КОНСТРУКТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НОВАЦІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Н. О. Борисенко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк

Анотація


У статті порушено актуальну проблему створення умов для реалізації та самореалізації особистості в інформаційно насиченому середовищі. Акцентовано увагу на доцільності використання в практиці сучасного вищого навчального закладу системного підходу як базису організації педагогічного процесу. Зокрема, авторами наголошено, що здібності людини до конструктивної діяльності – це проектування навчально-виховного процесу й формування особистості вихованця, уміння передбачити результати виховної роботи. Доведено, що в педагогічному процесі доцільно виокремити такі ситуації, як: ситуації організації конструктивної діяльності, що моделюють комплексне застосування знань; ситуації міждисциплінарної інтеграції, що конструюють середовище міждисциплінарного застосування знань; ситуації, що надають можливості для саморозвитку й самореалізації особистості студента, підвищення його пізнавальної й академічної активності.

У статті також акцентовано увагу на потребі формування у майбутніх фахівців особистісної установки як умови підготовки їх до організації конструктивної діяльності. З’ясовано, що моделювання особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії дає можливість перевести студента з позиції об’єкта в позицію суб’єкта, а використання цифрових ресурсів сприяє формуванню конструктивного освітнього середовища у вищому навчальному закладі.

 

Ключові слова: студент, педагогічний процес, викладач, особистість, самореалізація.

 

В статье затронута актуальная проблема создания условий для реализации и самореализации личности в информационно насыщенном пространстве. Акцентировано внимание на целесообразности использования системного подхода в практике современного высшего учебного заведения как базиса организации педагогического процесса. В частности, авторами отмечено, что способности человека к конструктивной деятельности – это проектирование учебно-воспитательного процесса и формирование личности воспитанника, умение предвидеть результаты воспитательной работы. Доказано, что в педагогическом процессе целесообразно использовать такие ситуации, как: ситуации организации конструктивной деятельности, которые моделируют комплексное использование знаний; ситуации междисциплинарной интеграции, конструирующие среду междисциплинарного использования знаний; ситуации, предоставляющие возможности для саморазвития и самореализации личности студента, повышения их познавательной и академической активности.

В статье также акцентировано внимание на потребности формирования у будущих специалистов личностной установки как условия их подготовки к организации конструктивной деятельности. Установлено, что моделирование личностно-ориентированного педагогического взаимодействия дает возможность перевести студента с позиции объекта в позицию субъекта, а использование цифровых ресурсов содействует формированию конструктивной образовательной среды в высшем учебном заведении.

 

Ключевые слова: студент, педагогический процесс, преподаватель, личность, самореализация.

 

In the article have investigated the problem of creating conditions for the realization and self-realization of the personality in rich in information environment. The authors have emphasized the purposefulness of system approach usage as the basis of the organization of pedagogical process in the practical work of a modern higher educational establishment. In particular, the authors have emphasized the specific features of pedagogical activities aimed at developing students’ motivation as to their studying progress: diagnostic, orientational and prognostic, constructive and projected, organizational, informational and explanatory, communicative and stimulative, analytical and evaluative, research and creative. The authors have emphasized that having constructive skills is the planning of teaching and educational process and the information of the personality of a disciple. The article states that in the pedagogical process it is purposeful to single out the following systems: the situations of organization of constructive activities which model the complex application of knowledge, the situations of interdisciplinary integration, the usage of educational and cognitive tasks which construct the environment of interdisciplinary application of knowledge; the situations which give the possibility of self-development and self-realization of students, the progress of their cognitive activities.

The article also focuses on the necessity of future specialists’ formation of personal aim as the condition of their preparation for the organization of constructive activities. In psychological and pedagogical preparation it is worth bringing to the forefront  the clear formulation of aims and objectives of professional education. Special attention should be also paid to the formation of necessary skills of planning the professional, personal and career development of future specialists. The authors have also considered the problems of multipurpose training classes, of project work, of subject  orientation point usage. The authors have stated that the modeling of personal oriented pedagogical interaction makes it possible to change the position of a student from object to subject and the usage of digital resources will facilitate the formation of constructive educational environment at higher educational establishments.

 

Key words: student, pedagogical process, teacher, personality, self-realization.

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021 рр. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 6. – С. 25-44.

Семиченко В. А. Моделювання структури педагогічної діяльності – КДП. – Ялта : НМЦ «Надія», 2000. – 76 с.

Vorozhbit-Gorbatyuk V. V., Popovych J. M., Bretsko I. I. Formation of the personality of the future teacher as a key condition for establishing the organization of constructive activity of children // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Педагогіка і психологія. – Мукачево, 2017. – Вип. 2(6). – С. 123-126.

Байер О. Н. Психологическое сопровождение личностного и профессионального роста педагогов дошкольного учебного учреждения. // Наукові записки Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 141-143.

Христіанінов О. М. Концептуальні підходи до створення і застосування комп’ютерних презентацій навчального призначення. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 2. – С. 59-69.

Косенко Ю. М. Вплив професійної майстерності викладача вищого навчального закладу на фахову підготовку майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер. Пед. науки. Психол. науки. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 69-77.

REFERENCES

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity na 2012-2021 rr. [National Strategy for the Development of Education for 2012-2021] (2011). Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, 6, pp. 25-44 (in Ukrainian)

Semychenko, V. A. (2000). Modeliuvannia struktury pedahohichnoi diialnosti – KDP [Modeling of the structure of pedagogical activity – KDP]. Yalta : NMTs «Nadiia», 76 p. (in Ukrainian)

Vorozhbit-Gorbatyuk, V. V., Popovych, J. M., Bretsko, I. I. (2017). Formation of the personality of the future teacher as a key condition for establishing the organization of constructive activity of children. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohika i psykholohiia. Mukachevo, 2(6), pp. 123-126.

Bayer, O. N. (2006). Psihologicheskoe soprovozhdenie lichnostnogo i professionalnogo rosta pedagogov doshkolnogo uchebnogo uchrezhdeniya [Psychological support of personal and professional growth of teachers of pre-school educational institutions]. NaukovI zapiski Psihol.-ped. Nauki. NIzhin : NDU, 5, pp, 141-143 (in Russian)

Khrystianinov, O. M. (2006). Kontseptualni pidkhody do stvorennia i zastosuvannia kompiuternykh prezentatsii navchalnoho pryznachennia [Conceptual approaches to the creation and application of computer presentations of educational purposes]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh, 2, pp. 59-69 (in Ukrainian)

Kosenko, Yu. M. (2002). Vplyv profesiinoi maisternosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu na fakhovu pidhotovku maibutnikh vykhovateliv ditei doshkilnoho viku [Influence of the professional skill of the teacher of a higher educational institution on the professional training of future teachers of preschool children]. Visn. Kyiv. mizhnar. un-tu. Ser. Ped. nauky. Psykhol. nauky. Kyiv, 1, pp. 69-77 (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.