ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

І. І. Єланцева

Анотація


        У статті аналізується специфіка діяльності сучасних соціально-педагогічних служб для дітей і молоді в Україні. З’ясовано, що соціальні служби – це підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Визначається їх мета (здійснення організаційно-методичного забезпечення процесу комплексної реабілітації вихованців), провідні завдання (проведення заходів щодо виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; здійснення соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; здійснення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства; надання сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики), принципи (добровільність, конфіденційність, законність, соціальна справедливість, гуманність тощо), напрями та функції діяльності.

 

Ключові слова: особливості, діяльність, соціально-педагогічна служба, діти, Україна.

 

В статье анализируется специфика деятельности современных социально-педагогических служб для детей и молодежи в Украине. Выяснено, что социальные службы - это предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности и хозяйствования, а также граждане, оказывающие социальные услуги лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи. Определяется их цель (осуществление организационно-методического обеспечения процесса комплексной реабилитации воспитанников), основные задачи (проведение мероприятий по выявлению и учету семей, детей и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в посторонней помощи; осуществление социальной и психологической адаптации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, осуществление социального сопровождения приемных семей и детских домов семейного типа; информирование населения о социальных услугах, которые предоставляются в соответствии с законодательством; предоставление семьям, детям и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах социального сопровождения, консультирования, социальной профилактики), принципы (добровольность, конфиденциальность, законность, справедливость, гуманность и т.п.), направления и функции деятельности.

 

Ключевые слова: особенности, деятельность, социально-педагогическая служба, дети, Украина.

 

The article analyzes the specifics of the activities of the modern social and pedagogical services for children and youth in Ukraine. It has been found out that social services are enterprises, institutions and organizations irrespective of the form of ownership and management, as well as citizens providing social services to people who are in difficult circumstances and in need of outside help. Their goal  (organizational and methodological provision of the process of the complex rehabilitation of pupils), the main tasks (carrying out of measures for the identification and registration of families, children and young people who are in poor living conditions and in need of outside help; social and psychological adaptation of orphan children and children deprived of parental care; social support for foster families and family-type orphanages; informing the population about social services provided in accordance with the laws; provision of families, children and young people who are in poor living conditions with social support, consulting, social prevention), principles (voluntariness, confidentiality, legality, social justice, humanity, etc.), directions and functions of the activities have been determined.

 

Keywords: peculiarities, activity, social and pedagogical service, children, Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія. – К., 2006. – 408 с.

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

Броварський районний центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Електронний ресурс. URL: http://www.brovary-rda.gov.ua/administracia/struktura-rda/centr-socialnoie-sluzbi-dla-sim-ie-ditej-ta-molodi

Гайсинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Електронний ресурс. URL: http://www.gaysin-rda.gov.ua/2016-09-03-11-47-23/2016-09-04-05-38-11.html

акон України «Про соціальні послуги». Електронний ресурс. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-15

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю». Електронний ресурс. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2558-14

Капська А.И., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання). – К., 2002.

Організація роботи соціально-педагогічної служби. Електронний ресурс. URL: http://novosvit.pp.ua/organizatsiya-roboti-sotsialno-pedagogichnoyi-sluzhbi/

Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч. посібник / За ред. Т. В. Семигіної. – К. : Четверта хвиля, 2004.

Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навч. літератури, 2004.

Соціальна робота: в 3-х ч. – Ч. 1. Основи соціальної роботи / За ред. Т. Семигіної, I. Григи. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004.

Соціальна робота: в 3-х ч. – Ч. 3. Робота з конкретними групами клієнтів / За ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004.

Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. І. Григи, Т. Семигіної. – К., 2002.

