КОНЦЕПУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

В. В. Дьоміна

Анотація


У статті висвітлено теоретико-методологічні основи виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови, що зумовлюють концептуальні основи дослідження, найважливіші філософські положення про цілісність світу, загальні закони розвитку природи, суспільства, людської свідомості і діяльності; про людину як цілісне природне і соціальне  явище, про діяльнісну і творчу сутності особистості; про  самостійну, самоорганізуючу роль свідомості суб’єкта.  

Обгрунтовані наукові підходи до процесу формування білінгвальної особистості вчителя іноземної мови: системно-синергетичний, крос-культурний,  особистісно-орієнтований, аксіологічний, діяльнісно-рефлексивний, що дозволило виявити сутнісні характеристики, закономірності і принципи полікультурної концепції виховання білінгвальної культури майбутніх вчителів іноземної мови, рівні її функціонування, побудувати і обгрунтувати теоретичну модель, розробити оцінно-критеріальний інструментарій педагогічного моніторингу; визначити методичні основи виховання білнгвальної культури студентів в процесі іншомовної освіти у цілісному освітньо-виховному процесі педагогічного навчального закладу.

Обґрунтовано та визначено  комлекс педагогічних  умов, що сприяють підвищеню ефективності освітньо-виховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах: створення культурно-виховного білінгвального середовища; модульне конструювання змісту іншомовної освіти у процесі професійної підготовка вчителів іноземної мови та його соціокультурне наповнення; залучення  студентів до активної взаємодії у інтегрованому полікультурному середовищі педагогічного вишу; діалогічна взаємодія між суб’єктами освітнього процесу, педагогічне стимулювання рефлексії студентів.

 

Ключові слова: білінгвальна культура, учитель іноземної мови, концепція дослідження,  педагогічні умови, білінгвальне середовище, активність,  діалог культур.

 

В статье освещены теоретико-методологические основы воспитания билингвальной культуры у будущих учителей иностранного языка, которые определяют  концептуальные основы исследования: важнейшие философские положения о целостности мира, общие законы развития природы, общества, человеческого сознания и деятельности;  о человеке как целостном природном и социальном феномене, о деятельностной и творческой сущности личности человека;  о самостоятельной, самоорганизующейся роли сознания субъекта.

Обоснованы научные подходы к процессу формирования билингвальной личности учителя иностранного языка: системно-синергетический, кросс-культурный, личностно-ориентированный, аксиологический, деятельностно-рефлексивный, что позволило выявить сущностные характеристики, закономерности и принципы и разработать поликультурную концепцию воспитания билингвальной культуры у будущих учителей иностранного языка;  уровни  ее функционирования; спроектировать и обосновать теоретическую модель;  разработать оценочно-критериальный инструментарий педагогического мониторинга;  определить методические основы воспитания билингвальной культуры студентов в процессе иноязычного образования в целостном образовательно-воспитательном процессе педагогического учебного заведения.

Обосновано и определено комплекс педагогических условий, способствующих эффективности воспитательно-образовательного процесса в высших педагогических  учебных заведениях: создание культурно-воспитательной билингвальной среды; модульное конструирование содержания иноязычного образования в процессе профессиональной подготовки учителей иностранного языка и его социокультурное наполнение;  привлечение студентов к активному взаимодействию в интегрированной поликультурной среде педагогического вуза;  диалогическое взаимодействие между субъектами образовательного процесса, педагогическое стимулирование педагогической рефлексии студентов.

 

Ключевые слова: билингвальная культура, учитель иностранного языка, концепция исследования, педагогические условия, билингвальная среда, активность, диалог культур.

 

In the article theoretical and methodological bases of education of bilingual culture are reflected for the future teachers of foreign language, that predetermine conceptual bases of research, : major philosophical positions about integrity of the world, general acts of development of nature, society, human consciousness and activity; about a man as the integral natural and social phenomenon, about activity and creative to essence of personality; about the independent, self-organizing role of consciousness of subject.

