ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ)

А. В. Боярська-Хоменко

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність питань освіти дорослих для сучасного українського суспільства, проаналізовано нормативно-правове забезпечення освіти дорослих в Україні. З’ясовано, що освіта дорослих в Україні має формальну та неформальну форму, проаналізовано відмінності між цими формами. Установлено, що закладами формальної освіти в Харківському регіоні є: вищі навчальні заклади; професійно-технічні навчальні заклади; заклади підвищення кваліфікації, перекваліфікації та перепідготовки. До закладів неформальної освіти належать різноманітні центри, курси, приватні школи, студії тощо. Узагальнено мету та завдання діяльності як формальних, так і неформальних закладів освіти дорослих, окреслено напрями їхньої діяльності.

 

Ключові слова: освіта дорослих, заклади освіти дорослих, безперервне навчання, формальна освіта дорослих, неформальна освіта дорослих.

 

В статье обоснована актуальность вопросов образования взрослых для современного украинского общества, проанализировано нормативно-правовое обеспечение образования взрослых в Украине. Определено, что образование взрослых в Украине имеет формальную и неформальную форму, проанализированы различия между этими формами. Установлено, что к заведениям формального образования в Харьковском регионе относятся: высшие учебные заведения; профессионально-технические учебные заведения; учреждения повышения квалификации, переквалификации и переподготовки. К учреждениям неформального образования – различные центры, курсы, частные школы, студии и т. д. Обобщены цели и задачи деятельности как формальных, так и неформальных учебных заведений взрослых, определены направления их деятельности.

 

Ключевые слова: образование взрослых, учебные заведения взрослых, непрерывное обучение, формальное образование взрослых, неформальное образование взрослых.

 

In the article immediacy of the problem of adult education for the modern Ukrainian society has been substantiated, the regulatory support of adult education in Ukraine: The Hamburg declaration (1997), the Constitution of Ukraine (1996), the Law of Ukraine “On education” (2017), The Sustainable Development Goals Report (2017), the Concept of adult education in Ukraine (2011), the draft provision on postgraduate education (2015) has been analyzed. It has been determined, that adult education in Ukraine can be formal and informal, the differences between these forms have been analyzes. Institutions of formal education in the Kharkiv region are: higher educational institutions; vocational educational institutions; institutions of postgraduate studies, retraining. Institutions of informal education include: various centers, courses, private schools, studios and others like that. The directions of the educational activity of institutions of formal and informal education, the aim and task of their activity, forms and methods of teaching have been generalized. Basic characteristics of formal and informal educational institutions have been outlined.

 

Keywords: adult education, adult education institutions, continuous education, formal adult education, adult non-formal education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Boiarska-Khomenko A. V. Non-formal and informal adult education in Ukraine // Science and society : the II Intern. conf., Hamilton, 17 Nov. 2017 yr. – Hamilton : AGC & Publ., 2017. – Р. 27–30.

The Hamburg declaration. The agenda for the future. – Hamburg, 1997. – 30 p.

The Lifelong Learning Programme: education and training opportunities for all (2011). Електронний ресурс: URL: https://web.archive.org/web/20130302074306/http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

The Sustainable Development Goals Report. – United Nations New York, 2017. – 37 р.

Закон України «Про освіту» (2017). Електронний ресурс: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145–19/page (in Ukr.)

Конституція України (1996). Електронний ресурс: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Лук’янова Л. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. – К.: НТУ, 2015. – С. 350-359

Лук’янова Л. Концепція освіти дорослих в Україні. – Nizhyn: Osvita, 2011. – 38 с.

Плинокос Д. Д., Коваленко М. О. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград, 2016. – Вип. 29. – С. 53-60

Проект положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України (2015). Електронний ресурс: URL: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1428566485/

Статут комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». – Харків, 2010. – 10 с.

Терьохіна Н. Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих // Порівняльно-педагогічні студії. – № 6(20), 2014. – С. 109-114

REFERENCES

Boiarska-Khomenko, A. V. (2017). Non-formal and informal adult education in Ukraine. Science and society : the II Intern. conf. Hamilton : AGC & Publ., pp. 27–30.

The Hamburg declaration. The agenda for the future (1997). Hamburg, 30 p.

The Lifelong Learning Programme: education and training opportunities for all (2011). Retrieved from https://web.archive.org/web/20130302074306/http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

The Sustainable Development Goals Report (2017). United Nations New York, 37 р.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education" ] (2017). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145–19/page (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine ] (1996). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian)

Lukianova, L. (2015). Svitovyi dosvid ta yevropeiski tendentsii zakonodavchoho vrehuliuvannia osvity doroslykh [World experience and European tendencies of legislative regulation of adult education]. Kontseptualni zasady profesiinoho rozvytku osobystosti v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv. Kyiv: NTU, pp, 350-359 (in Ukrainian)

Lukianova, L. (2011). Kontseptsiia osvity doroslykh v Ukraini [Concept of adult education in Ukraine]. Nizhyn: Osvita, 38 p. (in Ukrainian)

Plynokos, D. D., Kovalenko, M. O. (2016). Neformalna osvita: teoretychni aspekty i naukovi pidkhody [Non-formal education: theoretical aspects and scientific approaches]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Kirovohrad, 29, pp. 53-60 (in Ukrainian)

Proekt polozhennia pro pisliadyplomnu osvitu u sferi vyshchoi osvity Ukrainy [Draft position on postgraduate education in the field of higher education of Ukraine] (2015). Retrieved from http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1428566485/ (in Ukrainian)

Statut komunalnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Kharkivska akademiia neperervnoi osvity» [The Charter of the Communal Higher Educational Institution "Kharkiv Academy of Continuing Education"] (2010). Kharkiv, 10 p. (in Ukrainian)

Terokhina, N. (2014). Neformalna osvita yak vazhlyva skladova systemy osvity doroslykh [Informal education as an important component of the adult education system]. Porivnialno-pedahohichni studii, 6(20), pp. 109-114 (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.