ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДИСЦИПЛІН ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. О. Шпак

Анотація


У статті проаналізовано зміст підготовки викладачів дисциплін економічного спрямування до реалізації педагогічних технологій. З’ясовано, що  для ефективного використання педагогічних технологій викладачі дисциплін економічного циклу повинні опанувати такими професійно значущими уміннями, як: інтелектуальні; організаторсько-конструктивні; інформаційно-гностичні; методичні; комунікативні. Доведено, що особистісно-професійні якості викладачів суттєво впливають на вибір напрямів здійснення ними професійної діяльності, сприяють забезпеченню творчого характеру вирішення професійних завдань. Найбільш значущими особистісно-професійними якостями щодо ефективного використання викладачами педагогічних технологій уважаються такі: цілепокладання, вміння відповідати за свої дії, активність й ініціативність, професійна креативність, уміння спілкуватися, емоційна стійкість, енергійність, здатність до ризику, до рефлексії.

Взагалі,  підготовка викладачів дисциплін економічного циклу до використання педагогічних технологій виступає обов’язковою складовою вдосконалення їхнього професіоналізму, котрий спрямовано на підвищення якості професійної діяльності, самореалізацію на особистісному та професійному рівні, поступовий розвиток професійних якостей.

Готовність викладачів дисциплін економічного циклу до використання педагогічних технологій визначено в якості стійкого інтегративно особистісного утворення педагога, яке включає як професійні мотиви, цілі, цінності, знання та уміння, так і особистісні якості, котрі сприяють ефективному навчанню здобувачів вищої освіти в галузі економіки.

Виходячи з цього, викладачеві дисциплін економічного циклу необхідно знати суть педагогічних технологій, їхні можливості та доцільність використання в освітньому процесі й специфіку їх реалізації у ході викладання економічних дисциплін. Отже, проведене дослідження підтверджує висновки науковців про те, що всі структурні складові готовності викладачів економічних дисциплін до успішного використання педагогічних технологій виступають взаємопов’язаними та взаємозумовленими між собою та однаково важливими для організації професійно-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти.


Ключові слова


підготовка, викладач, економічні дисципліни, заклад вищої освіти, педагогічні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. А. С. Роботовой. М. : Издательский центр «Академия», 2002. 208 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Вієвська М. Г., Красовська Л. І., Шкіря Н. Л. Менеджмент вищої економічної освіти : [навч.-метод. посібник]. Львів : Магнолія 2006, 2011. 346 с.

Гончаров Д. О. Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в процесі організації студентського самоврядування : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Х., 2014. 308 с.

Дейниченко В. Г. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Х., 2016. 340 с.

Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: моногр. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. 321 с.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск, 1976. 176 с.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы : учеб. пособие. Минск : Тест, 2003. 352 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология: [учеб. пособ.]. Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. 477 с.

Кабусь Н. Д. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Х., 2018. 590 с.

Коржаков А. М. Методология и культура педагога. К. : Наукова думка, 2001. 169 с.

Словник української мови. К. : Наукова думка, 1975. Т.6. 832 с.

REFERENCES:

Robotova, A. S. (Ed.) (2002) Vvedenie v pedagogicheskuyu deyatel'nost' [Introduction to pedagogical activity]: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. Zavedenij. M. : Izdatel'skij centr «AkademiYA», 208 s. (inRussian).

Busel, V. T. (Ed.) (2001) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great interpretation dictionary of modern Ukrainian language]. K.; Irpin : VTF «Perun», 1440 s. (in Ukrainian).

Viievska, M. H., Krasovska, L. I.& Shkiria, N. L. (2011) Menedzhment vyshchoi ekonomichnoi osvity [Management of Higher Economic Education] : [navch.-metod. posibnyk]. Lviv : Mahnoliia 2006, 346 s. (in Ukrainian).

Honcharov, D. O. (2014) Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do vykhovnoi roboty v protsesi orhanizatsii studentskoho samovriaduvannia [Preparation of future teachers to educational work in the process of organizing student self-government]: dys. … kand. ped. nauk : 13.00.07 «Teoriia i metodyka vykhovannia». Kh., 308 s. (in Ukrainian).

Deinychenko, V. H. (2016) Pidhotovka maibutnikh uchyteliv humanitarnoho profiliu do navchannia starshoklasnykiv proektnoi navchalno-piznavalnoi diialnosti [Preparation of future teachers of the humanitarian profile to training senior pupils of design educational and cognitive activity]: dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity». Kh., 340 s. (in Ukrainian).

Dubaseniuk, O. A. (2006) Profesiino-pedahohichna osvita: suchasni kontseptualni modeli ta tendentsii rozvytku [Professional and Pedagogical Education: Modern Conceptual Models and Development Trends]: monohr. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 321 s. (in Ukrainian).

D'yachenko, M. I. & Kandybovich, L. A. (1976) Psikhologicheskie problemy gotovnosti k deyatel'nosti. [Psychological problems of readiness to activity] Minsk, 176 s. (inRussian).

D'yachenko, M. I. & Kandybovich, L. A. (2003) Psikhologiya vysshej shkoly [Psychology of higher school]: ucheb. posobie. Minsk : Test, 352 s. (inRussian).

Zimnyaya, I. A. (1997) Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogicalpsychology]: [ucheb. posob.]. Rostov-na-Donu : Feniks, 477 s. (inRussian).

Kabus, N. D. (2018) Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do staloho rozvytku sotsialnykh hrup [Theoretical and methodological principles of preparation of future social educators to sustainable development of social groups]: dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.04. Kh., 590 s. (in Ukrainian).

Korzhakov, A. M. (2001) Metodologiya i kul'tura pedagoga. [Methodology and culture of teacher]. K. : Naukova dumka, 169 s. (inRussian).

Slovnyk ukrainskoi movy. (1975) [Dictionary of the Ukrainian language]. K. : Naukova dumka, T.6. 832 s. (inUkrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.