КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

О. О. Жигло

Анотація


У статті розглянуто сучасні аспекти застосування компетентісного підходу у підготовці фахівців економічного профілю, йдеться про стандартизацію класифікації компетентностей, їх поділ на інтегральну, загальні та спеціальні (фахові, предметні). З’ясовано, що саме фаховими компетентностями повинні оволодівати студенти під час навчання у виші, щоб бути здатними до дій у професійному середовищі. Перед викладачами виникає необхідність створення освітніх програм у межах фахових компетентностей. Зазначається про процес створення в Україні стандартів вищої освіти – сукупності вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Порушується проблема відсутності професійних стандартів, що призводить до утруднень в складанні освітньо-професійних програм і визначенні фахових компетентностей викладачами. Ставиться питання щодо створення професійних стандартів роботодавцями.

 

Ключові слова: компетентісний підхід, студенти, економісти, професійні стандарти, фахові компетентності, освітні стандарти.

 

В статье рассмотрены современные аспекты применения компетентностного подхода в подготовке специалистов экономического профиля, речь идет о стандартизации классификации компетентностей, их разделение на интегральную, общие и специальные (профессиональные, предметные). Установлено, что именно профессиональными компетентностями должны овладевать студенты во время обучения в вузе, чтобы быть способными к действиям в профессиональной среде. Перед преподавателями возникает необходимость создания образовательных программ в пределах профессиональных компетентностей. Говорится о процессе создания в Украине стандартов высшего образования – совокупности требований к содержанию и результатам образовательной деятельности высших учебных заведений и научных учреждений по каждому уровню высшего образования в пределах каждой специальности.

Затрагивается проблема отсутствия профессиональных стандартов, что приводит к затруднениям в составлении образовательно-профессиональных программ и определении профессиональных компетентностей преподавателями. Ставится вопрос о создании профессиональных стандартов работодателями.

 

Ключевые слова: компетентностный подход, студенты, экономисты, профессиональные стандарты, профессиональные компетентности, образовательные стандарты.

 

In the article modern aspects of application of the competent approach in the training of specialists of the economic profile are considered, it is about standardization of the classification of competencies, their division into integral, general and special (professional, substantive). It is the professional competencies that students need to acquire when they study in higher education to be capable of acting in a professional environment. Before the teachers there is a need to create educational programs in terms of professional competencies. The process of creation of higher education standards in Ukraine - a set of requirements for the content and results of educational activities of higher educational establishments and scientific institutions for each level of higher education within each specialty is noted.

The problem of the lack of professional standards is being violated, which leads to difficulties in the development of educational and professional programs and the definition of professional competencies by teachers. The question is about creating professional standards by employers.

 

 Key words: competent approach, students, economists, professional standards, professional competencies, educational standards.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про вищу освіту» : станом на 18 вересня 2014 року. – Х. : Право, 2014. – 104 с..

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2017 р. № 600. URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51506/ (дата звернення: 01.12.2017)

Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010. URL: https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433 (дата звернення: 07.12.2017)

Пономаренко В. С. Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні : монографія / В. С. Пономаренко. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2012.– 327 с.

REFERENCES

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"] (2014). Kharkiv : Pravo, 104 p. (in Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity [Methodical recommendations for the development of higher education standards] zatverdzheni Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 01 chervnia 2017 r. № 600 Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51506/ (in Ukrainian)

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. Klasyfikator profesii DK 003:2010 [National Classifier of Ukraine. Classifier of occupations DK 003: 2010] Retrieved from https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433 (in Ukrainian)

Ponomarenko, V. S. (2012). Problemy pidhotovky kompetentnykh ekonomistiv ta menedzheriv v Ukraini [Problems of training of competent economists and managers in Ukraine]. Kharkiv : VD "INZhEK", 327 p. (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.