ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ МЕДІАОСВІТИ

Н. О. Ткачова, Д. В. Стрельченко

Анотація


У статті встановлено, що важливим завданням для викладачів вищої школи є формування предметних компетентностей у студентів гуманітарних спеціальностей, які являють собою результат засвоєння майбутніми фахівцями визначених навчальним планом дисциплін. Під час проведення дослідження доведено, що ефективним засобом формування предметних компетентностей у студентів-гуманітаріїв закладів вищої освіти є технології медіаосвіти. Визначено, що успішність формування в цієї категорії студентів предметних компетентностей з використанням технологій медіаосвіти забезпечується реалізацією таких педагогічних умов: урахування специфіки професійної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю; збагачення змісту гуманітарних дисциплін різними видами медіа-матеріалів та надання студентам кваліфікованої педагогічної підтримки в роботі з ними з урахуванням їх дидактичних можливостей; організація самостійної діяльності студентів на основі використання технологій медіаосвіти.

 

Ключові слова: педагогічні умови, предметні компетентності,   студенти-гуманітарії, технології медіаосвіти.

 

В статье установлено, что важной задачей для преподавателей высшей школы является формирование предметных компетенций у студентов гуманитарных спеціальностей, которые представляют собой результат усвоения будущими специалистами определенных учебным планом дисциплин. Во время проведения исследования доказано, что эффективным средством формирования предметных компетенций у студентов-гуманитариев высших учебных заведений являются технологии медиаобразования. Определено, что успешность формирования у этой категории студентов предметных компетенций с использованием технологий медиаобразования обеспечивается реализацией следующих педагогических условий: учет специфики профессиональной подготовки будущих специалистов гуманитарного профиля; обогащение содержания гуманитарных дисциплин различными видами медиа-материалов и предоставление студентам квалифицированной педагогической поддержки в работе с ними с учетом их дидактических возможностей; организация  самостоятельной деятельности студентов на основе использования технологий медиаобразования.

 

Ключевые слова: педагогические условия, предметные компетентности, студенты-гуманитарии, технологии медиаобразования. 

 

Article determines a significant and important task for teachers of higher education as the formation of subject competencies among students of humanitarian specialties. It is found that the subject competencies represent the result of the students’ mastering of the specified disciplines by curriculum. During the research it was proved that an effective means for forming the subject competence for students of humanitarian specialties in higher education institutions is the technologies of media education, which is aimed at the preparing of the individual for the safe and effective interaction with the modern mass media system, including traditional media (printed media, radio, cinema, television) and new media (computer-mediated communication, the Internet, digital mobile connection and etc.). It is established that the success of forming the subject competencies for students of humanitarian specialties with the use of media education is provided by the disclosure and implementation of the appropriate pedagogical conditions in practice. The first of these conditions is to consider the specific of the professional training of future specialists in humanities. The second pedagogical condition is to enrich the content of humanitarian disciplines with different types of media materials and to provide students with qualified pedagogical support as working with them, taking into account their didactic capabilities. At last, the third condition is the organization of the students’ independent work based on the media education technologies usage. 

 

Key words: pedagogical conditions, subject competencies, humanity students, technologies of media education. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Жукова Н. М. Предметные компетентности: проблема проектирования Вестник [ФГОУ ВПО МГАУ]. 2008. № 6(1). С. 19-23.

Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : теоретико-методологічний аспект : монографія. Кривий Ріг, 2009. 307 с.

Малоіван М. В. Зміст і сутність індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск. 2012. № 27, том IX(42). С. 378-384.

Медіаосвіта в Україні : наукова рефлексія викликів, практик, перспектив : зб. ст. методол. семінару (м. Київ, 3 квітня 2013 р.). К., 2013. 741 с.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. К., 2004. С. 16-25.

Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М., 1999. 272 с.

Сондак О. Забезпечення структури предметних компетентностей студентів засобами індивідуалізації навчання. Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2014. Вип. 20. С. 225-227.