The scientific approaches to the process of formation of the bilingual personality of the foreign language teacher are rationalized: systemic-synergistic, cross-cultural, personality-oriented, axiological, activity-reflective, which allowed revealing the essential characteristics, patterns and principles and developing a multicultural concept of education of bilingual culture in future teachers of foreign  language;  levels of its functioning;  project and justify a theoretical model;  to develop an evaluation-criteria tool for pedagogical monitoring;  to determine the methodological basis for the education of students' bilingual culture in the process of foreign-language education in the whole educational and upbringing process of a pedagogical educational institution.

The complex of pedagogical conditions that contribute to the efficiency of the educational process in higher pedagogical educational institutions is substantiated and defined: the creation of a cultural and educational bilingual environment;  modular design of the content of foreign language education in the process of vocational training of teachers of a foreign language and its socio-cultural content;  attraction of students to active interaction in the integrated multicultural environment of a pedagogical university;  dialogical interaction between subjects of the educational process, pedagogical stimulation of pedagogical reflection of students.

 

Key words: bilingual culture, foreign language teacher, research concept, pedagogical reflection, bilingual environment, activity, dialogue of cultures.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: Для пед. спец. высш. учеб. за- ведений. – 2-е узд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.

Атрощенко Т. О. Розвиток культури міжнаціонального спілкування у студентському колективі / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – № 6. – с. 92 - 95.

Асаєва В. В. Філософія сучасної полікультурної, мультилінгвальної освіти. // Філософія. Культура. Життя: зб. наук. пр. – 2010. – № 34. – С. 137–141.

Бех І. Д. Духовний розвиток особистості у фокусі сучасного виховного процессу. / Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2016. – Вип. 6. – С. 30-52. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_6_5.

Библер В. С. Культура. Диалог культур (Опыт определения) [Текст] // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 31-42.

Баркасі В. В. Полікультурна компетенція як компонент професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов. / Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 11 – 12. – С. 89-94.

Баркасі В. В. Формування професійної компетенції в майбутніх вчителів іноземної мови [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» – Одеса, 2004. – 21 с.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

Грива О. А. Толерантність в процесі становлення молоді в умовах полікультурного середовища [Текст]: автореф. дис. на здобуття д-ра філософ. наук: спец. 09.00.10 – К., 2008. – 32 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Карп’юк О. Д. Європейське Мовне Портфоліо: методичне видання. – Тернопіль : Лібра Терра, 2008. – 112 с.

Котенко О. В. Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. Освіти» / ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2011. – 20 с.

Махінов В. М. Становлення мовної особистості в історії розвитку европейського соціокультурного освітнього простору: Монографія / Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 428 с.

Окуневич Т. Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності : автореф. дис. … кандидата пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання (українська мова)». – Херсон, 2003. – 26 с.

Пассов Е. И. и др. Мастерство и личность учителя на примере деятельности учителя иностранного языка. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Флинта»: Наука, 2001. – 240 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. Пособие. – М.: Слово / Slovo, 2008. – 264 с.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Brooks N. The Analysis of Language and Familiar Cultures / The Cultural Revolution in Foreign Language Teaching : A Guide for Building the Modem Curriculum. – Skokie, Illinois : National Textbook Company, 1975. – Р. 12-31.

Goodenough W. H. Cultural anthropology and linguistics // Hymes D. (ed) Language in culture and society: A reader in linguistics and anthropology. – New York: Harper & Row, 1964. – p. 36-39.

REFERENCES

Abdullina, O. A. (1990). Obschepedagogicheskaya podgotovka uchitelya v sisteme vyisshego pedagogicheskogo obrazovaniya [General pedagogical training of teachers in the system of higher pedagogical education]. Moskva : Prosveschenie, 141 p. (in Russian)

Atroshchenko, T. O. (1999). Rozvytok kultury mizhnatsionalnoho spilkuvannia u studentskomu kolektyvi [Development of culture of interethnic communication in a student collective]. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Ternopil, 6, pp. 92-95 (in Ukrainian)

Asaieva, V. V. (2010). Filosofiia suchasnoi polikulturnoi, multylinhvalnoi osvity [Philosophy of Modern Multicultural, Multilingual Education]. Filosofiia. Kultura. Zhyttia: zb. nauk. Pr., 34, pp. 137-141 (in Ukrainian)

