ІСТОРІОРГАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

О. О. Запорожець

Анотація


The article considers the historiographic aspect of the analysis of the problem of educating parents by the mass media. It is established that the literature sources in which the authors covered the results of research on this topic can be divided by periodicity into those in which the period from 1946 to 1991 (devoted to studying the specifics of the use of mass media in educational activities, the role of the family in shaping the personality of the child and the ways of pedagogical education of parents), and those in which was studied the period from 1992 up to the present (they consider the role of parents' education in family upbringing and the peculiarities of using mass media in educational activities). It was found that the study of media parents' education was uneven, depending on the period, maximum attention was paid to print media, television and radio broadcasting, and the study of electronic media was not sufficiently focused on.

 

Key words: parents education, mass media, education, pedagogical education, family education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алєксєєнко Т. Ф. Формування педагогічної культури сучасної молодої сім’ї : Автореферат дис. … канд. пед. наук. – Київ. – 1994. – 19 с.

Білоус О. Діти – найвимогливіша й найбеззахисніша телевізійна аудиторія / Телевізійна і радіожурналістика: Зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 6 – С. 72-87.

Білоус О. Підлітки в полоні телеекрану / Телевізійна і радіожурналістика: Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 7. – С. 93-103.

Буланова Н. Н. Взаимоотношение поколений в современной советской семье как фактор патриотического воспитания старшеклассников : Автореферат дисс. … канд. пед. наук. – М. – 1966. – 23 с.

Гоян О. Я. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива : Автореферат дис. … докт. філол. наук. – К. – 2007. – 36 с.

Григорьев А. И. Советское радиовещание и идейно-политическое воспитание трудящихся (1961–1965 гг.) Телевидение и нравственное воспитание личности : Автореферат дисс. … канд. ист. наук. – М. – 1968. – 19 с.

Грицкова Ю. В. Проблема формування педагогічної культури батьків у вітчизняній педагогічні думці другої половини ХХ ст. : дис. … канд.. пед.. наук : 13.00.01. – Х., 2009. – 239 с.

Грицкова Ю. В. Роль засобів масової інформації у підвищенні педагогічної культури батьків (друга половина ХХ сторіччя) : матеріали наукової конференції викладачів та аспірантів кафедри загальної педагогіки, 15-17 травня 2007 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди, кафедра загальної педагогіки – Х. : Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди – Х., 2007. – С. 12-13.

Гужва Л. А. Телевидение и нравственное воспитание личностии: Автореферат дисс. … канд. филос. наук. – К. – 1967. – 20 с.

Довженко Т. О. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації педагогічної просвіти батьків (1919–1991 рр.) : Автореферат дис. … канд. пед. наук. – Х. – 2015. – 40 с.

Дорожко І. І. Родинне виховання у суспільстві: функціональний потенціал у нових соціокультурних контекстах : Автореферат дис. … докт. філос. наук. – Х. – 2013. – 34 с.

Єсьман І. В. Педагогічна освіта батьків у 50-70-хроках ХХ століття в Україні : Автореферат дис. … канд. пед. наук. – Кировоград. – 2011. – 20 с.

Загороднюк В. Є. Контент дитячого телевізійного каналу «Плюсплюс»: функціональне спрямування // Держава та регіони. – 2014. – С. 82-89.

Кизирия В. И. Роль семьи и общественности в общей системе обучения и воспитания детей : Автореферат дисс. … канд. пед. наук. – Тбилиси. – 1966. – 31 с.

Кошак О. М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) : Автореферат дис. … канд. наук із соц. комун. – К. – 2011. – 19 с.

Лизанчук В. В. Средства массовой информации и формирование гражданской позиции молодежи : дисс. … докт. филол. наук : 10.01.10 – К., 1991. – 109 с.

Наседкина Е. И. Дифференцированный подход в работе по повышению педагогической культуры родителей : Автореферат дисс. … канд. пед. наук. – М., – 1979. – 19 с.

Невмежицька О. Моральне виховання підлітків засобами масової інформації : Методичні рекомендації для класних керівників. – Дрогобич : ДДПУ, 2005. – 40 с.

Пенчук І. Л. Телебачення для дітей в Україні : монографія – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 384 с.

Плотнікова О. Вплив телебачення на формування особистості дитини дошкільного віку. // Імідж сучасного педагога. – Вип. 6-7, 2010. – С. 53-55.

Попова Д. А. Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах : Автореферат дис. … канд. пед. наук. – К. – 2002. – 20 с.

Рубцова М. Б. Воспитание гуманных качеств у подростков в семье : Автореферат дисс. … канд. пед. наук. – М. – 1979. – 18 с.

Стиль сімейного виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів : монографія / Т. Б. Хомуленко, О. С. Шукалова – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. – 206 с.

Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні: теорія і методика : Монографія – Х.: Нове слово, 2007. – 395 с.

