ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

А. В. Цебренко

Анотація


У статті схарактеризовано термінологічне поле проблеми стимулювання діяльності вчителя. Установлено, що в довідковій літературі як минулого, так і сучасного періоду представлено цілу низку споріднених понять: «заохочення», «економічне стимулювання», «матеріальне та моральне стимулювання», «матеріальна зацікавленість», «матеріальний інтерес», «мотив», зміст яких розкрито фахівцями з урахуванням специфіки наукової галузі, яку вони репрезентують. З’ясовано, що поняття «стимул» розглядають як зовнішню спонуку, що впливає на діяльність людини. До внутрішніх спонук застосовується поняття «мотив».

Поняття «стимулювання діяльності вчителя» визначено як процес використання зовнішніх спонук (стимулів), які актуалізують значущі потреби вчителя задля досягнення позитивних результатів під час виконання різноманітних завдань, що реалізуються в таких напрямах, як: викладання, самоосвіта, професійне самовиховання; організаторська, методична, позашкільна та науково-дослідна діяльність; система засобів (заохочення, привілеї, покарання, осуд), що є інструментами впливу на професійну діяльність учителя з метою її вдосконалення.

 

Ключові слова: учитель, дефініція, діяльність, довідкова література, стимулювання.

 

В статье охарактеризовано терминологическое поле проблемы стимулирования деятельности учителя. Установлено, что в справочной литературе дореволюционного, советского и современного периодов представлен целый ряд родственных понятий: «поощрение», «экономическое стимулирование», «материальное и моральное стимулирование», «материальная заинтересованность», «материальный интерес», «мотив», содержание которых раскрыто специалистами с учетом специфики научной области, которую они представляют. Установлено, что понятие «стимул» рассматривается как внешний побудитель, который влияет на деятельность человека. Внутренний побудитель отнесен к понятию «мотив».

Понятию «стимулирование деятельности учителя» дано определение как процесс использования внешних побуждений (стимулов), которые актуализируют значимые потребности учителя для достижения положительных результатов при решении различных задач, реализуемых в следующих направлениях: преподавание, самообразование, профессиональное самовоспитание; организаторская, методическая, внешкольная и научно-исследовательская деятельность; система средств (поощрение, привилегии, наказание, порицание), которая является инструментами влияния на профессиональную деятельность учителя с целью ее совершенствования.

 

Ключевые слова: учитель, дефиниция, деятельность, справочная литература, стимулирование.

 

The article is focuses on terminological field connected with the problems of teaching activity stimulation. Terms like: «encouragement», «economic stimulation», «material and moral stimulation», «material interest», «motive» appear in various scientific sources with difference in meaning particular to a certain field of study. It was found out that the definition of «stimulus» is considered as external influence that affects human activity. The definition of «motive» is considered as internal influence.

The definition of «stimulation of the teacher activity» presupposes the process using some of external influence (stimulus) in order to achieve successful teaching, self-education, professional self-education, organizational, methodological, extracurricular and research activities; as a system of means (encouragement, privileges, punishment, condemnation), which is a tool for influencing the professional activity of the teacher with the purpose of improving it.

 

Key word: teacher, definition, activity, reference literature, stimulation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2009. 1728 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 376 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; Гол. ред. В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків: ФОЛІО, 2002. 540 с.

Завадський Й. С. Економічний словник. К.:Кондор, 2006. 356 с.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII. Електронний ресурс.URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кикель П. В., Сороко Э. М. Краткий энциклопедический словарь философских терминов. 2-е изд. Минск: БГПУ, 2008. 266 с. Електронний ресурс. URL: http://terme.ru/termin/stimul.html#item-1890

Литвинюк Л. В. Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. … дис. канд пед наук: 13.00.04 / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Кіровоград, 2007. 25 с.

Микитюк В. О., Микитюк М. В., Микитюк С. О. Професійно-педагогічна майстерність викладачів Слобожанщини (історико-педагогічний аспект). Харків: Майдан, 2006. 168 с.

Новий словник української мови. / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. К.: Аконіт, 2004. Т.1. 926 с.

Огірок С. Педагогічне стимулювання та його технологія / Гуманізація навчально-виховного процесу: навч.-метод. зб. Слов’янськ, 1999. Вип. 6. С.45-60.

Огірок С. Потреби і стимули як системоутворюючі фактори розвитку особистості (на матеріалах педагогічної спадщини А. С. Макаренка та сучасних педагогів-новаторів): Автореф. …дис. канд пед наук: 13.00.01 / Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2000. 24 с.

Островский А. Н. Письма (1873-1880). Полное собрание сочинений. Том XV. М.: ГИХЛ, 1953. Електронний ресурс. URL: http://federacia.ru/library/fantasy/263.html

Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 528 с.

Полный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, [составленный по образцу немецкого словаря Гейзе]. СПб: Е.П. Печаткин, 1861. VIII, 574 с.

Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. М.: Высш. шк., 2004. 512 с.

Словарь-справочник по педагогике / Под. ред. П. И. Пидкасистого. М.: ТЦ Сфера, 2004. 448 с.

Словник Української мови. В 11 т .Т.9. К.: Нова думка, 1978. 916 с.

Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат, 1987. 590 с.

Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. 576 с.

Экономика: вначале было слово: (историко-этимологический проект развития русского экономического языка). Електронний ресурс. URL: http://dictionary-economics.ru/

Экономическая энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). / Гл. ред. А. М. Румянцев. М.: Советская Энциклопедия, 1980. Т.4. 560 с.