Стрельченко Д. В. Використання засобів мас-медіа в діалоговому навчанні студентів. Wyksztalcenie i nauka bez granic-2017 : materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia (m. Przemysl, 07-15 grudnia 2017 r.). Przemysl, 2017. M. 76-78.

Ткачова Н. О. Аксіологічний підхід до організації педагогічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі: монографія. Луганськ – Х., 2006. 300 с.

Федоров А. В., Новикова А. А. Медиа и медиаобразование. Alma mater. Вестник высшей школы. 2001. № 11. С. 15-23.

Хуторськой А. Ключові освітні компетентності. URL : http://ru.osvita.ua/school/method/2340/

Щебликіна Т. А. Моніторинг навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів : історія, теорія, практика : [монографія]. Х., 2015. 399 с.

REFERENCES

Zhukova, N. M. (2008). Predmetnyie kompetentnosti: problema proektirovaniya [Subject Competencies: Design Problem]. Vestnik [FGOU VPO MGAU], 6(1), pp. 19-23 (in Russian).

Malykhin, O. V. (2009). Orhanizatsiia samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv : teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Organization of independent educational activity of students of higher pedagogical educational institutions: theoretical and methodological aspect]. Kryvyi Rih, 307 p. (in Ukrainian).

Maloivan, M. V. (2012). Zmist i sutnist indyvidualizatsii samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv [The content and essence of individualization of independent educational activity of students]. Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru, 27, V. IX(42), pp. 378-384 (in Ukrainian).

Mediaosvita v Ukraini : naukova refleksiia vyklykiv, praktyk, perspektyv [Media education in Ukraine: a scientific reflection of challenges, practices, perspectives] (2013). Kyiv, 741 p. (in Ukrainian).

Pometun, O. I. (2004). Teoriia ta praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain [Theory and practice of consistent implementation of the competence approach in the experience of foreign countries]. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti : svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. Kyiv, pp. 16-25 (in Ukrainian).

Serikov, V. V. (1999). Obrazovanie i lichnost. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskih sistem [Education and Personality. Theory and practice of designing pedagogical systems]. Moskva, 272 p. (in Russian).

Sondak, O. (2014). Zabezpechennia struktury predmetnykh kompetentnostei studentiv zasobamy indyvidualizatsii navchannia [Ensuring the structure of the subject competences of the students through the individualization of training]. Kamianets-Podil. nats. un-tu im. Ivana Ohiienka. Seriia pedahohichna. Kamianets-Podilskyi, 20, pp. 225-227 (in Ukrainian).

Strelchenko, D. V. (2017). Vykorystannia zasobiv mas-media v dialohovomu navchanni studentiv [The use of mass media in student interactive learning]. Wyksztalcenie i nauka bez granic-2017 : materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. Przemysl, pp. 76-78. (in Ukrainian).

Tkachova, N. O. (2006). Aksiolohichnyi pidkhid do orhanizatsii pedahohichnoho protsesu v zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Axiological approach to organization of pedagogical process in a general educational institution]. Luhansk-Kharkiv, 300 p. (in Ukrainian).

Fedorov, A. V., Novikova, A. A. (2001). Media i mediaobrazovanie [Media and media education]. Alma mater. Vestnik vyisshey shkolyi, 11, pp. 15-23 (in Russian).

Khutorskoi, A. Kliuchovi osvitni kompetentnosti [Key competencies]. Retrieved from http://ru.osvita.ua/school/method/2340/ (in Ukrainian).

Shcheblykina, T. A. (2015). Monitorynh navchalnykh dosiahnen studentiv humanitarnykh spetsialnostei vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv : istoriia, teoriia, praktyka [Monitoring of educational achievements of students of humanitarian specialties of higher pedagogical educational institutions: history, theory, practice.]. Kharkiv, 339 p. (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.