vyd., dop. i vypr. H. : «OVS», 2010. 480 s. (in Ukranian).

Nedodatko, N. (2002) Tekhnolohiiy formuvannia navchalno-doslidnytskykh umin shkoliariv. [Technology of formation of educational research skills of schoolchildren]. Ridna shkola. # 6 (869). S. 21-24. (in Ukranian).

Popova, O. V. & Tamozhska, I. V. (2016) Formuvannia vmin dilovoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu [Formation of business communication skills of future specialists of technical profile] (na materiali vyvchennia sotsialno-humanitarnykh dystsyplin) : monohrafiia. Dnipropetrovsk : Seredniak T. K., 234 s. (in Ukranian).

Sokoliuk, O. M. (2010) Rozvytok kontrolno-otsiniuvalnykh umin starshoklasnykiv u protsesi navchannia fizyky v umovakh kompiuterno orientovanoho seredovyshcha [Development of control and evaluation skills of senior pupils in the process of physics training in a computer-oriented environment]: avtoref. dis. … kand. ped. nauk : 13.00.02 «Teoriia ta metodyka navchannia (fizyka)». Kyiv, 20 s. (in Ukranian).

Usichenko, O. V. (2020) Intelektualno-otsiniuvalni vminnia yak vazhlyva skladova profesiynoi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv kukharskoi spravy. [Intelligent-evaluation skills as an important component of professional competence of future specialists of the Cook]. Psiholoho-pedahohichni problemy vishchoi i serednoi osvity v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoriia i praktyka : materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 12 hrudnia 2019 r.) / Khark. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. Kharkiv, S. 392-395 (in Ukranian).

Khorunzha, L. L. (2009) Formuvannia Intelektualnoi mobilnosti starshoklasnykiv u navchalnomu protsesi zahalnoosvitnoi shkoly [Forming intellectual mobility of senior pupils in the educational process of a secondary school]: avtoref. dis. … kand ped nauk : 13.00.09 «Teoriia navchannia». Kharkiv, 20 s. (in Ukranian).

Sharun, Yu. F. (2013) ProblemaformuvanniaintelektualnykhuminyakobektdoslidzhennianaukovtsivdrugoipolovynyXXstolittia. [Problem of the formation of intellectual skills as an object of research of scientists of the second half of the twentieth century]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty. Vyp. 40. S. 245 (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.