ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В МІНЛИВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

І. І. Горбачова

Анотація


У статті наведено різні підходи до визначення сутності професійної мобільності вчителя в психолого-педагогічній літературі. Зазначено, що мобільність є складовою професійної самореалізації вчителя, завдяки якій реалізуються його потреби досягнення успіху й розкриття творчого потенціалу в педагогічній діяльності. Розкрито сутність професійної мобільності вчителя як здатність особистості швидко реагувати на зміни в освітній галузі, сприймати й адекватно оцінювати нововведення в освіті, позбавлятися власних стереотипів, які заважають саморозкриттю й самоефективності, розробляти й упроваджувати авторські програми, інноваційні прийоми і методи, форми навчання й виховання учнів, мобілізувати школярів у демократичних освітніх умовах до активної участі в різних видах діяльності – навчально-пізнавальній, науково-дослідній, виховній, громадській, самоосвітній. Уточнено мотиваційно-особистісний, компетентнісно-діяльнісний, рефлексивно-адаптивний компоненти професійної самореалізації вчителів закладів загальної середньої освіти.  Автором уперше виокремлено загальнонаукові, професійні, соціально-особистісні, інструментальні компетенції професійної мобільності вчителів і розкрито їх зміст.

 

Ключові слова: мобільність особистості, компоненти професійної мобільності вчителя, професійна самореалізація вчителя, освітнє середовище, процес формування, нововведення в освіті.

 

В статье приведены различные подходы к определению сущности профессиональной мобильности учителя в психолого-педагогической литературе. Отмечено, что мобильность является составляющей профессиональной самореализации учителя, благодаря которой реализуются его потребности достижения успеха и раскрытия творческого потенциала в педагогической деятельности. Раскрыта сущность профессиональной мобильности учителя как способность личности быстро реагировать на изменения в сфере образования, воспринимать и адекватно оценивать нововведения в образовании, избавляться собственных стереотипов, которые мешают самораскрытию и самоэффективности, разрабатывать и внедрять авторские программы, инновационные приемы и методы, формы обучения и воспитания учащихся, мобилизовать школьников в демократических образовательных условиях к активному участию в различных видах деятельности – учебно-познавательной, научно-исследовательской, воспитательной, общественной, самообразовательной. Уточнены мотивационно-личностный, компетентно-деятельностный, рефлексивно-адаптивный компоненты профессиональной самореализации учителей учреждений общего среднего образования. Автором впервые выделены общенаучные, профессиональные, социально-личностные, инструментальные компетенции профессиональной мобильности учителей и раскрыто их содержание.

 

Ключевые слова: мобильность личности, компоненты профессиональной мобильности учителя, профессиональная самореализация учителя, образовательная среда, процесс формирования, нововведения в образовании.

 

The article states that the process of formation of modern teacher’s professional mobility is activated by the openness of the international educational space, the availability of information on the educational systems of different countries and the conditions for the work of pedagogical workers, the spread of migration processes among educators, parents and schoolchildren, the search for alternative ways of self-realization and satisfaction with the results of pedagogical work. It is emphasized that the formation of teacher’s professional mobility takes place in various types of pedagogical activities, including methodical work. Through methodological work, teachers exchange experience in conducting lessons and educational activities, get acquainted with the elements of self-management and methods of self-organization. Active and mobile teachers take part in various educational competitions and projects. They involve students and parents in collaboration and partnership. There are presented different approaches to the definition of the essence of teacher’s professional mobility in psychological and pedagogical literature. It is noted that mobility is an integral part of teacher’s professional self-realization, through which his needs for achievement of success and disclosure of creative potential in pedagogical activity are realized. The essence of teachers’ professional mobility as an individual's capacity to respond quickly to changes in education, perceive and respond to critical innovation in education, get rid of their stereotypes that prevent self-disclosure and self-efficacy, develop and implement authoring software, innovative techniques and methods, forms of training and education of students mobilize students in terms of democratic education for active participation in various activities: teaching and learning, research, educational, social, public and self-education. It is specified the motivational-personal, competency-active, reflexivity-adaptive components of teachers’ professional self-actualization of institutions of general secondary education. The author for the first time outlines the general scientific, professional, social-personal, and instrumental competences of teachers' professional mobility and their content is revealed. There were analyzed the results of teachers’ questionnaire to identify obstacles to a rapid response to the changing educational processes and restructuring their own activities according to modern requirements of educational activities. Thus, in a changing educational environment, the teacher’s professional mobility is activated as an appropriate response to changes, innovations in education, adaptive processes.

 

Key words: personality mobility, components of teacher's professional mobility, teacher’s professional self-realization, educational environment, formation process, innovations in education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Брижак Н. Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота» : зб. наук. праць. Ужгород, 2016. Вип. 1 (38). С. 67 – 69.

Дорогих Р. Формування професійних якостей майбутніх учителів у процесі педагогічної взаємодії : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2011. 21с.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] // Законодавство України, 2017. № 38-3. Режим доступу до джерела: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (Дата звернення: 20.10.17).

Клименко Ю. Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Умань, 2011. 20 с.

Кузьміч Т. А., Товстуха К. М. Проектування педагогічного простору для стимулювання внутрішньої і зовнішньої мобільності учасників навчально-виховного процесу : метод. рекомендації. Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2012. 18 с.