Трубавіна І. М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з сім’єю : Автореферат дис. … канд. пед. наук. – Луганськ. – 2009. – 46 с.

Федяєва В. Л. Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ – ХХ століття) : монографія – Херсон : РІПО, 2010. – 348 с.

Федяєва В. Л. Теорія та практика виховання дітей у сім’ї в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : Автореферат дисс. … канд. пед. наук. – Х. – 2011. – 40 с.

Шукалова О. С. Сімейне виховання як чинний розвитку пізнавального інтересу молодших школярів : Автореферат дис. … канд. пед. наук. – Х. – 2010. – 21 с.

Яковлев О. Д. Учебное телевидение и условия его использования в школе : Автореферат дисс. … канд. пед. наук. – К. – 1966. – 19 с.

Яценко Т. О. Родинне виховання учнів 5-8 класів у процесі вивчення української літератури : Автореферат дис. … канд. пед. наук. – К. – 2003. – 20 с.

REFERENCES

Alieksieienko, T. F. (1994) Formuvannia pedahohichnoi kultury suchasnoi molodoi simi [Formation of pedagogical culture of a modern young family] (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, 19 p. (in Ukrainian).

Bilous, O. (2005). Dity – naivymohlyvisha y naibezzakhysnisha televiziina audytoriia [Children are the most demanding and the most defenseless television audience]. Televiziina i radiozhurnalistyka, 6, pp. 72-87 (in Ukrainian).

Bilous, O. (2007). Pidlitky v poloni teleekranu [Teenagers in captivity of the TV screen]. Televiziina i radiozhurnalistyka, 7, pp. 93-103 (in Ukrainian).

Bulanova, N. N. (1966). Vzaimootnoshenie pokoleniy v sovremennoy sovetskoy seme kak faktor patrioticheskogo vospitaniya starsheklassnikov [The relationship of generations in the modern Soviet family as a factor in the patriotic upbringing of high school students] (Abstract of candidate’s thesis). Moskva, 23 p. (in Russian).

Hoian, O.Ya. (2007). Komertsiina radiozhurnalistyka v Ukraini: stanovlennia, rozvytok, perspektyva [Commercial radio journalism in Ukraine: formation, development, perspective] (Abstract of Doctor’s thesis). Kyiv, 36 p. (in Ukrainian).

Grigorev, A. I. (1968). Sovetskoe radioveschanie i ideyno-politicheskoe vospitanie trudyaschihsya (1961–1965 gg.) Televidenie i nravstvennoe vospitanie lichnosti [Soviet radio broadcasting and ideological and political education of working people (1961-1965) Television and moral education of the individual] (Abstract of candidate’s thesis). Moskva, 19 p. (in Russian).

Hrytskova, Yu. V. (2009). Problema formuvannia pedahohichnoi kultury batkiv u vitchyznianii pedahohichni dumtsi druhoi polovyny XX st [The problem of formation of the pedagogical culture of parents in the domestic pedagogical thought of the second half of the twentieth century] (Candidate’s thesis). Kharkiv, 239 p. (in Ukrainian).

Hrytskova, Yu.V. (2007). Rol zasobiv masovoi informatsii u pidvyshchenni pedahohichnoi kultury batkiv (druha polovyna XX storichchia) [The role of mass media in raising the pedagogical culture of parents (second half of the twentieth century)]. Materialy naukovoi konferentsii vykladachiv ta aspirantiv kafedry zahalnoi pedahohiky. Kharkiv : Khark. nats. ped. un-t imeni H.S. Skovorody, pp. 12-13 (in Ukrainian).

Guzhva, L. A. (1967). Televidenie i nravstvennoe vospitanie lichnostii [Television and moral education of personality] (Abstract of candidate’s thesis). Kiev, 20 p. (in Russian).

Dovzhenko, T.O. (2015). Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do orhanizatsii pedahohichnoi prosvity batkiv (1919–1991 rr.) [Theory and practice of preparing future teachers of elementary school for the organization of pedagogical education of parents (1919-1991 gg.)] (Abstract of candidate’s thesis). Kharkiv, 40 p. (in Ukrainian).

Dorozhko, I. I. (2013) Rodynne vykhovannia u suspilstvi: funktsionalnyi potentsial u novykh sotsiokulturnykh kontekstakh [Family education in society: functional potential in new socio-cultural contexts] (Abstract of Doctor’s thesis). Kharkiv, 34 p. (in Ukrainian).

Yesman, I. V. (2011). Pedahohichna osvita batkiv u 50-70-khrokakh XX stolittia v Ukraini [Educational education of parents in the 50's and 70's of the twentieth century in Ukraine] (Abstract of candidate’s thesis). Kyrovohrad, 20 p. (in Ukrainian).

Zahorodniuk, V. Ye. (2014). Kontent dytiachoho televiziinoho kanalu «Pliusplius»: funktsionalne spriamuvannia [Content of the children's television channel "Plusplyus": functional direction]. Derzhava ta rehiony, pp.82-89 (in Ukrainian).

