ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Т. О. Довженко, І. В. Гавриш

Анотація


 У статті охарактеризовано аксіологічні імперативи розвитку систем освіти у світі. Розкрито суть поняття «конвергентні NBIC-технології» як синергетичної комбінації нано -, біо-, інформаційних технологій та когнітивних наук, що є ядром 6-го технологічного укладу. Виявлено, що NBIC-конвергенція розглядається світовою політичною та науковою елітою як нова домінанта науково-технічного прогресу, Висвітлено заходи, що здійснюються в країнах із потужною економікою, спрямовані на становлення й розвиток 6-го технологічного укладу. Визначено, що освіта як синергетична система має кардинально змінюватись на зламі технологічних епох, що й обумовило модернізацію освітніх систем провідних країн світу на засадах STEM-освіти.  Охарактеризовано теоретико-методологічні основи реалізації STEM-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту «Інтелект України»: постнекласична парадигма освіти, що передбачає органічне поєднання технократизму з гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю як методологічна база; формування в учнів основ інноваційності, математичної, інформаційно-комунікаційної, екологічної компетентностей, а також компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій в органічному взаємозв’язку всіх їх складових – цінностей і ставлень, знань, умінь і практичних навичок (зокрема й наскрізних умінь, визначених у «Державному стандарті початкової школи») як концептуальна мета; фундаменталізація освіти, неперервність, інтегроване навчання за темами на засадах міждисциплінарного та проектного підходів, навчання на основі власних відкриттів та його практична спрямованість, поглиблене вивчення англійської мови як характерні властивості. Доведена наукова обґрунтованість презентованих теоретико-методологічних засад упровадження STEM-освіти в практику роботи початкової школи.

Ключові слова: конвергентні NBIC-технології, STEM-освіта, постнекласична парадигма освіти, фундаменталізація освіти, інтегроване навчання, навчання на основі власних відкриттів.

 В данной статье охарактеризованы аксеологические императивы развития систем образования в мире. Раскрыта сущность понятия «конвергентные NBIC-технологии», которые являются ядром 6-го технологического уклада. как синергетической комбинации нано-, био-, информационных технологий и когнитивных наук. Показано, что мировая политическая и научная элита рассматривает NBIC-конвергенцию как новую доминанту научно-технического прогресса. Освещены мероприятия, направленные на становление и развитие 6-го технологического уклада, которые осуществляются странами с мощной экономикой. Выявлено, что образование как синергетическая система должно кардинально измениться на рубеже технологических эпох, что и обусловило модернизацию образовательных систем ведущих стран мира на принципах STEM-образования. Охарактеризованы теоретико-методологические основы реализации STEM-образования в начальной школе научно-педагогического проекта «Интеллект Украины»: постнеклассическая парадигма образования, которая предусматривает органическое соединение технократизма с гуманистическими приоритетами и культуроцентричностью, как методологическая база; формирование у учащихся основ инновационности, математической, информационно-коммуникативной, экологической компетентностей, а также компетентности в области природоведческих наук, техники и технологий в органической взаимосвязи всех её составляющих – ценностей и отношений, знаний, умений и практических навыков (в частности и сквозных умений, обозначенных в «Государственном стандарте начальной школы») как концептуальная цель; фундаментализация образования, непрерывность, интегрированное обучение на принципах междисциплинарного и проектного подходов, обучение на основе собственных открытий и его практическая направленность, углублённое изучение английского языка как характерные особенности. Доказана научная обоснованность представленных теоретико-методологических принципов внедрения STEM-образования в практику работы начальной школы.

Ключевые слова: конвергентные NBIC-технологии, STEM-образование, постнеклассическая парадигма образования, фундаментализация образования, интегрированное обучение, обучение на основе собственных открытий.

