ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ: ВІД НОВОГО ВИХОВАННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

О. А. Бочарова, Л. А. Штефан, К. Є. Каліна

Анотація


У кінці XIX – на початку XX ст. виникла потреба створення нової моделі навчання та виховання, яка призвела до появи проектів експериментальних шкіл Джона Дьюї, Селестена Френе та Генріха Ровіда.

У статті представлена концепція творчої школи Генріха Ровіда, який перший висловив думку про те, що в основі навчання має бути творчість, як «процес безперервного творіння». Польська освіта пройшла довгий шлях трансформації, що призвело до виникнення різних моделей і концепцій навчання. Популярною концепцією є і концепція видатного польського науковця К. Шміда, автора багатьох книг з творчості, який доклав чимало зусиль до впровадження в школах творчих уроків, проводив тренінги, навчаючи вчителів як творчо працювати з дітьми. Автор також визначив основні перешкоди, які заважають розвитку творчості в школах.

Польща, як більшість розвинених країн світу, шукає шляхи вирішення ситуації, що склалася в традиційній школі. Вважається, що сучасна школа не розвиває таланти і здібності дітей. Тому, все частіше в суспільстві та серед сучасних батьків йдеться про анскулінг (навчання на дому).

 

Ключові слова: анскулінг, творчість, модель, школа, концепція, розвиток.

 

В конце XIX – начале XX века возникла необходимость создания новой модели обучения и воспитания, которая способствовала возникновению проектов экспериментальных школ Джона Дью, Селестена Френе и Генриха Ровида.

В статье представлена концепция творческой школы Генриха Ровида, который первый высказал мысль о том, что основой обучения должно стать творчество, как «процесс непрерывного творения». Польское образование прошло долгий путь трансформации, что привело к возникновению разных моделей и концепций обучения. Выдающийся польский ученый К. Шмид, автор многочисленных книг, посвященных творчеству, прилагает множество усилий по внедрению в школах творческих уроков, проводит тренинги, показывая учителям как работать с детьми творчески. Автор выделил основные причины, которые препятствуют развитию творческих процессов в школах.

Польша, как и большинство развитых стран мира, ищет пути выхода из сложившейся ситуации в традиционной школе. Считается, что современная школа не развивает таланты и способности детей. Поэтому, все чаще в обществе и среди родителей идет речь о анскулинге (обучении на дому).

 

Ключевые слова: анскулинг, творчество, модель, школа, концепция, развитие.

 

At the end of the XIXth – the beginning of the XXth century there was a need to create a new model of education and upbringing, which led to the emergence of projects of experimental schools by John Dewey, Celesten Frene and Henry Rovid.

The article presents the concept of the creative school of Henry Rovid, who first expressed the idea that creativity should be the basis of learning as “the process of continuous creating”. The transformation of Polish education led to the emergence of different models and concepts of education. A concept of an outstanding Polish scholar K. Schmid, who is an author of many books on creativity, is popular. He made efforts to introducing creative lessons in schools, organized trainings showing teachers how to creatively work with children. The author also identified the main obstacles which hindered the development of creativity in schools.

Poland, like most of the developed countries of the world, is looking for solutions to the situation prevailing in the traditional school. It is believed that the modern school does not develop children’s talents and abilities. Therefore, the idea of homeschooling is increasingly discussed in the society and among modern parents.

 

Keywords: homeschooling, creativity, model, school, concept, development.


Повний текст:

PDF

Посилання


Andreski S. Czarnoksięstwo w naukach społecznych / S. Anderski / Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. – 287 s.

Barska A. Szkoła twórcza: transformacje i formy jej istnienia we współczesnej praktyce pedagogicznej // A. Barska / Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. – 2012. – nr 3. S. 51-62.

Dobrołowicz W. Psychodydaktyka kreatywności / W. Dobrołowicz – Warszawa: WSPS, 1995. – 240 s.

Instytut Montessori. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://katalog.ndc.pl/instytut_montessori/index.php?id=110 – strona internetowa Polskiego Instytutu Montessori.