Экономическая энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). / Гл. ред. А.М. Румянцев. М.: Советская Энциклопедия, 1980. Т.4. 672 с.

Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под. ред. С. Я. Батышева. М.: АПО, 1999. Т.2. 440 с.

Энциклопедия профессионального образования: В 3-х томах. / Под ред. С.Я. Батышева. – М.: АПО, 1999. Т.3 488 с.

REFERENCES

Busel, V.T. (Ed.). (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language]. Kyiv, Irpin: VTF Perun, 1728 p. (in Ukrainian).

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid, 376 p. (in Ukrainian).

Kremen V.H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040 p. (in Ukrainian).

Ivchenko, A. O. (2002). Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language]. Kharkiv: FOLIO, 540 p. (in Ukrainian).

Zavadskyi, Y.S. (2006). Ekonomichnyi slovnyk [Economic Dictionary]. Kyiv:Kondor, 356 p. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"] (2017). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

Kikel, P. V., Soroko, E. M. (2008). Kratkiy entsiklopedicheskiy slovar filosofskih terminov [Short encyclopedic dictionary of philosophical terms]. Minsk: BGPU, 266 p. Retrieved from http://terme.ru/termin/stimul.html#item-1890 (in Russian).

Lytvyniuk, L. V. (2007). Pedahohichne stymuliuvannia profesiinoho zrostannia vchyteliv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Pedagogical stimulation of professional growth of teachers of general educational institutions] (Abstract of candidate’s thesis). Kirovohrad, Ukraine, 25 p. (in Ukrainian).

Mykytiuk, V. O., Mykytiuk, M. V., Mykytiuk, S. O. (2006). Profesiino-pedahohichna maisternist vykladachiv Slobozhanshchyny (istoryko-pedahohichnyi aspekt) [Professional-pedagogical skills of teachers of Slobozhanshchyna (historical and pedagogical aspect)]. Kharkiv: Maidan, 168 p. (in Ukrainian).

Yaremenko, V., Slipushko, O. (2004). Novyi slovnyk ukrainskoi movy [New dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Akonit, V.1, 926 p. (in Ukrainian).

Ohirok, S. (1999). Pedahohichne stymuliuvannia ta yoho tekhnolohiia [Pedagogical stimulation and its technology. Humanization of the educational process]. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu. Sloviansk, 6, pp. 45-60 (in Ukrainian).

Ohirok, S. (2000). Potreby i stymuly yak systemoutvoriuiuchi faktory rozvytku osobystosti (na materialakh pedahohichnoi spadshchyny A. S. Makarenka ta suchasnykh pedahohiv-novatoriv) [Needs and incentives as system-forming factors of personality development (on materials of pedagogical heritage of A. S. Makarenko and modern pedagogues-innovators)] (Abstract of candidate’s thesis). Luhansk, Ukraine, 24 p. (in Ukrainian).

Ostrovskiy, A. N. Pisma (1873-1880). Polnoe sobranie sochineniy [Letters (1873-1880). Complete works]. Moskva: GIHL, V. XV Retrieved from http://federacia.ru/library/fantasy/263.html (in Russian).

Bim-Bad, B. M. (Ed.) Pedagogicheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Pedagogical encyclopedic dictionary]. Moskva : Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya, 528 p. (in Russian).

Polnyiy slovar inostrannyih slov, voshedshih v sostav russkogo yazyika [A complete dictionary of foreign words that are part of the Russian language] (1861). SPb: E.P. Pechatkin, 574 p. (in Russian).

Polonskiy, V. M. (2004). Slovar po obrazovaniyu i pedagogike [Dictionary of Education and Pedagogy]. Moskva: Vyissh. shk., 512 p. (in Russian).

Pidkasistyiy, P. I. (2004). Slovar-spravochnik po pedagogike [Dictionary of Pedagogy]. Moskva: TTs Sfera, 448 p. (in Russian).

Slovnyk Ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] (1978). Kyiv: Nova dumka, V. 9, 916 p. (in Ukrainian).

Frolov, I. T. (Ed.) (1987). Filosofskiy slovar [The Philosophical Dictionary]. Moskva: Politizdat, 590 p. (in Russian).

Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary] (1997). Moskva: INFRA-M, 576 p. (in Russian).

Ekonomika: vnachale byilo slovo: (istoriko-etimologicheskiy proekt razvitiya russkogo ekonomicheskogo yazyika) [Economy: in the beginning was the word: (historical and etymological project of the development of the Russian economic language)]. Retrieved from http://dictionary-economics.ru/ (in Russian).

Rumyantsev, A. M. (Ed.) Ekonomicheskaya entsiklopediya. Politicheskaya ekonomiya [The economic encyclopedia. Political Economy]. Moskva: Sovetskaya Entsiklopediya, V.4, 560 p. (in Russian).

Batyishev, S. Ya. (Ed.). (1999). Entsiklopediya professionalnogo obrazovaniya [Encyclopedia of professional education]. Moskva: APO, V.2, 440 p. (in Russian).

Batyishev, S. Ya. (Ed.). (1999). Entsiklopediya professionalnogo obrazovaniya [Encyclopedia of professional education]. Moskva: APO, V.3, 488 p. (in Russian).

Батышев С. Я. (ред) Энциклопедия профессионального образования. Москва: АПО, 1999. Т.3 488 с. (in Russian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.