РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (70-80-ті рр. ХХ ст.)

С. Я. Когут

Анотація


Формування предметного змісту педагогіки праці як наукової дисципліни у Республіці Польща зумовлено зміною підходів до розуміння, значущості освіти для розвитку суспільства та відірваністю розвитку педагогічної науки від цих процесів. Проблематика досліджень у тріаді «людина-праця-виховання» у сучасних польських монографічних дослідженнях висвітлює ставлення людини до праці, її підготовку до неї та працю як діяльність. За перших десять років розвитку зазначеної дисципліни науковою школою проф. Т. Новацького опрацьовано теоретико-методологічні засади, уточнено поняттєво-категоріальний апарат, реалізовано науково-методичний супровід професійної підготовки фахівців.

Висвітлено провідні методологічні засади у розвитку педагогіки праці, що мали вплив на формування її категоріального апарату, визначення предметної галузі та структури як наукової дисципліни, а саме: часте послугування терміном «педагогіка праці» у західних європейських країнах (кінець ХІХ ст.); поширення ідей науковців та практиків про необхідність взаємозв’язку людини і праці на практиці; трактування праці як важливого чинника виховання.

 

Ключові слова: педагогіка праці, предметний зміст педагогіки праці, структура педагогіки праці.

 

Формирование предметного содержания педагогики труда как научной дисциплины в Республике Польша обусловлено изменением подходов к пониманию, значимости образования для развития общества, а также отдалённостью педагогической науки от этих процессов. Проблематика исследований в триаде «человек-работа-воспитание» является актуальной для современных польских монографических исследований, в которых рассматриваются такие вопросы, как отношение человека к труду, его подготовка к профессиональной деятельности, труд как вид деятельности. За первые десять лет развития дисциплины научной школой проф. Т. Новацкого разработаны теоретико-методологические подходы, уточнено понятийно-категориальный аппарат, реализовано научно-методическое сопровождение профессиональной подготовки специалистов.

В статье автором освещены методологические подходы, которые повлияли на формирование структуры педагогики труда как научной дисциплины, а именно: частое использование термина «педагогика труда» в западных европейских странах (конец XIX в.); распространение идеи ученых и практиков о необходимости взаимосвязи человека и трудовой деятельности; трактовка труда как важного фактора воспитания.

 

Ключевые слова: педагогика труда, предметное содержание педагогики труда, структура педагогики труда.

 

Pedagogy of labour takes a special place in the structure of pedagogy in Poland. Its formation and shaping was influenced with significant circumstances, such as: the usage of the term “pedagogy of labour” in western European countries since the end of the ХІХth century, practical activities of the majority of scientists and experts who were developing and filling the interaction space of a person and labour with their reflections, interpretation of labour as an important factor of education. The range of research problems in the triad “person-labour-education” is particularly actual for modern Polish monographic researches, namely: attitude of a person to labour, his/her training to labour, and labour as  an activity.

The author elucidates  main methodological principles of  the development of pedagogy of labour that influenced the formation of its categorical apparatus, the determination of its subject sphere and the structure as a scientific discipline. It is necessary to notice we research a relatively young scientific discipline. During the first decade of its development theoretical and methodological principles were worked out by the scientific school of Professor Tadeusz Nowacki. The school also specified conceptual and categorical apparatus, and realized scientific methods of specialists’ professional training.

 

Key words: pedagogy of labour, subject content of pedagogy of labour, structure of pedagogy of labour.


Повний текст:

PDF

Посилання


Всемирная энциклопедия. Философия / главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. Минск: Харвест, Современный литератор, 2001. 1312 с.

Ничкало Н. Г. Інформаційне суспільство і розвиток субдисциплін педагогічної науки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. № 29. С. 24–32.

Ничкало Н. Медіальна педагогіка в системі педагогічних наук. URL: http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/plen_zasid/Nuchkalo.pdf.

Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Andragogika, 1975. s. 22. Цит. за: URL: http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/2196/Zygmunt Wiatrowski Pedagogika pracy a andragogika.pdf.

Metodologia pedagogiki pracy: materiały / pod red. Tadeusz Nowackiego; Instytut Kształcenia Zawodowego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1979. 231 s.

Nowacki T. Podstawy dydaktyki zawodowej. Warszawa: PWN, 1971.

Nowacki T. Praca i wychowanie. Warszawa, 1980.

Nowacki T. Terazniejszosc i przyszlosc Ogolnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy. Szkole-Zawod-Praca. Warszawa: Wyd. IKZ, 1978. S. 17.

Pedagogika pracy / Wanda Rachalska, Zygmunt Wiatrowski. Warszawa: WSP, 1978. S. 226.

