ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІН З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

М. М. Товстяк

Анотація


У статті аналізуються проблеми структурування змісту навчального матеріалу дисциплін з менеджменту освіти, що забезпечує ефективність його представлення студентам та підвищує рівень результативності навчання майбутніх управлінців освітньої галузі у магістратурі педагогічного вишу. Подана авторська технологія структурування змісту навчального матеріалу цих дисциплін. Схарактеризовно компоненти зазначеної технології: концептуально-цільовий (постановка цілей вивчення дисципліни в загальній системі професійної підготовки менеджера освіти); змістовий (передбачає оптимальне поєднання фундаментального (основного), варіативного (ситуативно затребуваного) та праксеологічного (продукт теоретичного та практичного пошуку суб’єктів навчальної діяльності) навчального змісту); процесуальний (презентує форми організації навчальної діяльності при вивченні дисциплін з менеджменту освіти); оцінно-результативний.

 

Ключові слова: менеджер освіти, вища школа, навчальна дисципліна, структурування змісту навчального матеріалу, технологія, компоненти технології структурування змісту навчального матеріалу.

 

В статье анализируются проблемы структурирования содержания учебного материала дисциплин по менеджменту образования, которое обеспечивает эффективность его представления студентам и повышает уровень результативности обучения будущих управленцев образования в магистратуре педагогического вуза. Представлена авторская технология структурирования содержания учебного материала этих дисциплин. Охарактеризованы компоненты указанной технологии: концептуально-целевой (постановка целей изучения дисциплины в общей системе профессиональной подготовки менеджера образования); содержательный (предусматривает оптимальное сочетание фундаментального (основного), вариативного (ситуативно востребованного) и праксеологического (продукт теоретического и практического поиска субъектов учебной деятельности) учебного содержания); процессуальный (представляет формы организации учебной деятельности при изучении дисциплин по менеджменту образования); оценочно-результативный.

 

Ключевые слова: менеджер образования, высшая школа, учебная дисциплина, структурирование содержания учебного материала, технология, компоненты технологии структурирования содержания учебного материала.

 

The problems of structuring the content of the educational material of the educational management disciplines are analyzed, which ensures the effectiveness of its presentation to students and increases the effectiveness of the training of future education managers in the magistracy of the pedagogical university. The author's technology of structuring the contents of the educational material of these disciplines is presented. The components of this technology are described: conceptual-target (setting goals for studying discipline in the general system of vocational training of the education manager); informative (provides an optimal combination of the fundamental (basic), variant (situationally demanded) and praxeological (the product of the theoretical and practical search of subjects of educational activity) of the educational content; procedural (represents the forms of organization of educational activities in the study of disciplines in the management of education), estimated and productive.

 

Key words: manager of education, higher education, study discipline, structuring of content of educational material, technology, components of technology of structuring the content of educational material.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дольнікова Л. В. Структурування змісту навчальних дисциплін як важлива передумова підвищення якості підготовки фахівців. / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» №767, 2013. – С. 379-382.

Кравченко В. О. Менеджмент: Навчальний посібник. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 165 с.

Романовська Л. І. Праксеологічний підхід до підготовки майбутніх працівників соціальної сфери / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Вип. 2 (39). – С. 214-216.

Сідельник Н. В. Дидактичні принципи формування системних знань студентів / Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Зб. наук. праць. – КНЛУ, 2011. – Вип. 43. – С. 19-22.

Устінова В. О. Відбір та структурування навчальної інформації / Педагогіка вищої та середньої школи. – 2015. – Вип. 44. – С. 276-281.

Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посібник. – К. : Академвидав, 2011. – 240 с.

REFERENCES

Dolnikova, L. V. (2013), Strukturuvannia zmistu navchalnykh dystsyplin yak vazhlyva peredumova pidvyshchennia yakosti pidhotovky fakhivtsiv [Structuring the content of educational disciplines as an important prerequisite for improving the quality of training specialists]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. Visnyk NU «Lvivska politekhnika», 767, pp. 379-382 (in Ukrainian).

Kravchenko, V. O. (2013). Menedzhment [Management]. Odesa: Atlant, 165 p. (in Ukrainian).

Romanovska, L. I. (2016). Prakseolohichnyi pidkhid do pidhotovky maibutnikh pratsivnykiv sotsialnoi sfery [A praxeological approach to the training of future social workers]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota», 2(39), pp. 214-216 (in Ukrainian).

Sidelnyk, N. V. (2011). Dydaktychni pryntsypy formuvannia systemnykh znan studentiv [Didactic principles of formation of system knowledge of students]. Teoretychni pytannia kultury, osvity i vykhovannia: Zb. nauk. prats. KNLU, 43, pp. 19-22 (in Ukrainian).

Ustinova, V. O. (2015). Vidbir ta strukturuvannia navchalnoi informatsii [Selection and structuring of educational information]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly, 44, pp. 276-281 (in Ukrainian).

Chaika, V.M. (2011). Osnovy dydaktyky [Basics of didactics]. Kyiv : Akademvydav, 240 p. (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.