Латуша Н. В. Поняття «Професійна мобільність» у педагогічному аспекті. Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. Вінниця, 2014. Вип. 42, Ч. 2. С. 6 – 9.

Литовченко Л. В. Формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів із соціальної педагогіки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2010. 20 с.

Пріма Р. І. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Одеса, 2010. 46 с.

Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Київ, 2014. 24 с.

Сушенцева Л., Шевчук Г., Дольнікова Л. Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг. Молодь і ринок. 2016. № 5. С. 6 – 12. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5 (Дата звернення: 20.03.18).

Хижняк О. Модернізація методичних форм роботи в закладах освіти – запорука успішної професійної мобільності сучасного педагога. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника : зб. матеріалів усеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 25 жовтн. 2017 р.)/ за ред. О. М. Семеног. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. Вип. 1. C. 66 – 69.

Хорунжа Л. А. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи : дис. … доктора пед. наук : 13.00.09. Харків, 2009. 293 с.

Яненко О. Динаміка формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. : Педагогічні науки : зб. наук. праць. 2012. Вип. 112. С. 389-397. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_112_53 (Дата звернення: 20.03.18).

REFERENCES

Bryzhak, N. (2016). Profesiina mobilnist yak fakhova yakist maibutnoho vchytelia [Professional mobility as the professional quality of the future teacher]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : «Pedahohika. Sotsialna robota». Uzhhorod, 1 (38), pp. 67-69 (in Ukrainian).

Dorohykh, R. (2011). Formuvannia profesiinykh yakostei maibutnikh uchyteliv u protsesi pedahohichnoi vzaiemodii [Formation of professional qualities of future teachers in the process of pedagogical interaction] (Abstract of candidate’s thesis). Kharkiv, Ukraine, 21 p. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"] (2017). Zakonodavstvo Ukrainy, 38-3. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

Klymenko, Yu. (2011). Profesiina mobilnist maibutnikh uchyteliv u krainakh Yevrosoiuzu [Professional Mobility of Future Teachers in EU Countries] (Abstract of candidate’s thesis). Uman, Ukraine, 20 p. (in Ukrainian).

Kuzmich, T. A., Tovstukha, K. M. (2012). Proektuvannia pedahohichnoho prostoru dlia stymuliuvannia vnutrishnoi i zovnishnoi mobilnosti uchasnykiv navchalno-vykhovnoho protsesu [Designing a pedagogical space to stimulate internal and external mobility of participants in the educational process]. Kherson : Khersonska akademiia neperervnoi osvity, 18 p. (in Ukrainian).

Latusha, N. V. (2014). Poniattia «Profesiina mobilnist» u pedahohichnomu aspekti [The concept of "professional mobility" in the pedagogical aspect]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzh. ped. un-tu imeni M. Kotsiubynskoho. Seriia : Pedahohika i psykholohiia. Vinnytsia, 42, V. 2, pp. 6-9 (in Ukrainian).

Lytovchenko, L. V. (2010). Formuvannia oratorskoi maisternosti u maibutnikh mahistriv iz sotsialnoi pedahohiky [Formation of oratory skills in future masters in social pedagogy] (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine, 20 p. (in Ukrainian).

Prima, R. I. (2010) Teoretyko-metodychni zasady formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnoho fakhivtsia pochatkovoi osvity [Theoretical and methodological principles of formation of professional mobility of the future specialist of elementary education] (Abstract of Doctor’s thesis). Odesa, Ukraine, 46 p. (in Ukrainian).

Rashevska, N. V. (2014). Mobilni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia vyshchoi matematyky studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Mobile Information and Communication Technologies for Higher Mathematics Students in Higher Technical Schools] (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine, 24 p. (in Ukrainian).

Sushentseva, L., Shevchuk, H., Dolnikova, L. (2016). Profesiina mobilnist pedahoha yak umova yoho konkurentozdatnosti na suchasnomu rynku osvitnikh posluh [Professional mobility of the teacher as a condition of his competitiveness in the modern market of educational services]. Molod i rynok, 5, pp. 6-12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5 (in Ukrainian).

Khyzhniak, O. (2017). Modernizatsiia metodychnykh form roboty v zakladakh osvity – zaporuka uspishnoi profesiinoi mobilnosti suchasnoho pedahoha [Modernization of methodical forms of work in educational institutions is the key to the successful professional mobility of a modern teacher]. Innovatsii v osviti i pedahohichna maisternist uchytelia-slovesnyka. Sumy : Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka, 1, pp. 66-69 (in Ukrainian).

Khorunzha, L. A. (2009). Formuvannia intelektualnoi mobilnosti starshoklasnykiv u navchalnomu protsesi zahalnoosvitnoi shkoly [Formation of intellectual mobility of senior pupils in the educational process of a comprehensive school] (Abstract of Doctor’s thesis). Kharkiv, Ukraine, 293 p. (in Ukrainian).

Yanenko, O. (2012). Dynamika formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnoho pedahoha-muzykanta [Dynamics of formation of professional mobility of the future teacher-musician]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser. : Pedahohichni nauky, 112, pp.389-397. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_112_53 (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.