ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

О. Ю. Кузнецова

Анотація


Стаття присвячена вивченню змін у формах надання і здобуття вищої освіти, у її ресурсному забезпеченні завдяки формуванню комп’ютеризованого світу відкритої освіти. Подано дані про прогнозоване зростання обсягу освітніх послуг з використанням Інтернету  і електронної технології. Встановлено, що освітні он-лайн технології відкривають перспективи розширення доступу до вищої освіти і урізноманітнення складу студентства, посилення гнучкості у здобутті вищої освіти (час, місце, зміст, форми, тривалість), розширення доступу до навчальних матеріалів і ресурсів, зміни ролі викладача і студента у навчальному процесі, розширення кола провайдерів освітніх послуг. На основі доповіді, підготовленої для Європейської Комісії, виділено моделі впровадження нових технологічних форм навчання у європейському освітньому просторі (поєднання традиційної вищої освіти з он-лайн технологіями і формування програм змішаного навчання; повні або короткі он-лайн курси у межах традиційних закладів вищої освіти; навчальні курси поза межами традиційних закладів вищої освіти).

 

Ключові слова: вища освіта, модернізація, технологічні моделі, відкрита освіта, он-лайн освіта, європейська вища освіта.

 

Статья посвящена изучению изменений в формах высшего образования, в его ресурсном обеспечении в связи с формированием компьютеризированного пространства открытого образования. Представлены данные о прогнозированном росте объема образовательных услуг с использованием интернета и электронной технологии. Установлено, что образовательные он-лайн технологии открывают перспективы расширения доступности высшего образования и расширения состава студентов, развития гибкости в получении высшего образования (время, место, содержание, формы, продолжительность), расширения доступности учебных материалов и ресурсов, изменения роли преподавателя и студента в процессе обучения, расширения числа провайдеров образовательных услуг. На основе доклада, подготовленного для Еврокомиссии, выделены модели внедрения новых технологических форм обучения в европейском образовательном пространстве (соединение традиционного высшего образования с он-лайн технологиями и формирования программ смешанного обучения; полные или короткие он-лайн курсы под эгидой традиционных высших учебных заведений; курсы обучения вне традиционных высших учебных заведений).

 

Ключевые слова:  высшее образование, модернизация, технологические модели, открытое образование, он-лайн образование, европейское высшее образование.

 

The article deals with the study of transformations in the forms of delivering and getting higher education, in teaching and learning resources due to the new era of computerized open education. The data concerning the prospect of the growing influence of Internet and computer technologies in higher education services provision are presented. The study proves that educational online technologies provide for widening access to higher education and increasing the diversity of the student population, for broader range of learner’s needs (time, place, content, length), for adapting traditional teaching methods, for offering more flexibility in teaching and learning, for widening the range and accessibility of learning and teaching resources, for changing the roles of students and academic staff, for widening the range of providers of higher education services. On the basis of the analysis of the report prepared to the European Commission on new methods of learning and teaching in higher education, three models of the use of new modes of learning and teaching in the European educational space are singled out (conventional higher educational providers offering full programmes or short courses online and courses on campus that make use of online technologies and pedagogies within courses known as blended learning; conventional higher educational providers offering full programmes or short courses online; non-university providers offering courses free of charge or fee charging, with or without credits). 

 

Key words: higher education, modernization, technological models, open education, online education, European higher education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голубнича Л. О. Розвиток педагогічних технологій у дидактичній науці. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. Харків, 2014. Вип. 45. С.1-10.

Кузнецова О. Ю. Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2013. Вип.6 (72). С. 76-81.

Кузнецова О. Ю. Education content issues: theoretical and practical aspects. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип.138. С. 230-236.

Саєнко Н. В. Перспективи використання змішаного навчання у викладанні іноземної мови у ВНЗ. Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. пр. Харків, 2017. Вип. 41. С.108-116.

Address by Irina Bokova. UNESCO. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192417m.pdf (дата звернення 06.12.2017).

Higher Education | UNESCO UIS. URL: http://uis.unesco.org/en/topic/higher-education. (дата звернення 05.12.2017).

MOOCs: Expectations and Reality. Full Report. URL: http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-he-EN-SC.pdf (дата звернення 04.12.2017)

Nathan Harden The End of the University as We Know It. URL:http://www.the-american-interest.com/articles/2012/12/11/the-end-of-the-university-as-we-know-it/ (дата звернення 05.12.2017).

Report to the European Commission on new modes of learning and teaching in higher education/ High Level Group on the Modernisation of Higher Education, 2014. URL: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf (дата звернення 11.11.2017).

The NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. URL: http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-he-EN-SC.pdf (дата звернення 06.12.2017).

REFERENCES

Holubnycha, L. O. (2014). Rozvytok pedahohichnykh tekhnolohii u dydaktychnii nautsi [Development of pedagogical technologies in didactic science]. Pedahohika ta psykholohiia: zb. nauk. pr. Kharkiv, 45, pp. 1-10 (in Ukrainian).

Kuznetsova, O. Yu. (2013). Perspektyvy inshomovnoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh v yevrointehratsiinomu vymiri [Prospects of foreign language education in higher educational institutions in the European integration dimension]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Zhytomyr, 6 (72), pp. 76-81 (in Ukrainian).

Kuznetsova, O. Yu. (2017). Education content issues: theoretical and practical aspects. Problemy zakonnosti. Kharkiv, 138, pp. 230-236 (in Ukrainian).

Saienko, N. V. (2017). Perspektyvy vykorystannia zmishanoho navchannia u vykladanni inozemnoi movy u VNZ [Perspectives of the use of mixed learning in teaching a foreign language in higher education]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia. Kharkiv, 41, pp. 108-116 (in Ukrainian).

Address by Irina Bokova. UNESCO. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192417m.pdf (

Higher Education | UNESCO UIS. Retrieved from http://uis.unesco.org/en/topic/higher-education.

MOOCs: Expectations and Reality. Full Report. Retrieved from http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-he-EN-SC.pdf

Nathan Harden The End of the University as We Know It. Retrieved from http://www.the-american-interest.com/articles/2012/12/11/the-end-of-the-university-as-we-know-it/

Report to the European Commission on new modes of learning and teaching in higher education/ High Level Group on the Modernisation of Higher Education, 2014. Retrieved from http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf

The NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Retrieved from http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-he-EN-SC.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.