ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНИХ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Г. В. Матюха, К. А. Балтрамсюнєтє

Анотація


У статті висвітлено проблему організації навчально-виховного процесу з іноземної мови у старшій школі. Уточнено сутність поняття «педагогічна умова» (як особливість організації навчально-виховного процесу, що забезпечує єдність навчання та виховання, сприяє всебічному розвитку особистості, створює необхідні можливості розвитку внутрішнього потенціалу і талантів школярів, визначає кінцеві результати навчання). Обґрунтовано основні організаційно-педагогічні умови, що сприяють успішному розвитку іншомовних мовленнєвих умінь старшокласників. Доведено, що такі умови, як врахування вікових особливостей учнів, створення іншомовного середовища, максимально наближеного до реального та використання мовленнєвих ситуацій, обраних із життя учнів, спрощення складного мовного матеріалу під час пояснення і багаторазове його використання у тренувальних вправах,  удосконалення системи оцінювання є найбільш дієвими у розвитку іншомовних мовленнєвих здібностей старшокласників. Представлено приклади завдань, які сприяють удосконаленню іншомовних мовленнєвих умінь старшокласників 

 

Ключові слова: педагогічна умова, іншомовні мовленнєві уміння, старшокласники, організація навчального процесу

 

В статье освещена проблема организации учебно-воспитательного процесса по иностранному языку в старшей школе. Уточнена суть понятия «педагогическое условие» (как особенность организации учебно-воспитательного процесса, которая обеспечивает единство обучения и воспитания, способствует всестороннему развитию личности, создаѐт необходимые возможности развития внутреннего потенциала и талантов школьников, определяет конечные результаты обучения). Обоснованы основные организационно-педагогические условия, способствующие успешному развитию иноязычных речевых умений старшеклассников. Доказано, что такие условия, как учѐт возрастных особенностей учащихся, создание иноязычной среды, максимально приближѐнной к реальной и использование речевых ситуаций, выбранных из жизни учащихся, упрощение сложного языкового материала во время объяснения и многократное его использование в тренировочных упражнениях, совершенствование системы оценки является наиболее действенными в развитии иноязычных речевых способностей старшеклассников. Представлены примеры задач, которые способствуют совершенствованию иноязычных речевых умений старшеклассников.

 

Ключевые слова: педагогическое условие, иноязычные речевые умения, старшеклассники, организация учебного процесса.

 

The problem of the organization of foreign language educational process of senior students is investigated in the article. The essence of the concept “pedagogical condition” (as a feature of the organization of educational process, which ensures the unity of training and education, promotes the full development of an individual, creates necessary opportunities for the development of inner capacities and talents of students, defines final results of the process of learning) is clarified. The basic organizational and pedagogical conditions which contribute to the successful development of foreign language speech skills of senior students are substantiated. It is proved that such conditions as taking into account students’ age characteristics, the creation of a foreign language’s environment, approximated maximally to the real and the use of speech situations from the students’ lives, the simplification of complex language material during its explanation and its multiple use in training exercises, improving the evaluation system are the most effective in the development of foreign language speech abilities of senior pupils. Examples of tasks that contribute to the improvement of foreign language speech skills of senior students are presented.

 

Keywords: a pedagogical condition, foreign-language speech skills, senior students, organization of an educational process


Повний текст:

PDF

Посилання


Анастазі А. Психологическое тестирование / А. Анастазі, С. Урбіна. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / О.Г. Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. –238 с.

Бужиков Р. П. Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних технологій на заняттях з іноземної мови на економічних факультетах // Вища освіта України. – 2006. – № 1 (додаток). – С. 134–141.

Булахова Я. В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних програм: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Луганськ, 2007. – 20 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ – Перун, 2009. – 1736 c.

Герасимчук І. В. Cистема вправ для групового вирішення дидактичних завдань з іноземної мови / І. В. Герасимчук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_2_7.

Гришкова Р. О. Англомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії [Електронний ресурс] / Р. О. Гришкова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Педагогіка. – 2009. – Т. 108, Вип. 95. – С. 129-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_108_95_26

Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов / Р. Ю. Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 456 с.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – Вип. 40 (93). – 520 с.

Философский энциклопедический словарь / [гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов]. – М.: Сов. энцикл., 1983. – 840 с.

REFERENCES

Anastazi, A., Urbina, S. (2001). Psihologicheskoe testirovanie [Psychological testing]. Sankt-Peterburg: Piter, 688 p. (in Russian)

Brazhnych, O.H. (2001) Pedahohichni umovy dyferentsiiovanoho navchannia uchniv zahalnoosvitnoi shkoly [Pedagogical conditions of differentiated teaching of pupils of a secondary school]. (Candidate’s thesis). Kryvyi Rih, 238 p. (in Ukrainian)

Buzhykov, R. P. (2006). Pedahohichni umovy zastosuvannia innovatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na zaniattiakh z inozemnoi movy na ekonomichnykh fakultetakh [Pedagogical conditions of application of innovative-communication technologies in classes from a foreign language at economic faculties]. Vyshcha osvita Ukrainy, 1, pp. 164-141 (in Ukrainian)

Bulakhova, Ya. V. (2007) Pedahohichni umovy navchannia inozemnykh mov maibutnikh inzheneriv-prohramistiv zasobamy multymediinykh prohram [Pedagogical conditions of teaching foreign languages of future engineers-programmers by means of multimedia programs]. (Abstract of candidate’s thesis). Luhansk, 20 p. (in Ukrainian)

Busel, V. T. (Ed.). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [The Great Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian]. K.; Irpin: VTF – Perun, 1736 p. (in Ukrainian)

Herasymchuk, I. V. (2010). Cystema vprav dlia hrupovoho vyrishennia dydaktychnykh zavdan z inozemnoi movy [System of exercises for the group solution of didactic tasks in a foreign language]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 2. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_2_7. (in Ukrainian)

Hryshkova, R.O. (2009). Anhlomovna pidhotovka studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei do mizhkulturnoi vzaiemodii [English-language training of students of non-philological specialties for intercultural interaction]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Seriia: Pedahohika, 108, 95, pp. 129-134. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_108_95_26 (in Ukrainian)

Martynova, R.Iu. (2004). Tsilisna zahalnodydaktychna model zmistu navchannia inozemnykh mov [A holistic, general-purpose model of the content of the teaching of foreign languages]. Kyiv: Vyshcha shkola, 456 p. (in Ukrainian)

Sushchenko, T.I. (Ed.). (2015). Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools]. Zaporizhzhia: KPU, 520 p. (in Ukrainian)

Ilichev, L. F. (Ed.). (1983). Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar [Philosophical Encyclopaedic Dictionary]. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 840 p. (in Russian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.