Bekh, I. D. (2016). Dukhovnyi rozvytok osobystosti u fokusi suchasnoho vykhovnoho protsessu [Spiritual development of personality in the focus of modern educational process]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 6, pp. 30-52. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_6_5 (in Ukrainian)

Bibler, V. S. (1989). Kultura. Dialog kultur (Opyit opredeleniya) [Culture. Dialogue of Cultures (Experience in Determination)]. Voprosyi filosofii, 6, pp. 31-42 (in Russian)

Barkasi, V. V. (2002). Polikulturna kompetentsiia yak komponent profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv inozemnykh mov [Polycultural competence as a component of professional competence of future teachers of foreign languages]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho: zb. nauk. pr., 11-12, pp. 89-94 (in Ukrainian)

Barkasi, V. V. (2004). Formuvannia profesiinoi kompetentsii v maibutnikh vchyteliv inozemnoi movy [Formation of professional competence in future teachers of a foreign language] (Abstract of candidate’s thesis). Odesa, Ukraine. 21 p. (in Ukrainian)

Vitvytska, S. S. (2003). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly [Fundamentals of Pedagogy of Higher School]. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 316 p. (in Ukrainian)

Hryva, O. A. (2008). Tolerantnist v protsesi stanovlennia molodi v umovakh polikulturnoho seredovyshcha [Tolerance in the process of formation of youth in a multicultural environment] (Abstract of Doctor’s thesis). Kyiv, Ukraine 32 p. (in Ukrainian)

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [European Recommendations on Language Education: Study, Teaching, and Evaluation] (2003). Kyiv : Lenvit, 273 p. (in Ukrainian)

Karpiuk, O. D. (2008). Yevropeiske Movne Portfolio: metodychne vydannia [European Language Portfolio: methodical publication]. Ternopil : Libra Terra, 112 p. (in Ukrainian)

Kotenko, O. V. (2011). Rozvytok polikulturnoi kompetentnosti vchyteliv svitovoi literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity [Development of multicultural competence of teachers of world literature in the system of postgraduate education] (Candidate’s thesis, DVNZ «Un-t menedzhmentu osvity» NAPN Ukrainy). Kyiv, Ukraine. 20 p. (in Ukrainian)

Makhinov, V. M. (2012). Stanovlennia movnoi osobystosti v istorii rozvytku evropeiskoho sotsiokulturnoho osvitnoho prostoru [Formation of the linguistic personality in the history of the development of the European socio-cultural educational space]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 428 p. (in Ukrainian)

Okunevych, T. H. (2003). Kultura movlennia maibutnoho vchytelia-slovesnyka v umovakh ukrainsko-rosiiskoi dvomovnosti [Culture of speech of the future teacher-translator in the conditions of Ukrainian-Russian bilingualism] (Candidate’s thesis). Kherson, Ukraine 26 p. (in Ukrainian)

Passov, E. I. (2001). Masterstvo i lichnost uchitelya na primere deyatelnosti uchitelya inostrannogo yazyika [Mastery and Personality of the Teacher on the Example of the Activity of the Teacher of a Foreign Language]. Moskva: «Flinta»: Nauka, 240 p. (in Russian)

Sysoieva, S. O. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti [Fundamentals of pedagogical creativity]. Kyiv: Milenium, 346 p. (in Ukrainian)

Ter-Minasova, S. G. (2008). Yazyik i mezhkulturnaya kommunikatsiya [Language and intercultural communication]. Moskva: Slovo / Slovo, 264 p. (in Russian)

Yahupov, V. V. (2002). Pedahohika [Pedagogics]. Kyiv : Lybid, 560 p. (in Ukrainian)

Brooks, N. (1975). The Analysis of Language and Familiar Cultures / The Cultural Revolution in Foreign Language Teaching : A Guide for Building the Modem Curriculum. – Skokie, Illinois : National Textbook Company, pp. 12-31.

Goodenough, W. H. (1964) Cultural anthropology and linguistics. Language in culture and society: A reader in linguistics and anthropology. New York: Harper & Row, pp. 36-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.