Sprawozdanie z badań nt. «Model nauczyciela szkoły zawodowej». Bydgoszcz, 1979. Цит. за: Błażejewski H. Problematyka pedagogiki pracy w działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej Wyzszej szkoly pedagogicznej w Bydgoszczy. URL: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2180.

Wiatrowski Z. Kryteria wyodrębniania i samodzielności dyscyplin naukowych. Szkoła – Zawód –Praca. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Pracy – Złotów 1975, IKZ. Warszawa, 1976.

Wiatrowski Z. Pedagogika pracy w połowie lat osiemdziesiątych URL: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2394.

Wiartowski Zygmunt: Pedagogika pracy w zarysie. Bydgoszcz: WSP, 1980. 249 s.

Wiatrowski Z. Profesor Tadeusz W. Nowacki — twórca pedagogiki pracy. Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego / pod red. B. Baraniak. Warszawa; Radom, 2008.

Wiatrowski Zygmunt Początki, rozwoj i aktualny stan pedagogiki pracy w Polsce. Cz. I. Relacja i refleksja okolicznościowa z okazji 40-lecia Pedagogiki Pracy. Edukacja ustawiczna dorosłych. 2012. N 2. S. 7–13.

URL: http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/2196/Zygmunt Wiatrowski Pedagogika pracy a andragogika.pdf

REFERENCES

Gritsanov, A. A. (Ed.) Vsemirnaya entsiklopediya. Filosofiya [The World Encyclopedia. Philosophy]. Minsk: Harvest, Sovremennyiy literator, 1312 p. (in Russian).

Nychkalo, N. H. (2012). Informatsiine suspilstvo i rozvytok subdystsyplin pedahohichnoi nauky [Informational society and the development of subdisciplines of pedagogical science]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, 29, pp. 24-32 (in Ukrainian).

Nychkalo, N. Medialna pedahohika v systemi pedahohichnykh nauk [Medial pedagogy in the system of pedagogical sciences]. Retrieved from http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/plen_zasid/Nuchkalo.pdf. (in Ukrainian).

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary] (2002). Kyiv: Abrys, 742 p. (in Ukrainian).

Andragogika, 1975, 22 p. Retrieved from http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/2196/Zygmunt Wiatrowski Pedagogika pracy a andragogika.pdf. (in Polish).

Nowackiego, T. (Ed.). (1979). Metodologia pedagogiki pracy: materiały [Methodology of work pedagogy: materials]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 231 p. (in Polish).

Nowacki, T. (1971). Podstawy dydaktyki zawodowej [Basics of vocational didactics]. Warszawa: PWN. (in Polish).

Nowacki, T. (1980). Praca i wychowanie [Work and education]. Warszawa. (in Polish).

Nowacki, T. (1978). Terazniejszosc i przyszlosc Ogolnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy [The present and future of the National Seminar of Work Pedagogy]. Szkole-Zawod-Praca. Warszawa: Wyd. IKZ, 17 p. (in Polish).

Rachalska, W., Wiatrowski, Z. (1978). Pedagogika pracy [Work pedagogy]. Warszawa: WSP, 226 p. (in Polish).

Sprawozdanie z badań nt. «Model nauczyciela szkoły zawodowej» [Research report on «Model of vocational school teacher»]. (1979). Bydgoszcz. Retrieved from http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2180. (in Polish).

Wiatrowski, Z. (1976). Kryteria wyodrębniania i samodzielności dyscyplin naukowych. Szkoła – Zawód –Praca [Criteria for the separation and independence of scientific disciplines. School - Occupation – Works]. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Pracy – Złotów, IKZ. Warszawa. (in Polish).

Wiatrowski, Z. Pedagogika pracy w połowie lat osiemdziesiątych [Work pedagogy in the mid-eighties]. Retrieved from http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2394. (in Polish).

Wiartowski, Z. (1980) Pedagogika pracy w zarysie [Out-of-work pedagogy]. Bydgoszcz: WSP, 249 p. (in Polish).

Wiatrowski, Z. (2008). Profesor Tadeusz W. Nowacki – twórca pedagogiki pracy. Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego [Professor Tadeusz W. Nowacki - creator of work pedagogy. Jubilee of 95th life of Tadeusz W. Nowacki]. Warszawa; Radom. (in Polish).

Wiatrowski Z. (2012). Początki, rozwoj i aktualny stan pedagogiki pracy w Polsce [Beginnings, development and current state of work pedagogy in Poland]. Cz. I. Relacja i refleksja okolicznościowa z okazji 40-lecia Pedagogiki Pracy. Edukacja ustawiczna dorosłych, 2, pp. 7–13. (in Polish).

Wiatrowski Pedagogika pracy a andragogika [Wiatrowski Pedagogy of work and andragogy] Retrieved from http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/2196/Zygmunt Wiatrowski Pedagogika pracy a andragogika.pdf (in Polish).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.