ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ОСВІТНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

С. В. Кіриченко

Анотація


У статті розкрито значущість інформаційно-комунікативних технологій у підвищенні якості навчання і виховання школярів, розширенні функцій професійної самореалізації учителів старшої школи. Доведено, що вчитель є головною ланкою в організації освітньої проектної діяльності, йому потребується постійне оновлення педагогічного досвіду. Ознайомлення й використання вчителем інформаційно-комунікативних технологій у освітній проектній діяльності підвищує його професіоналізм, педагогічну майстерність. Роль інформаційно-комунікаційних технологій полягає в тому, що вони необхідні для введення власних даних про себе та учнів, створення проектів, проведення вебінарів, онлайн-конкурсів, підготовка заключних та поточних звітів про успішність та відвідуваність учнів. Ефективною є комп’ютеризована рейтингова система результативності діяльності педагогічних працівників, завдяки автоматизованим програмам постійно здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів з урахуванням результатів навчальної, пошуково-дослідницької діяльності, рівня вихованості та приймаються управлінські рішення щодо покращення їхньої успішності. 

 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, професійна самореалізація вчителя, освітня проектна діяльність, вебінари, предметні кафедри в школі.

 

В статье раскрыта значимость информационнокоммуникативных технологий в повышении качества обучения и воспитания школьников, расширении функций профессиональной самореализации учителей старшей школы. Доказано, что учитель является главным звеном в организации образовательной проектной деятельности, ему требуется постоянное обновление педагогического опыта. Ознакомление и использование учителем информационнокоммуникативных технологий в образовательный проектной деятельности повышает его профессионализм, педагогическое мастерство. Роль информационно-коммуникационных технологий заключается в том, что они необходимы для ввода собственных данных о себе и учащихся, создание проектов, проведение вебинаров, онлайн-конкурсов, подготовка заключительных и текущих отчетов об успешности и посещаемость учащихся. Эффективной является компьютеризированная рейтинговая система результативности деятельности педагогических работников, благодаря автоматизированным программам постоянно осуществляется мониторинг учебных достижений учащихся с учетом результатов учебной, поисково-исследовательской деятельности, уровня воспитанности и принимаются управленческие решения по улучшению их успешности.

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, профессиональная самореализация учителя, образовательная проектная деятельность, вебинары, предметные кафедры в школе.

 

The article reveals the importance of informational-communicative technologies in improving the quality of school learning and education, the extension of high schools teachers’ professional self-realization functions. It is proved that a teacher is a main link in the organization of the educational project activity; it needs pedagogical experience constant improving. Studying and using informational-communicative technologies in the educational project activity by a teacher improve its professional and pedagogical skills. Informational-communicative technologies are required for importing data about students and itself, making projects, conducting webinars, online quizzes, the preparation of final and current reports about students’ learning achievements and attendance. The computerized rating system of the results of pedagogical workers’ activity is effective. Due to the automated programs, the constant monitoring of students’ learning achievements including the results of educational, explorationresearch activities and their educational level is carried out; the management decisions on their learning achievements improving are made.

 

Keywords: informational-communicative technologies, teachers’ professional self-realization, educational project activity, webinars, subject departments at school

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамович І. Розвиток творчих здібностей учнів через проектну технологію з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / І. Адамович / Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : зб. наук. праць / НАПН України та інш. – Київ, 2011. – Вип. 5 – С. 343-347.

Зайцева Т. В. Шляхи впровадження в шкільну практику проектної діяльності / Т. В. Зайцева //Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць / Херсон. держ. ун-т, НАПН України та інш. – Херсон, 2011. – Вип. 10. – С. 73-78.

Кудряшова Т. Электронные средства обучения: в чем их преимущество над традиционными? / Т. Кудряшова // Директор школи. Україна. – № 8-10/2004. – С. 45-47.

Мельник М. Застосування технології проектування у роботі з обдарованими учнями / М. Мельник // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : зб. наук. праць / НАПН України та інш. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 193-198.

Рибалко Л. С. Формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій: [монографія ] / Л. С. Рибалко, Є. В. Пизіна. – Харків, 2014. – 181 с.

Харкавців І. Р. Розвиток педагогічної творчості вчителя у процесі професійної самореалізації : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. Р. Харкавців. – Київ, 2010. – 20 с.

Хрупало Н. Н. Генезис навчального потенціалу проектної діяльності / Н. Н. Хрупало // Вісник Національного університету оборони України. – 2 (39) / 2014. – С. 153-158.

REFERENCES

Adamovych, I. (2011). Rozvytok tvorchykh zdibnostei uchniv cherez proektnu tekhnolohiiu z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Development of creative abilities of students through the design technology using information and communication technologies]. Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny: teoriia i praktyka. Kyiv, 5, pp. 343-347 (in Ukrainian)

Zaitseva, T. V. (2011). Shliakhy vprovadzhennia v shkilnu praktyku proektnoi diialnosti [Ways of introduction into school practice of project activity]. Informatsiini tekhnolohii v osviti. Kherson, 10, pp. 73-78 (in Ukrainian)

Kudriashova, T. (2004). Эlektronnye sredstva obuchenyia: v chem ykh preymushchestvo nad tradytsyonnыmy? [Electronic teaching aids: what is their advantage over traditional ones?]. Dyrektor shkoly. Ukraina, 8-10, pp. 45-47 (in Russian)

Melnyk, M. (2011). Zastosuvannia tekhnolohii proektuvannia u roboti z obdarovanymy uchniamy [Application of design technology to work with gifted students]. Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny. Kyiv, 5, pp. 193-198 (in Ukrainian)

Rybalko, L. S., Pyzina, Ye. V. (2014). Formuvannia profesiinykh kompetentsii maibutnikh perekladachiv tekhnichnoi literatury iz zastosuvanniam informatsiinokomunikatsiinykh tekhnolohii [Formation of professional competences of future translators of technical literature with the use of information and communication technologies]. Kharkiv, 181 p. (in Ukrainian)

Kharkavtsiv, I. R. (2010). Rozvytok pedahohichnoi tvorchosti vchytelia u protsesi profesiinoi samorealizatsii [Development of pedagogical creativity of the teacher in the process of professional self-realization] (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, 20 p. (in Ukrainian)

Khrupalo, N. N. (2014). Henezys navchalnoho potentsialu proektnoi diialnosti [Genesis of educational potential of the project activity]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 2 (39), pp. 153-158 (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.