The article describes the axiological imperatives for the educational systems development in the world. In particular it determines that the civilization economic paradigm of the XXI century, recognized by the EU and the UN as the leading direction of civilization development in the early third millennium stage, is the concept of «The Third Industrial Revolution». The work outlines its content in the reference to the emergence of the NBIC-technologies underneath the V-th technological paradigm. The merging of above mentioned elements is recognized by futurologists as a system shaping feature of VІ technological paradigm. The term «convergent NBIC-technologies» received its definition as a synergetic combination of nano-, bio-, information technology and cognitive sciences, which is the core of the 6th technological paradigm. The work enlightens NBIC convergence as a subject for the world political and scientific elite to see it as a new dominant feature of the scientific and technological progress. We get the outline of measures taken by the most powerful economies aimed at the design and development of the 6th technological paradigm.  Education is identified as a synergetic system to be dramatically changed at the turn of technological ages, which became the reason for educational systems modernization based on STEM approach in the most advanced countries of the world. The work gives theoretical and methodological basement to implement the STEM-education in the elementary school level of the scientific-pedagogical project «Intellect of Ukraine». The work also outlines the post-classic educational paradigm that involves smooth combination of technocracy, humanistic priorities and cultural centricity as a methodological basis. Here we get the notion of fundamentals formation of innovative, mathematical, informational, communicational, ecological competencies, as well as competence in the field of natural sciences, engineering and technologies which happens in the natural mutual connection of all its components: values and attitudes, knowledge, skills and practical skills (including universal skills mentioned the «Primary School State Standard» guidelines) as a conceptual goal. The thesis describes the characteristic properties of fundamentals aimed education, continuity, integrated topics based teaching with the support of inter-subject and project approaches, learning based on personal practically orientated discoveries, profound study of English. The work proves the scientific grounds of the presented theoretical and methodological principles to introduce the STEM- education into the practice of elementary school work activities.

 

Key words: Convergent NBIC-technologies, STEM-education, post-classic education paradigm, fundamentals aimed education, integrated learning, learning based on personal discoveries.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бех В. П., Малик І. В. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи : монографія / за ред. В. П. Беха. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 263 с.

Богачук Т. С., Скасків Г. М. Впровадження STEM-освіти у початковій школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання : досвід, тенденції, перспективи : Тернопіль, матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (9-10 листопада 2017). Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017. С. 23-26.

Державний стандарт початкової освіти. URL http://nus.org.ua/news/ uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/

Кізіма В. Постнекласична методологія та постнекласична освіта. Освіта і управління. 2007. № 1. С. 18-32.

Проект Концепції STEM-освіти в Україні. Режим доступу : URL http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf

Converging Knowledge, Technology and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies / M. C. Roco, W. S. Bainbridge, B. Tonn, G. Whitesides (eds.). URL : http://www.wtec.org/NBIC2-Report.

Knowledge Politics and New Converging Technologies: A Social Science Perspective / Deliverable 2: Knowledge Policies and Politics and the NBIC Field. European Commission FP6 project, 2009. URL : http://www.convergingtechnologies.org.

National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) Program Strategic Plan [. — URL : https://www.manufacturingusa.com/resources/national-network-manufacturing-innovation-nnmi-program-strategic-plan.

Rifkin J. The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave MacMilan, 2011. 270 p.

Science, Technology, Engineering and Math: Education for Global Leadership. URL : http://www.ed.gov/stem.

STEM Education Consultation Report 2017. URL : https://www.education.ie/en/The-Education-System/STEM-Education-Policy/stem-education-consultation-report-2017.pdf.

References

Bech V.P., Malik I.V. Technocratic approach in the discourse of problems of higher education: Monograph / Ed. V.P. Bekha. K.: View of the NPU named after M. P. Drahomanov, 2009. 263 p.

Bogachek T. S., Skaskiv G. M. Implementation of STEM-education in elementary school. Modern information technologies and innovative teaching methods: experience, trends, perspectives: Ternopil, мaterials I All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (November 9-10, 2017). Ternopil: TNPU named after Volodymyr Hnatyuk, 2017. P. 23-26.

Elementary education state standards. URL : http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/

Kizima V. Post-classic methodology and post nonclassic education Education and management. 2007. No. 1. P. 18-32.

Draft STEM-Education Concept in Ukraine. URL : http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf

Converging Knowledge, Technology and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies / M. C. Roco, W. S. Bainbridge, B. Tonn, G. Whitesides (eds.). URL : http://www.wtec.org/NBIC2-Report/

Knowledge Politics and New Converging Technologies: A Social Science Perspective / Deliverable 2: Knowledge Policies and Politics and the NBIC Field. European Commission FP6 project, 2009. URL : http://www.convergingtechnologies.org/

National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) Program Strategic Plan. URL : https://www.manufacturingusa.com/resources/national-network-manufacturing-innovation-nnmi-program-strategic-plan

Rifkin J. The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave MacMilan, 2011. 270 p.

Science, Technology, Engineering and Math: Education for Global Leadership. URL : http://www.ed.gov/stem

STEM Education Consultation Report 2017. URL : https://www.education.ie/en/The-Education-System/STEM-Education-Policy/stem-education-consultation-report-2017.pdf
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2539289

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.