ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В АСПЕКТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. O. Резван

Анотація


У статті представлено проблему стратегії кадрової політики сучасного університету. Визначено фактори, які обумовлюють загальну стратегію розвитку університету. Визначено, що основною концепцією кадрової стратегії університету є залучення та збереження найбільш професійних кадрів. Виокремлено фактори, що впливають на кадрову політику ВНЗ: близькість подібних за профілем ВНЗ; чисельність професорсько-викладацького складу відповідно до кількості студентів; відсоток викладачів-пенсійного віку; корпоративна політика університету; мобільність абітурієнтів (їхня орієнтованість на навчання у закордонних ВНЗ); демографічна ситуація у регіоні. Визначено, що за умови перспективи обʼєднання університету із спорідненим вишем у кадровій політиці слід орієнтуватись на зменшення чисельності адміністративного та викладацького складу шляхом об’єктивної санації згідно із проведенням попереднього аудиту кадрів, основою якого може стати аналіз професійної активності викладачів.

 

Ключові слова: кадрова політика, університет, стратегічний менеджмент, аудит кадрів, санація, професійна активність викладача.

 

 

В статье представлена проблема стратегии кадровой политики современного университета. Определены факторы, обуславливающие общую стратегию развития университета. Определена основная концепция кадровой стратегии университета – привлечение и сохранение наиболее профессиональных кадров. Выделены факторы, влияющие на кадровую политику вузов: близость подобных по профилю вузов; численность профессорско-преподавательского состава соответственно численности студентов, процент преподавателей пенсионного возраста; корпоративная политика университета; мобильность абитуриентов (их ориентированность на обучение заграницей); демографическая ситуация в регионе. Определено, что при объединении университета с близким по профилю вузом в кадровой политике следует ориентироваться на уменьшение численности административно-преподавательского состава путем объективной санации соответственно проведению предварительного аудита кадров, основой которого может стать анализ профессиональной активности преподавателей.

 

Ключевые слова: кадровая политика, университет, стратегический менеджмент, аудит кадров, санация, профессиональная активность преподавателя.

 

 

The article presents the problem of modern university personnel policy. Certainly factors which stipulate general strategy of development of university: external (conception of national community (at the level of legislation), level of financing, level of providing the university by budgetary places, regional environment) and internal (corporate policy of university, activity of trade unions, skilled potential, material and technical base and base of practices, social level of students). Certainly, that basic conception of skilled strategy of university is bringing in and maintainance of the most professional shots. Certainly factors which influence on the skilled policy of university are selected: a closeness of similar is on the type of vnz; a quantity of teaching staff composition is in accordance with the amount of students; percent of retired teacher; corporate policy of university; mobility of university entrants (the their oriented is to the studies in overseavnz); a demographic situation is in a region. Grounded, that authenticity perspective at association of university with alike on a type other universities stipulates the strategic planning of diminishing of quantity of administrative and teaching composition an university. The lead through of audit of shots as way of objectivity of sanitation is presented. Certainly, that the noted procedure can be realized through the analysis of professional activity of teachers (rating). In accordance with normative state documents certainly criteria of lead through of rating of professional activity of teachers of university, from which it is presented basic as: quality and amount of scientific and educational and methodical publications; scientific activity (guidance by the advanced studies of students and graduate students, robot, in state commissions, participating in attestation of shots); participating is in preparation of students to the competitive measures.

 

Key words: skilled policy, university, strategic management, audit of shots, sanitation, professional activity of teacher.

Повний текст:

PDF

Посилання


Посадові інструкції навчальних закладів. – [ел. ресурс]. – режим доступу: http://ohranatrud-ua.ru/posadovi-instruktsiji-navchalnikh-zakladiv.html

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». – [ел. ресурс]. – режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/01/22/uryad-zatverdiv-liczenzijni-umovi-vprovadzhennya-osvitnoyi-diyalnosti/

Семенов Г.А. Организация труда в период перехода к рынку: монография/ Г.А. Семенов, А.Г. Семенов – Запорожье: ЗГИА, 2000. – 187 с.

Федорченко Ю. Кадрова політика у вищій школі та освітній моніторинг / Федорченко Ю. [ел. ресурс]. – режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/458-kadrova-politika-u-vishchij-shkoli-ta-osvitnij-monitoring
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.843311

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.