Соціально-психолого-педагогічної служби Комунального закладу Рубіжанський Навчально-реабілітаційний центр «Кришталик». Електронний ресурс. URL: http://rubizhne-crystall.edukit.lg.ua/socialjno-mediko-psihologo-pedagogichna_sluzhba/socialjno-psihologo-pedagogichna_sluzhba/

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Печерського району м. Києва. Електронний ресурс. URL: https://pechersk.kievcity.gov.ua/content/poslugy-shcho-nadaie-centr-socialnyh-sluzhb-dlya-simi-ditey-ta-molodi.html

REFERENCES

Bezpalko, O. V. (2006). Orhanizatsiia sotsialno-pedahohichnoi roboty z ditmy ta moloddiu u terytorialnii hromadi: teoretyko-metodychni osnovy [Organization of social and pedagogical work with children and youth in the territorial community: theoretical and methodological foundations]. Kyiv, 408 p. (in Ukrainian)

Bezpalko, O. V. (2009). Sotsialna pedahohika: skhemy, tablytsi, komentari [Social pedagogy: schemes, tables, comments]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 208 p. (in Ukrainian)

Brovarskyi raionnyi tsentru sotsialnykh sluzhb dlia simi, ditei ta molodi [Brovarsky district center for social services for family, children and youth]. Retrieved from http://www.brovary-rda.gov.ua/administracia/struktura-rda/centr-socialnoie-sluzbi-dla-sim-ie-ditej-ta-molodi (in Ukrainian)

Haisynskyi raionnyi tsentr sotsialnykh sluzhb dlia simi, ditei ta molodi [Haysinsky District Center for Social Services for Families, Children and Youth]. Retrieved from http://www.gaysin-rda.gov.ua/2016-09-03-11-47-23/2016-09-04-05-38-11.html (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro sotsialni posluhy» [Law of Ukraine "On Social Services"]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro sotsialnu robotu z simiamy, ditmy ta moloddiu» [Law of Ukraine "On Social Work with Families, Children and Youth"]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2558-14 (in Ukrainian)

Kapska, A.Y., Bezpalko, O.V., Vainola, R.Kh. (2002). Aktualni problemy sotsialno-pedahohichnoi roboty (modulnyi kurs dystantsiinoho navchannia) [Actual problems of social-pedagogical work (modular course of distance learning)]. Kyiv. (in Ukrainian)

Orhanizatsiia roboty sotsialno-pedahohichnoi sluzhby [Organization of the work of the social-pedagogical servic]. Retrieved from http://novosvit.pp.ua/organizatsiya-roboti-sotsialno-pedagogichnoyi-sluzhbi/ (in Ukrainian)

Semyhina, T. V. (Ed.). (2002). Predstavnytstvo interesiv sotsialno vrazlyvykh ditei ta simei [Representation of interests of socially vulnerable children and families]. Kyiv : Chetverta khvylia (in Ukrainian)

Zvierieva, I. D., Laktionova, H. M. (Ed.). (2004). Sotsialna robota v Ukraini [Social work in Ukraine]. Kyiv : Tsentr navch. Literatury (in Ukrainian)

Semyhina, T. Hryha, I. (Ed.). (2004). Sotsialna robota. Osnovy sotsialnoi roboty [Social work. Basics of social work]. Kyiv : Kyievo-Mohylianska akademiia (in Ukrainian)

Semyhina, T., Hryha, I. (Ed.) (2004). Sotsialna robota. Robota z konkretnymy hrupamy kliientiv [Social work. Work with specific groups of clients]. Kyiv : Kyievo-Mohylianska akademiia (in Ukrainian)

Semyhina, T. Hryha, I. (Ed.). (2002). Sotsialni sluzhby – rodyni [Social services – family]. Kyiv (in Ukrainian)

Sotsialno-psykholoho-pedahohichnoi sluzhby Komunalnoho zakladu Rubizhanskyi Navchalno-reabilitatsiinyi tsentr «Kryshtalyk» [Socio-psychological and pedagogical service of the communal institution Rubizhne Training and Rehabilitation Center "Crystal"]. Retrieved from http://rubizhne-crystall.edukit.lg.ua/socialjno-mediko-psihologo-pedagogichna_sluzhba/socialjno-psihologo-pedagogichna_sluzhba/ (in Ukrainian)

Tsentr sotsialnykh sluzhb dlia simi, ditei ta molodi Pecherskoho raionu m. Kyieva [Center for Social Services for the Family, Children and Youth of Pechersk District]. Retrieved from https://pechersk.kievcity.gov.ua/content/poslugy-shcho-nadaie-centr-socialnyh-sluzhb-dlya-simi-ditey-ta-molodi.html (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.