ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТ СТУДЕНТІВ У ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ

С. В. Міхно

Анотація


У статті на основі інтеграції наукових знань запропоновано дидактичну модель формування пізнавально-творчої самостійності студентів у евристичному навчанні, яка складається з мети, функцій, методологічних підходів, умінь та навичок евристичного навчання, його структурно-функціональних компонентів, дидактичних умов, форм і методів формування, рівнів сформованості пізнавально-творчої самостійності студентів у евристичному навчанні на основі усвідомлення відповідних критеріїв, показників, а також прогнозованого результату. Модель реалізації дидактичних умов формування пізнавально-творчої самостійності студентів у евристичному навчанні визначається як єдність цільового, концептуально-стратегічного, організаційно-проектуального, процесуально-технологічного та контрольно-оцінного блоків.

 

Ключові слова: дидактична модель, пізнавально-творча самостійність, евристичне навчання, студенти, формування.

 

В статье на основе интеграции научных знаний предложено дидактическую модель формирования познавательно-творческой самостоятельности студентов в эвристическом обучении, которая состоит из цели, функций, методологических подходов, умений и навыков эвристического обучения, его структурно-функциональных компонентов, дидактических условий, форм и методов формирования, уровней сформированности познавательно-творческой самостоятельности студентов в эвристическом обучении на основе осознания соответствующих критериев, показателей, а также прогнозируемого результата. Модель реализации дидактических условий формирования познавательно-творческой самостоятельности студентов в эвристическом обучении определяется как единство целевого, концептуально-стратегического, организационно-проектуального, процессуально-технологичного и контрольно-оценочного блоков.

 

Ключевые слова: дидактическая модель, познавательно-творческая самостоятельность, эвристическое обучение, студенты, формирование.

 

In the article, based on the integration of scientific knowledge, a didactic model of the formation of students’ cognitive and creative independence in heuristic learning is presented. It consists of the aim, functions, methodological approaches, skills of heuristic learning, its structural and functional components, didactic conditions, forms and methods of the formation, levels of the formedness of students’ cognitive and creative independence in heuristic learning on the basis of awareness of relevant criteria, indicators and the predicted result as well. The model of the implementation of the didactic conditions for the formation of students’ cognitive and creative independence in heuristic learning is defined as the unity of the target-oriented, conceptual and strategic, organizational and project, procedural and technological, control and assessment blocks.

 

Keywords: didactic model, cognitive and creative independence, heuristic learning, students, formation.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гульчевская В., Лакоценина Т. Педагогические основы личностно-ориентированного образования : модульное пособие для дистанционного обучения. Ростов-на-Дону, 2002. 47 с.

Гурська О. В. Дидактичні умови реалізації інноваційний форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільнознавчих дисциплін: дис….канд. пед. наук : 13.00.09. Полтава, 2015. 207 с.

Гусинский Э. Н., Турчанинов Ю. И. Введение в философию образования. М., 2000. 224 с.

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование : сущность, эффективность и неопределенность. Педагогика. 2003. №4. С. 21-26.

Мирна І. О. Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності : дис…. канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2015. 188 с.

Павленко І. С. Формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Тернопіль, 2014. 19 с.

Проценко І. І. Евристичний діалог у формуванні професійно-творчих умінь майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін: дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Суми, 2012. 226 с.

Сердюк Т. В. Інтерактивні технології навчання суспільних дисциплін як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Кривий Ріг, 2010. 20 с.

Сидоренко В. К., Яровий В. К. Функції моделювання у педагогічній діяльності. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2002. Вип. 22. С. 16-20.

Федорцова О. Г. Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2016. 176 с.

Цимбалару А. Актуалізація проблеми моделювання в освіті. Неперервна професійна освіта : теорія і практика. 2007. Вип. 1-2. С. 39-46.

Штофф В. А. Моделирование и философия. Ленинград, 1966. 301 с.

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. Москва, 1986. 5-е изд. 590 с.

REFERENCES

Gulchevskaya, V., Lakotsenina, T. (2002). Pedagogicheskie osnovyi lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya : modulnoe posobie dlya distantsionnogo obucheniya [Pedagogical foundations of personality-oriented education: a modular manual for distance learning]. Rostov-na-Donu, 47 p. (in Russian).

Hurska, O. V. (2015). Dydaktychni umovy realizatsii innovatsiinyi form navchalnoi diialnosti studentiv koledzhiv u protsesi vyvchennia suspilnoznavchykh dystsyplin [Didactic conditions for the implementation of innovative forms of educational activity of college students in the process of studying social sciences disciplines] (Candidate’s thesis). Poltava, Ukraine. 207 p. (in Ukrainian).

Gusinskiy, E. N., Turchaninov, Yu. I. (2000). Vvedenie v filosofiyu obrazovaniya [Introduction to the Philosophy of Education]. Moskva, 224 p. (in Russian).

Dahin, A. N. (2003). Pedagogicheskoe modelirovanie : suschnost, effektivnost i neopredelennost [Pedagogical modeling: essence, efficiency and uncertainty]. Pedagogika, 4, pp. 21-26 (in Russian).

Myrna, I. O. (2015). Rozvytok sotsialnoi kompetentnosti klasnykh kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u protsesi profesiinoi diialnosti [Development of social competence of class managers of general educational institutions in the process of professional activity] (Candidate’s thesis). Zhytomyr, Ukraine, 188 p. (in Ukrainian).

Pavlenko, I. S. (2014). Formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti uchniv starshoi shkoly u protsesi vyvchennia predmetiv humanitarnoho tsyklu [Formation of general cultural competence of students of senior school in the process of studying subjects of the humanitarian cycle] (Abstract of candidate’s thesis). Ternopil, Ukraine, 19 p. (in Ukrainian).

Protsenko, I. I. (2012). Evrystychnyi dialoh u formuvanni profesiino-tvorchykh umin maibutnoho vchytelia humanitarnykh dystsyplin [Heuristic dialogue in the formation of professional and creative skills of the future teacher of humanities] (Candidate’s thesis). Sumy, Ukraine, 226 p. (in Ukrainian).

Serdiuk, T. V. (2010). Interaktyvni tekhnolohii navchannia suspilnykh dystsyplin yak zasib aktyvizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv I – II rivniv akredytatsii [Interactive technologies of teaching social disciplines as a means of activating educational and cognitive activity of students of higher educational institutions of the 1st and 2nd levels of accreditation] (Abstract of candidate’s thesis). Kryvyi Rih, Ukraine, 20 p. (in Ukrainian).

Sydorenko, V. K., Yarovyi, V. K. (2002). Funktsii modeliuvannia u pedahohichnii diialnosti. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity [Functions of modeling in pedagogical activity. Updating content, forms and methods of education and education in educational institutions]. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. Rivne, 22, pp. 16-20 (in Ukrainian).

Fedortsova, O. H. Formuvannia kulturolohichnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-enerhetykiv u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Formation of cultural competence of future engineers-engineers in the process of studying humanitarian disciplines] (Candidate’s thesis). Zhytomyr, Ukraine, 176 p. (in Ukrainian).

Tsymbalaru, A. (2007). Aktualizatsiia problemy modeliuvannia v osviti [Actualization of the modeling problem in education]. Neperervna profesiina osvita : teoriia i praktyka, 1-2, pp.39-46 (in Ukrainian).

Shtoff, V. A. (1966). Modelirovanie i filosofiya [Modeling and Philosophy]. Leningrad, 301 p. (in Russian).

Frolov, I. T. (Ed.). (1986). Filosofskiy slovar [The Philosophical Dictionary]. Moskva, 590 p. (in Russian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.