АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

О. М. Друганова, Л. Д. Зеленська, В. М. Білик

Анотація


 У статті представлено актуальні питання реалізації практичного складника підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти в галузі 01 Освіта/Педагогіка, зокрема, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Метою статті є розкриття змісту, напрямів, форм організації науково-педагогічної практики за освітньою програмою «Освітологія» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

З’ясовано, що науково-педагогічна практика, як важливий компонент цілісної системи підготовки викладача вищої школи, вимагає створення необхідного інструментарію для здійснення його особистісного і професійного розвитку.

Доведено, що у процесі проходження науково-педагогічної практики відповідно до освітньої програми «Освітологія» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у здобувачів магістерського рівня спеціальності 011 мають бути сформовані такі компетентності, як: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до адаптації та дії в новій ситуації з урахуванням соціального, гендерного та вікового розмаїття учасників освітнього процесу; здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти; здатність гармонізувати групову взаємодію учасників освітнього процесу; здатність проводити педагогічне дослідження, добирати відповідні методи, сучасні методики та інструменти обробки й інтерпретації даних; здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти, створювати індивідуалізоване навчальне і/або підтримуюче середовище, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності тощо.

У статті зазначено, що досягненню програмних результатів за освітньою програмою «Освітологія» відповідно до робочої навчальної програми «Науково-педагогічна практика» сприяють два модулі: «Організація науково-педагогічної практики здобувача вищої освіти» та «Науково-педагогічна діяльність здобувача вищої освіти» (охоплює такі змістові модулі: навчально-методична, виховна, науково-дослідна діяльність). Кожний з них передбачає свої завдання. Автори наголошують, що з метою формування професійного образу, власного іміджу, набуття педагогічної майстерності, реалізації життєвих і кар’єрних цілей здобувача програмою практики передбачено: відвідування навчальних занять керівників практики та професорів кафедри, самостійне проведення магістром-практикантом лекції, семінарського заняття з одного із освітніх компонент педагогічного циклу за предметною спеціалізацією.


Ключові слова


науково-педагогічна практика, підготовка фахівця, освітня програма, компетентності, програмні результати навчання, навчально-методична, виховна, науково-дослідна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Polozhennia pro provedennia praktyk zdobuvachiv pershoho (bakalavrskoho) ta druhoho (mahisterskoho) rivniv vyshchoi osvity KhNPU imeni H. S. Skovorody. (2021). [Position about realization of practices of bread winners of the first (bachelor) and second (master's degree) levels of higher education of ХНПУ of the name of H. S. Skovoroda]. [Elektronnyi resurs]. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_provedenya_praktyk.pdf (іn Ukrainian)

Osvitno-profesiina prohrama «Osvitolohiia» pidhotovky zdobuvachiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity spetsialnosti 011. (2022). [Educational and professional program "Education" preparation of applicants of the second (master's) level of higher education of specialty 011]. Tsentr litsenzuvannia, akredytatsii i kontroliu yakosti osvity Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Rezhym dostupu: http://smc.hnpu.edu.ua/node/41 (data zvernennia 29.04.2022) (іn Ukrainian)

Druhanova, O. M. & Martynenko, I. I. (2019). Keis-tekhnolohiia yak efektyvnyi sposib pidhotovky suchasnoho vykladacha vyshchoi shkoly. [Case technology as an effective way to prepare a modern higher education teacher]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia, Vyp. 46. S. 48 – 58 (іn Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2014) [Law of Ukraine “On Higher Education”]. vid 01.07.2014 № 1556-VII [Elektronnyi resurs]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (іn Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017). [Law of Ukraine "On Education"]. vid 05.09.2017 [Elektronnyi resurs]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (іn Ukrainian)

Zelenska, L.D. & Vorozhbit-Horbatiuk, V.V. (2021). Alhorytm monitorynhu zapytiv tsilovoi audytorii mahisterskykh prohram spetsialnosti «Osvitni, pedahohichni nauky». [Algorithm of monitoring of requests of the target audience of master's programs of the specialty "Educational, pedagogical sciences"]. Abituriientske seredovyshche periodu hlokalizatsii: shliakhy formuvannia ta tendentsii rozvytku: Materialy XIX Mizhnar. nauk-prakt. konf., Kharkiv, 12 liutoho 2021 r. Kharkiv : Vyd-vo NUA, 2021. S. 78-81 (іn Ukrainian)

Zelenska, L. D. (2021). Movno-komunikatyvna kompetentnist uchytelia-koucha, mentora, tiutora, fasylitatora (na prykladi prohramy «Osvitolohiia»). [Linguistic and communicative competence of the teacher-coach, mentor, tutor, facilitator (on the example of the Education Program)]. Molod i rynok. №9(195). S. 16-20. DOI: DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.243885 (іn Ukrainian)

