СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ЖІНКИ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (НА ОСНОВІ ПРАЦЬ СВЯТИТЕЛЯ ФАДДЕЯ УСПЕНСЬКОГО)

Т. П. Фазан

Анотація


У ХІХ ст. питання про зміст жіночої освіти було важливою частиною дискусій не лише про призначення жінки, а й про жіночий інтелект. Потрібно було пройти довгий шлях від найдавніших часів і до сьогодення, щоб здійснити зміни у свідомості суспільства на жіночу освіту. Міф про неспроможність жінки вирішувати важливі суспільні та життєві проблеми, опанувати знання та професійні навички розвіявся як марево. Питання жіночої освіти досить швидко посіло особливе місце в духовно-освітній політиці. Цьому, безсумнівно, сприяла та обставина, що духовенство здавна відчувало потребу в освіті жіночої половини населення і ця освіта, на їхню думку, повинна мати свої особливості, закономірності, і бути зорієнтована, передусім, на формування й набуття жінками настанов, педагогічних знань і вмінь, необхідних для належного духовно-морального виховання дітей. В даній статті розкриті і проаналізовані погляди великого подвижника православ’я святителя Фаддея Успенського на підготовку жінки до духовно-морального виховання дітей. Здійснено науково-теоретичне обґрунтування сутності і специфіки духовно-морального виховання у спадщині святителя.

Педагогічні погляди та переконання архієпископа Фаддея багато в чому принципово відмінні від наріжних положень атеїстичної педагогіки та свідчать, наскільки великою і навіть трагічною за своїми руйнівними наслідками виявилася втрата ціннісної орієнтації педагогічної думки, що базувалася на духовності та православній вірі. Однозначно, повернення педагогічної спадщини архієпископа Фаддея (Успенського) в скарбницю нашої педагогіки відчутно збагатило б останню: осмислена з точки зору сучасних виховних проблем, вона може позитивно впливати на їхнє практичне вирішення, особливо в царині підготовки сучасних жінок до духовно-морального виховання дітей.Лише християнське виховання жінки може дати її дитині повноцінне щастя, так як абсолютно відповідає людському єству. «Якщо багато педагогів стверджують, що виховання зобов’язане бути гуманним, то хто може бути гуманнішим християнина, який пройнятий любов’ю до всіх людей, як до братів у Христі, – не говорячи вже про те, що лише християнство може навчити істинної любові до всіх людей, не виключаючи ворогів»


Ключові слова


жіноча освіта, духовно-моральне виховання, православна педагогіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Нечаев П. Основные педагогические воззрения С. А. Рачинского. Народное образование. СПб. 1917. Т. І, Кн. 5-6, Май–июнь. С. 269–286.

Ольшевский И. (священник). Женские церковные школы и постановка в них учебно-воспитательного дела. Полтава : Типо-Литография Л. Фришберга, 1897. 29 с

Самойлович И. Грамотность крестьянской женщини, как основа воспитания и скорейшего просвещения русского народа (С выяснением причин ничтожного процента грамотности среди женских полов крестьянского населения). К., 1901. 22 с.

Устав женских учебных заведений ведомства императрицы Марии, высочайше утвержденный 30.08.1855 г. Санкт-Петербург, 1884. 346 с.

Ушинський К.Д. Педагогічні ідеї. К.; 1971. 80 с.

Фаддей (Успенский И. В.). Записки по дидактике. Тверь, 2003. 335 с.

Фаддей (Успенский И. В.; иеромонах). Записки по дидактике. Уфа, 1902. 125 с.

REFERENCES:

Nechaev, P. (1917) Osnovnye pedagogicheskie vozzreniya S. A. Rachinskogo.[Basic pedagogical views of S. A. Rachinsky].Narodnoe obrazovanie, SPb. T. І, Kn. 5-6, Maj–iyun'. S. 269–286 (in Russian).

Ol'shevskij, I. (svyashchennik). (1897) Zhenskie cerkovnye shkoly i postanovka v nih uchebno-vospitatel'nogo dela. [Women's church schools and the setting of educational work in them]. Poltava : Tipo-Litografiya L. Frishberga, 29 s. (in Russian).

Samojlovich, I. (1901) Gramotnost' krest'yanskoj zhenshchini, kak osnova vospitaniya i skorejshego prosveshcheniya russkogo naroda [The literacy of the peasant woman as the basis for the education and early enlightenment of the Russian people].(S vyyasneniem prichin nichtozhnogo procenta gramotnosti sredi zhenskih polov krest'yanskogo naseleniya). Kiev, 22 s. (in Russian).

Ustav zhenskih uchebnyh zavedenij vedomstva imperatricy Marii, vysochajshe utverzhdennyj 30.08.1855 g. [The Charter of the women's educational institutions of the Office of the Empress Maria, most highly approved on 30.08.1855]. (1884) Sankt-Peterburg, 346 s. (in Russian).

Ushins'kij, K. D. (1971) Pedagogіchnі іdeї. [Pedagogical ideas]Kyiv, 80 s. (in Ukranian).

Faddej, (Uspenskij I. V.). (2003) Zapiski po didaktike. [Notes on didactics] Tver', 335 s. (in Russian).

Faddej, (Uspenskij I. V.; ieromonah). (1902) Zapiski po didaktike. [Notes on didactics] Ufa, 125 s. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.