ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У 70-80-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ

Г. А. Перепелиця

Анотація


У статті схарактеризовано професійно-педагогічну підготовку вчителів суспільствознавчих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах України в 70-80-х рр. ХХ століття. Доведено, що зміни в професійно-педагогічній підготовці вчителів були зумовлені трансформацією шкільної суспільствознавчої освіти у зазначений нами період. Установлено, що в досліджуваний період суттєвих змін зазнала й система вищої педагогічної освіти, а саме: було збільшено кількість вищих педагогічних навчальних закладів; розширено перелік факультетів та кафедр (суспільних, психолого-педагогічних та історичних наук), що відповідали за професійно-педагогічну підготовку вчителів.

У дослідженні схарактеризовано зміст, форми та методи (лекції, семінарські заняття, самостійна й наукова робота, педагогічна практика тощо) підготовки майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін у досліджуваний період, що готувались за спеціальностями: «Історія», «Історія і педагогіка», «Педагогіка і методика виховної роботи», «Історія та іноземна мова».

 

Ключові слова: суспільствознавча освіта, професійно-педагогічна підготовка, педагогічні інститути, учителі, Україна, 70-80-ті рр. ХХ ст.

 

В статье охарактеризовано профессионально-педагогическую подготовку учителей обществоведческих дисциплин в высших педагогических учебных заведениях Украины в 70-80-х гг. ХХ века. Доказано, что изменения в профессионально-педагогической подготовке учителей были обусловлены трансформацией школьного обществоведческого образования в указанный нами период. Установлено, что в исследуемый период изменения претерпела и система высшего педагогического образования, а именно: было увеличено количество высших педагогических учебных заведений; расширен перечень факультетов и кафедр (общественных, психолого-педагогических и исторических наук), отвечавших за профессионально-педагогическую подготовку учителей.

В исследовании охарактеризованы содержание, формы и методы (лекции, семинарские занятия, самостоятельная и научная работа, педагогическая практика и др.) подготовки будущих учителей обществоведческих дисциплин в исследуемый период, которых готовили по специальностям: «История», «История и педагогика», «Педагогика и методика воспитательной работы», «История и иностранный язык».

 

Ключевые слова: обществоведческое образование, профессионально-педагогическая подготовка, педагогические институты, учителя, Украина, 70-80-е гг. ХХ в.

 

The article describes vocational and pedagogical training of teachers of social sciences in higher pedagogical education institutions of Ukraine in the 70-80’s of the XX century. It is proved that changes in the vocational and pedagogical training of teachers resulted from the transformation of school social science education in the period we mentioned. During the research we established that the higher pedagogical education system was modified as well; the number of higher pedagogical educational institutions had increased; the number of faculties and departments (Social, Psychological, Pedagogical and Historical Sciences) associated with the vocational and pedagogical training of teachers had been expanded.

The study sums up the content, forma and methods of training (lectures, seminars, independent and scientific work, pedagogical practice, etc) of future teachers of social sciences in the specialties: History, History and Pedagogy, Pedagogy and Methodology of Educational Work, History and Foreign Language, during the research.

 

Key words: social science education, vocational and pedagogical training, pedagogical institutes, teachers, Ukraine, 70-80’s of the century.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арешонков В. Ю. Дезінтеграція змісту шкільного суспільствознавства (1975-1986 рр.) Iсторико-педагогічний альманах. 2014 №2. С. 49 ̶ 54.

Дьоміна І. С, Липський В. М., Харченко Б. А. Удосконалення викладання курсу «Етика і психологія сімейного життя» Радянська школа 1985 №8 С. 54-56.

Ефименко Г. Г. Высшая школа УССР: успехи, проблемы, развития Киев 1978. 322 с.

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita-konotop.com.ua/zakon-ukra%D1%97ni-vid-05-09-2017-2145-viii-pro-osvitu.html

Нікітчина С. О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917-1991 рр.) : монографія, Луцьк, 1996. 498 с.

Постанова «Про дальшу активізацію участі педагогічних колективів республіки в лекційній пропаганді» від 30 жовтня 1979 р.

Про введення курсу «Основи Радянської держави і права» у VIII класі загальноосвітніх шкіл УРСР : наказ №11 від 30 січня 1975 р. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР 1975 № 5. С. 3-10

«Про подальше поліпшення підготовки майбутніх вчителів історії до забезпечення правового навчання і виховання учнів загальноосвітніх шкіл» Наказ № 186-50/5 від 14 жовтня 1977 р.

Про завдання органів народної освіти і шкіл по виконанню рішень ХХV з’їзду партії, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про подальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці» : доповідь міністра освіти СРСР М. О. Прокоф’єва на Всесоюзному з’їзді вчителів Радянська школа 1978 №3. С. 3-13

«Про поліпшення вивчення основ радянського права у загальноосвітніх школах, педагогічних училищах та педінститутах»: наказ №211/5 -11 від 4 липня 1972 р. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР. – 1972. №18. С. 3-16

Рішення «Про роботу по пропаганді і вивченню матеріалів ХХV з’їзду КПРС і ХХV з’їзду Компартії України в школах, педагогічних навчальних закладах та позашкільних установах Запорізької і Полтавської області від 27 жовтня 1976 р.

Основи законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту Радянська школа 1973 №9. С. 4-18.