Kaplinskyi, V.V. (2015). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Teaching technique in higher education]: Navchalnyi posibnyk. Vinnytsia: TOV «Niland LTD», 224 s. (іn Ukrainian)

Polozhennia pro osvitniu prohramu KhNPU imeni H. S. Skovorody. (2021). [The provision on the Educational Program of KhNPU named after H. S Skovoroda]. [Elektronnyi resurs]. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_provedenya_praktyk.pdf (іn Ukrainian)

Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v Kharkivskomu natsionalnomu pedahohichnomu universyteti imeni H. S. Skovorody (u novii redaktsii). (2022). [Position is about organization of educational process in the Kharkiv national pedagogical university of the name of G. S. Skovoroda]. [Elektronnyi resurs]. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organisaziyu_osvitnogoz_procesy.pdf (іn Ukrainian)

Polozhennia pro prokhodzhennia atestatsii u Kharkivskomu natsionalnomu pedahohichnomu universyteti imeni H. S. Skovorody dlia vyznannia zdobutykh kvalifikatsii, rezultativ navchannia ta periodiv navchannia, zdobutykh na tymchasovo okupovanii terytorii Ukrainy pislia 20.02.2014 roku. (n. d.). [Statute about passing of attestation in the Kharkiv national pedagogical university of the name of G. S. Skovoroda for confession of the obtained qualifications, results of studies and periods of studies, obtained on the temporally occupied territory of Ukraine after 20.02.2014 year]. [Elektronnyi resurs]. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pro%20prohodzhenya%20atestazii%20dla%20vysnanya%20zdobutyh%20kvalifikaziy.pdf (іn Ukrainian)

Polozhennia pro perevedennia studentiv na vakantni mistsia derzhavnoho zamovlennia. [Elektronnyi resurs]. (2021). [Position is about translation of students into vacant places of government order.]. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pro%20perevedenya%20stydentiv%20na%20vakantni%20mistza%20derzavnogo%20zamovlenya.pdf (іn Ukrainian)

Polozhennia pro provedennia rektorskykh kontrolnykh zamiriv znan zdobuvachiv vyshchoi osvity. [Elektronnyi resurs]. (2021). [Position is about the leadthrough of rectorial control intentions of knowledges of bread-winners of higher education]. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_provedenya_rectorskyh_kontr_zamiriv.pdf (іn Ukrainian)

Polozhennia pro kuratora akademichnoi hrupy KhNPU imeni H. S. Skovorody. (2021). [Position about the counsel of academic group KHNPU the name of H. S. Skovoroda]. [Elektronnyi resurs]. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/kurator.pdf (іn Ukrainian)

Polozhennia pro diialnist studentskoho naukovoho hurtka KhNPU imeni H. S. Skovorody. (2021). [Position about activity of student scientific group of KHNPU of the name of G. S. Skovoroda]. [Elektronnyi resurs]. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pro_diyalnist_naykovogo_gyrtka.pdf (іn Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii (2011). [About claim of the National scope of qualifications]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 № 1341 [Elektronnyi resurs]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37. (іn Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity (2018). [About claim of Conception of development of pedagogical education]: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.07.2018 № 776. [Elektronnyi resurs]. URL: http://surl.li/jhth. (іn Ukrainian)

Profesiinyi standart na hrupu profesii «Vykladachi zakladiv vyshchoi osvity» (2021). [Professional standard on the group of professions «Teachers of establishments of higher education»]: zatv. nakazom Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva vid 23.03.2021 № 610 [Elektronnyi resurs]. URL: http://surl.li/piql. (іn Ukrainian)

Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» (2020). [Professional standard after professions «Teacher of initial classes of establishment of universal middle education», «Teacher of establishment of universal middle education», «Teacher, from primary education (with the diploma of junior specialist)»]: zatv. nakazom Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva vid vid 23.12.2020 № 2736. [Elektronnyi resurs]. URL: https://nus.org.ua/news/zatverdyly-try-profesijni-standart-vchytelya-dokument/. (іn Ukrainian)

Standart vyshchoi osvity Ukrainy. Druhyi (mahisterskyi) riven, haluz znan – 01 Osvita/Pedahohika, spetsialnist – 011 Osvitni, pedahohichni nauky (2021). [The standard of higher education of Ukraine. Second (master's) level, field of knowledge - 01 education/pedagogy, specialty - 011 educational, pedagogical sciences]: zatv. i vvedeno v diiu nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 11.05.2021 № 520 [Elektronnyi resurs]. URL: http://surl.li/tvle. (іn Ukrainian)

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky. (n. d.). [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021-2031]. URL: http://surl.li/mphq. (іn Ukrainian)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2022.52.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.