КОМУНІКАТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ

Г. А. Мариківська

Анотація


У даній статті розглянуто проблему мовленнєвої підготовки майбутніх абітурієнтів на підготовчих курсах вищих навчальних закладів. У статті обґрунтовано доцільність комунікативного спрямування навчання рідної мови, визначено засоби формування мовленнєвої культури майбутніх абітурієнтів. Підготовку до активної участі в мовленнєвому спілкуванні можливо здійснювати на заняттях з рідної мови. Засобами формування мовленнєвої культури є комунікативно-ситуативні завдання, рольові й ділові ігри. Комунікативно-ситуативні завдання – це завдання, в основі яких лежать комунікативно-мовленнєві ситуації, тобто ситуації, що відтворюють обставини реальної дійсності. Такі ситуації створюються викладачем з метою спонукання учня до конкретного висловлювання. Також формувати мовленнєву культуру майбутніх абітурієнтів можливо в процесі рольових і ділових ігор. Ці ігри є своєрідною репетицією й перевіркою того, як старшокласники вміють користуватися словом у заданій психолого-педагогічній ситуації. Використання комунікативно-ситуативних завдань, рольових і ділових ігор сприятиме залученню учнів у комунікативну взаємодію, призведе до комунікативної активності учнів. Використання зазначених засобів позитивно вплине на процес формування мовленнєвої культури майбутніх абітурієнтів.

 

Ключові слова: мовленнєва культура, комунікативноситуативні завдання, дидактична гра, рольова гра, ділова гра.

 

В данной статье рассмотрена проблема речевой подготовки будущих абитуриентов на подготовительных курсах высших учебных заведений. В статье обоснована целесообразность коммуникативной направленности обучения родному языку, определены средства формирования речевой культуры будущих абитуриентов. Подготовку к активному участию в речевом общении возможно совершать на занятиях по родному языку. Средствами формирования речевой культуры являются коммуникативноситуативные задачи, ролевые и деловые игры. Коммуникативноситуативные задачи – это задачи, в основе которых лежат коммуникативно-речевые ситуации, то есть ситуации, которые отображают обстоятельства реальной действительности. Такие ситуации создаются преподавателем с целью побуждения ученика к конкретному высказыванию. Также формировать речевую культуру будущих абитуриентов возможно в процессе ролевых и деловых игр. Эти игры являются своеобразной репетицией и проверкой того, как старшеклассники умеют пользоваться словом в заданной психологопедагогической ситуации. Использование коммуникативно-ситуативных задач, ролевых и деловых игр способствует вовлечению учеников в коммуникативное взаимодействие, приведет к коммуникативной активности учеников. Использование указанных средств позитивно влияет на процесс формирования речевой культуры будущих абитуриентов.

 

Ключевые слова: речевая культура, коммуникативно-ситуативные задачи, дидактическая игра, ролевая игра, деловая игра.

 

In this article the problem of speech preparation for students of training courses in higher education was observed. In the article the feasibility of communicative orientation study of native language was proved, the means of speech culture formation of future students were determined. Preparation for active participation in speech communication may be performed in the classes of native language. The means of speech culture formation are communicative and situational tasks, role and business games. Communicative situational tasks are tasks in which the communicative-speech situation is based, i.e a situation reflecting the circumstances of reality. Such situations are created by a teacher to encourage student to a particular expression. Also forming speech culture of future students may in be possible during the course of business and role-playing games. These games are a kind of rehearsal and a test of how high school students can use the word in a given psychological and pedagogical situation. Using communicative and situational tasks, role and business games will attract students in communicative interactions, which will lead to communicative activity of students. Using these tools have a positive impact on the development of speech culture of future students.

 

Key words: speech culture, communicative and referential tasks, didactic game, role playing game, business game.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вениг Н.Н. Формирование речевой компетенции старшеклассников: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталья Николаевна Вениг. – Херсон, 2001. – 179 с.

Гойхман О.Я. Основы речевой коммуникации: Учебник для студентов вузов, специализирующихся в области сервиса / Оскар Яковлевич Гойхман, Татьяна Михайловна Надеина. – М.: Изд. дом «ИФРА-М», 1997. – 271 с. – (Сер. «Высшее образование»).

Капська А.Й. Гра як активний метод навчання студентів майстерності слова/ Алла Йосипівна Капська// Рідна школа. – 1991. – № 10. – С. 71-73.

Крюков М.М. Деловая игра как способ развития интеллекта на основе преодоления образа / Михаил Михайлович Крюков // Интеллектуальная культура специалиста. – Новосибирск. – 1988. – С. 177-194.

Куліш І.М. Дидактична гра як засіб активізації навчальної діяльності студентів університету: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09/ Ірина Миколаївна Куліш. – Черкаси, 2001. – 191 с.

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / за редакцією М.І. Пентилюк: Підручник для студентівфілологів. К.: Ленвіт, 2000. – 264 с.

Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі: Посібник для вчителя / Катерина Миколаївна Плиско. – К.: Рад. шк., 1990. – 136 с.

Шевцова Л. Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв’язного мовлення учнів/ Л. Шевцова // Українська мова та література в школі. – № 2 2001. – С. 11-17.

Шелехова Г. Про систему роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів / Г. Шелехова // Дивослово, 1994 № 1. – К.: «Освіта». – С. 26-29.

REFERENCES

Venig, N.N. (2001). Formirovanie rechevoy kompetentsii starsheklassnikov [Formation of speech competence of senior pupils] (Candidate’s thesis). Herson, 179 p. (in Russian)

Goyhman, O.Ya., Nadeina, T.M. (1997). Osnovyi rechevoy kommunikatsii: Uchebnik dlya studentov vuzov, spetsializiruyuschihsya v oblasti servisa [Fundamentals of speech communication: A textbook for university students specializing in the field of service]. Moskva: Izd. dom «IFRA-M», 271 p. (in Russian)

Kapska, A.I. (1991). Hra yak aktyvnyi metod navchannia studentiv maisternosti slova [The game is an active method of teaching students the skill of the word]. Ridna shkola, 10, pp. 71-73 (in Ukrainian)

Kryukov, M.M. (1988). Delovaya igra kak sposob razvitiya intellekta na osnove preodoleniya obraza [Business game as a way of developing intelligence on the basis of overcoming the image]. Intellektualnaya kultura spetsialista. Novosibirsk, pp. 177-194 (in Russian)

Kulish, I.M. (2001). Dydaktychna hra yak zasib aktyvizatsii navchalnoi diialnosti studentiv universytetu [Didactic game as a means of activating the educational activities of university students] (Abstract of candidate’s thesis). Cherkasy, 19p. (in Ukrainian)

Pentyliuk, M.I. (Ed.) (2000). Metodyka navchannia ridnoi movy v serednikh navchalnykh zakladakh [Methodology of teaching mother tongue in secondary schools]. Kyiv: Lenvit, 264 p. (in Ukrainian)

Plysko, K.M. (1990). Orhanizatsiia navchannia syntaksysu v serednii shkoli [Organize syntax training in high school]. Kyiv: Rad. shk., 136 p. (in Ukrainian)

Shevtsova, L. (2001). Sytuatyvni zavdannia yak efektyvnyi zasib rozvytku zviaznoho movlennia uchniv [Situational tasks as an effective means for the development of coherent speech of students]. Ukrainska mova ta literatura v shkoli, 2, pp. 11-17 (in Ukrainian)

Shelekhova, H. (1994). Pro systemu roboty z rozvytku zviaznoho movlennia uchniv [On the system of work on the development of coherent speech of students]. Dyvoslovo. Kyiv: «Osvita», 1, pp. 26-29 (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.