Nęcka E. Proces twórczy i jego ograniczenia / E. Nęcka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1995. – 207 s.

Rogers C. R. O stawaniu się osobą: poglądy terapeuty na psychoterapię, przeł. M. Karpiński, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2002. – 503 s.

Rowid H. Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia „szkoły pracy” / H. Rowid – Kraków: Wydawnictwo Gebethner i Woolf, 1926. – 99 s.

Sztobryn S. Pedagogika Nowego Wychowania / S. Sztobryn // Pedagogika / red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. – Warszawa: PWN, 2003. – 279 s.

Szmidt K. J. Szkoła przeciw myśleniu pytajnemu uczniów: próba określenia problemu, sugestie rozwiązania // K. J. Szmidt / Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej. – 2003. – nr 2. – S. 31.

Szmidt K. J. Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórczą drogę / K. J. Szmidt. – Kraków : Wydaw. Impuls, 2005. – 86 s.

Szmidt K. J. Postulaty psychopedagogiki twórczości pod adresem edukacji alternatywnej / K. J. Szmidt // Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych / red. B. Śliwerski. – Kraków: Wydaw. Impuls, 2007. – S. 132-148.

Śliwerski S. Edukacja w wolności / B. Śliwerski. – Kraków : Wydaw. Impuls, 2008. – 206 s.

Tak się w polskiej szkole zabija talenty. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.newsweek.pl/polska/tak-sie-w-polskiej-szkole-zabija-talenty,107844,1,1.html

REFERENCES

Andreski, S. (2002). Czarnoksięstwo w naukach społecznych [Sorcery in social sciences]. Warszawa : Oficyna Naukowa, 287 p. (in Polish)

Barska, A. (2012). Szkoła twórcza: transformacje i formy jej istnienia we współczesnej praktyce pedagogicznej [Creative school: transformations and forms of its existence in contemporary pedagogical practice].Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 3, pp. 51-62. (in Polish)

Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności [Psychodidactics of creativity].Warszawa: WSPS, 240 p. (in Polish)

Instytut Montessori [Montessori Institute]. Retrieved from http://katalog.ndc.pl/instytut_montessori/index.php?id=110 – strona internetowa Polskiego Instytutu Montessori. (in Polish)

Nęcka, E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia [The creative process and its limitations]. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 207 p. (in Polish)

Rogers, C. R. (2002). O stawaniu się osobą: poglądy terapeuty na psychoterapię, przeł [About becoming a person: therapist's views on psychotherapy, trans]. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 503 p. (in Polish)

Rowid, H. (1926). Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia „szkoły pracy” [Creative school. Theoretical foundations and ways to realize a "school of work"]. Kraków: Wydawnictwo Gebethner i Woolf, 99 p. (in Polish)

Sztobryn, S. (2003). Pedagogika Nowego Wychowania [Pedagogy of New Education].Pedagogika. Warszawa: PWN, 279 p. (in Polish)

Szmidt, K. J. (2003). Szkoła przeciw myśleniu pytajnemu uczniów: próba określenia problemu, sugestie rozwiązania [School against the questioning of pupils: an attempt to identify a problem, suggestions for a solution].Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej, 2, p. 31. (in Polish)

Szmidt, K. J. Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórczą drogę [Pedagogy of creativity. Ideas - applications - advice on the creative path]. Kraków : Wydaw. Impuls, 86 p. (in Polish)

Szmidt, K. J. (2007). Postulaty psychopedagogiki twórczości pod adresem edukacji alternatywnej [Postulates of psycho-pedagogy of creativity addressed to alternative education].Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych. Kraków: Wydaw. Impuls, pp. 132-148. (in Polish)

Śliwerski, S. (2008). Edukacja w wolności [Education in freedom]. Kraków : Wydaw. Impuls, 206 p. (in Polish)

Tak się w polskiej szkole zabija talenty[This is how the talents are killed in the Polish school]. Retrieved from http://www.newsweek.pl/polska/tak-sie-w-polskiej-szkole-zabija-talenty,107844,1,1.html (in Polish)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.