Kiziriya, V. I. (1966). Rol semi i obschestvennosti v obschey sisteme obucheniya i vospitaniya detey [The role of the family and the public in the general system of education and upbringing of children] (Abstract of candidate’s thesis). Tbilisi, 31 p. (in Russian).

Koshak, O. M. Rehionalne radiomovlennia Ukrainy: problematyka rozvytku (za materialamy roboty radioorhanizatsii skhidnykh oblastei Ukrainy) [Regional broadcasting of Ukraine: problems of development (based on the work of radio organizations of the eastern regions of Ukraine)] (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, 19 p. (in Ukrainian).

Lizanchuk, V. V. (1991). Sredstva massovoy informatsii i formirovanie grazhdanskoy pozitsii molodezhi [Mass media and the formation of the civic position of youth] (Doctor’s thesis). Kiev, 109 p. (in Russian).

Nasedkina, E. I. (1979). Differentsirovannyiy podhod v rabote po povyisheniyu pedagogicheskoy kulturyi roditeley [Differentiated approach in the work to improve the pedagogical culture of parents] (Abstract of candidate’s thesis). Moskva, 19 p. (in Russian).

Nevmezhytska, O. (2005). Moralne vykhovannia pidlitkiv zasobamy masovoi informatsii: Metodychni rekomendatsii dlia klasnykh kerivnykiv [Moral education of adolescents by mass media: Methodical recommendations for class leaders]. Drohobych : DDPU, 40 p. (in Ukrainian).

Penchuk, I. L. (2011). Telebachennia dlia ditei v Ukraini [Television for children in Ukraine]. Zaporizhzhia : KPU, 384 p. (in Ukrainian).

Plotnikova, O. (2010). Vplyv telebachennia na formuvannia osobystosti dytyny doshkilnoho viku [The influence of television on the formation of the personality of a child of preschool age]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 6-7, pp. 53-55 (in Ukrainian).

Popova, D. A. (2002). Formuvannia zahalnoliudskykh tsinnostei u starshoklasnykiv zasobamy masovoi informatsii v suchasnykh umovakh [Formation of universal values in senior pupils by mass media in modern conditions] (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, 20 p. (in Ukrainian).

Rubtsova, M. B. (1979) Vospitanie gumannyih kachestv u podrostkov v seme [Education of human qualities in adolescents in the family] (Abstract of candidate’s thesis). Moskva, 18 p. (in Russian).

Khomulenko, T. B.,. Shukalova, O. S (2011). Styl simeinoho vykhovannia yak chynnyk rozvytku piznavalnoho interesu molodshykh shkoliariv [With the style of family education as a factor in the development of cognitive interest of junior schoolchildren]. Kharkiv : KhNPU imeni H. S. Skovorody, 206 p. (in Ukrainian).

Trubavina, I. M. (2007). Sotsialno-pedahohichna robota z simieiu v Ukraini: teoriia i metodyka [Socio-pedagogical work with family in Ukraine: theory and method]. Kharkiv: Nove slovo, 395 p. (in Ukrainian).

Trubavina, I. M. (2009). Teoretyko-metodychni osnovy sotsialno-pedahohichnoi roboty z simieiu [Theoretical and methodological foundations of social-pedagogical work with the family] (Abstract of candidate’s thesis). Luhansk, 46 p. (in Ukrainian).

Fediaieva, V. L. (2010). Simeine vykhovannia v istorychnii retrospektyvi (druha polovyna ХІХ – ХХ stolittia) [Family education in the historical retrospective (second half of the nineteenth and twentieth centuries)]. Kherson : RIPO, 348 p. (in Ukrainian).

Fediaieva, V. L. (2011). Teoriia ta praktyka vykhovannia ditei u simi v Ukraini (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХІ st.) [Theory and practice of raising children in a family in Ukraine (second half of the XIX - beginning of the XXI century)] (Abstract of candidate’s thesis). Kharkiv, 40 p. (in Ukrainian).

Shukalova, O. S. (2010) Simeine vykhovannia yak chynnyi rozvytku piznavalnoho interesu molodshykh shkoliariv [Family education as a valid development of cognitive interest of junior schoolchildren] (Abstract of candidate’s thesis). Kharkiv, 21 p. (in Ukrainian).

Yakovlev, O. D. (1966). Uchebnoe televidenie i usloviya ego ispolzovaniya v shkole [Teaching television and conditions of its use in school] (Abstract of candidate’s thesis). Kiev, 19 p. (in Russian).

Yatsenko, T. O. (2003). Rodynne vykhovannia uchniv 5-8 klasiv u protsesi vyvchennia ukrainskoi literatury [Family education of students 5-8 grades in the process of studying Ukrainian literature] (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, 20 p. (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.