Смагін І. І. Підручник із суспільствознавства в українській школі 1920‒1990 рр.: проблеми створення і функціонування : монографія Житомир, 2010. 411 с.

Ящук І. П. Особливості виховання вчительських кадрів у 1960-80-х роках «Наука і освіта» №3, 2013 С. 204-208.

REFERENCES

Areshonkov, V. Yu. (2014). Dezintehratsiia zmistu shkilnoho suspilstvoznavstva (1975-1986 rr.) [Disintegration of the content of school social science (1975-1986)]. Istoryko-pedahohichnyi almanakh, 2, pp. 49-54 (in Ukrainian).

Domina, I. S, Lypskyi, V. M., Kharchenko, B. A. (1985). Udoskonalennia vykladannia kursu «Etyka i psykholohiia simeinoho zhyttia» [Improving the teaching of the course "Ethics and psychology of family life"]. Radianska shkola, 8, pp. 54-55 (in Ukrainian).

Efimenko, G. G. (1978). Vyisshaya shkola USSR: uspehi, problemyi, razvitiya [Higher School of the Ukrainian SSR: successes, problems, development]. Kiev, 322 p. (in Russian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"] (2017). Retrieved from http://www.osvita-konotop.com.ua/zakon-ukra%D1%97ni-vid-05-09-2017-2145-viii-pro-osvitu.html (in Ukrainian).

Nikitchyna, S. O. (1996). Stanovlennia i rozvytok systemy profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vchyteliv istorii v Ukraini (1917-1991 rr.) [Formation and development of the system of vocational and pedagogical training of history teachers in Ukraine (1917-1991)]. Lutsk, 498 p. (in Ukrainian).

Postanova «Pro dalshu aktyvizatsiiu uchasti pedahohichnykh kolektyviv respubliky v lektsiinii propahandi» [Resolution "On Further Activation of Participation of Teacher's Collectives of the Republic in Lecture Propaganda"] (1979) (in Ukrainian).

Hakaz Pro vvedennia kursu «Osnovy Radianskoi derzhavy i prava» u VIII klasi zahalnoosvitnikh shkil URSR [Hazka About the introduction of the course "Fundamentals of the Soviet State and Law" in the VIII class of secondary schools of the Ukrainian SSR] (1975). Zbirnyk nakaziv ta instruktsii Ministerstva osvity URSR, 5, pp. 3-10 (in Ukrainian).

Nakaz «Pro podalshe polipshennia pidhotovky maibutnikh vchyteliv istorii do zabezpechennia pravovoho navchannia i vykhovannia uchniv zahalnoosvitnikh shkil» [Order "On Further Improvement of the Preparation of Future History Teachers for Provision of Legal Education and Upbringing of General School Students"] (1977) (in Ukrainian).

Pro zavdannia orhaniv narodnoi osvity i shkil po vykonanniu rishen KhKhV zizdu partii, postanovy TsK KPRS i Rady Ministriv SRSR «Pro podalshe vdoskonalennia navchannia, vykhovannia uchniv zahalnoosvitnikh shkil i pidhotovky yikh do pratsi» : dopovid ministra osvity SRSR M. O. Prokofieva na Vsesoiuznomu zizdi vchyteliv [On the tasks of the organs of public education and schools on the implementation of the decisions of the XXV Party Congress, the resolution of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR "On further improvement of education, education of students of secondary schools and their preparation for work": report by the Minister of Education of the USSR M.O. Prokof ' Eve at the All-Union Congress of Teachers] (1978). Radianska shkola, 3, pp. 3-13 (in Ukrainian).

«Pro polipshennia vyvchennia osnov radianskoho prava u zahalnoosvitnikh shkolakh, pedahohichnykh uchylyshchakh ta pedinstytutakh» ["On improving the study of the foundations of Soviet law in secondary schools, pedagogical schools and pedagogical institutes"] (1972). Zbirnyk nakaziv ta instruktsii Ministerstva osvity URSR, 18, pp. 3-16 (in Ukrainian).

Rishennia «Pro robotu po propahandi i vyvchenniu materialiv KhKhV zizdu KPRS i KhKhV zizdu Kompartii Ukrainy v shkolakh, pedahohichnykh navchalnykh zakladakh ta pozashkilnykh ustanovakh Zaporizkoi i Poltavskoi oblasti [Decision "On the work on propaganda and study of materials of the XXV Congress of the CPSU and the XXV Congress of the Communist Party of Ukraine in schools, educational institutions and out-of-school institutions of Zaporizhzhia and Poltava region] (1973) (in Ukrainian).

Osnovy zakonodavstva SRSR i soiuznykh respublik pro narodnu osvitu [Fundamentals of the legislation of the USSR and the Union republics on the education of the people ] (1973). Radianska shkola, 9, pp. 4-18 (in Ukrainian).

Smahin, I. I. (2010). Pidruchnyk iz suspilstvoznavstva v ukrainskii shkoli 1920‒1990 rr.: problemy stvorennia i funktsionuvannia [Textbook on social science in the Ukrainian school of 1920-1990: problems of creation and functioning]. Zhytomyr, 411 p. (in Ukrainian).

Yashchuk, I. P. (2013). Osoblyvosti vykhovannia vchytelskykh kadriv u 1960-80-kh rokakh [Features of Teaching Staff Training in the 1960-80s]. «Nauka i osvita», 3, pp. 204-208 (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.