ДІАГНОСТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КНР: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП

Цзін І Ван

Анотація


У статті розкривається діагностика констатувального етапу педагогічного експерименту в контексті підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в КНР. Автором розкрито структурні компоненти вокально-педагогічної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, творчо-діяльний. На основі розробленої компонентної структури підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в КНР визначено критерії діагностування рівнів сформованості означеного феномена: ціннісно-орієнтаційний, професійно-змістовий і креативно-діяльнісний, які оцінювалися за високим, середнім та низьким рівнями. Ціннісно-орієнтаційний критерій оцінювався за такими показниками, як мотивація та інтерес майбутніх учителів музичного мистецтва до майбутньої вокально-педагогічної діяльності, професійно-змістовий критерій – за набутими знаннями; креативно-діяльнісний – сформованими вміннями підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Аналіз та узагальнення отриманих результатів, отриманих упродовж констатувального етапу педагогічного експерименту засвідчила, що рівень підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до майбутньої вокально-педагогічної діяльності знаходиться переважно на низькому і середньому рівнях. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці, теоретичному обґрунтуванні та реалізації технології підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності у КНР.

Ключові слова: діагностика, музично-педагогічна підготовка, майбутні учителі, музичне мистецтво, педагогічний експеримент, констатувальний етап, КНР.

В статье раскрыто диагностику констатирующего этапа педагогического эксперимента в контексте подготовки будущих учителей музыкального искусства к вокально-педагогической деятельности в КНР. Автором описано структурные компоненты вокально-педагогической деятельности будущего учителя музыкального искусства: мотивационно- ценностный, когнитивный, творческо-деятельный. На основе разработанной компонентной структуры подготовки будущих учителей музыкального искусства к вокально-педагогической деятельности в КНР определено критерии диагностирования уровней сформированности даной проблемы: ценностно-ориентационной, профессионально-содержательный и креативно-деятельностный, которые оценивались за высоким, средним и низким уровнями. Ценностно-ориентационной критерий оценивался по таким показателям, как мотивация и интерес будущих учителей музыкального искусства к будущей вокально-педагогической деятельности, профессионально-содержательный критерий - за приобретенными знаниями; креативно-деятельностный - сформированными умениями подготовки будущих учителей музыкального искусства к вокально-педагогической деятельности. Анализ и обобщение полученных результатов, полученных в течение констатирующего этапа педагогического эксперимента показала, что уровень подготовки будущих учителей музыкального искусства в будущей вокально-педагогической деятельности находится преимущественно на низком и среднем уровнях. Перспективы дальнейших исследований видим в разработке, теоретическом обосновании и реализации технологии подготовки будущих учителей музыкального искусства в вокально-педагогической деятельности в КНР.

 

Ключевые слова: диагностика, музыкально-педагогическая подготовка, будущие учителя, музыкальное искусство, педагогический эксперимент, констатирующий этап, КНР.

The article reveals the diagnosis of the qualifying stage of the pedagogical experiment in the context of the preparedness of future teachers of musical art for vocal and pedagogical activity in the People's Republic of China. The author reveals the structural components of vocal and pedagogical activity of the future teacher of musical art: motivational-value, cognitive, creative and active. On the basis of the developed component structure of the future teachers of musical art for vocational and pedagogical activities in the China, the criteria for diagnosing the levels of the formation of the above phenomenon were determined: value-orientation, professional-content and creative-activity, which were assessed at high, medium and low levels. The constitutive stage of the pedagogical experiment on the preparedness of future teachers of musical art for future vocal-pedagogical activities was held at the University of Lishua (China), in which 120 students participated, of which 58 persons were KG, and 62 - EG. The value orientation criterion was evaluated based on indicators such as the motivation and interest of future teachers of musical art to future vocal and pedagogical activities, a professional-content criterion, based on the acquired knowledge; creative-activity - formed skills of preparedness of future teachers of musical art for vocal and pedagogical activity. The analysis and generalization of the results obtained during the preliminary stage of the pedagogical experiment has shown that the level of preparedness of future teachers of musical art for future vocal and pedagogical activity is mainly on the low and average levels. Prospects for further research we see in the development, theoretical substantiation and implementation of the technology of training future teachers of musical art to vocal and pedagogical activities in the China.

Key words: diagnostics, musical-pedagogical preparation, future teachers, musical art, pedagogical experiment, recording stage, China.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 1989. 225 с.

Ван Лей. Формування вокально-сценічної майстерності майбутнього вчителя музики: автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.02. К.. 2010. 20с.

Вей Дзюнь. Жанрова система народнопісенної культури Китаю: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.01. НМА України ім. П. І. Чайковського. К., 2006. 17 с.

Ву Гуолінг. О предпосылках интонационных взаимодействий китайской и украинской песенности. Музичне мистецтво і культура: Наук. вісник Одеської консерваторії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2001. Вип. 2. С. 169–171.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 376 с.

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208-212.

Лю Веньцзун. Формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики на основі традицій Китаю та України: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2016. 208 с.

Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. 2-е изд. М., 1994. 84 с.

Цзінь Нань. Вокальна підготовка в Китаї: до проблеми формування творчої індивідуальності співака. Вісник ДАКККіМ. К., 2008. Вип. 3. С. 73-76.

Яо Ямін. Методика самоорганізації навчального простору майбутніх викладачів-музикантів у педагогічних університетах України: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2018. 241 с.

声乐理论与教学》赵震开 著 上海 / Чжан Чжен Кай. Вокальна музика: Теорія навчання. Шанхай: Шанхайське видавництво, 2002. 171 с.

声乐艺术心理学》邹长海 著 广东广州 / Цюн Сан Хай. Психологія вокального мистецтва. Пекін: Пекінське видавництво, 2000. 493 с.

沈湘声乐教学艺术》李晋讳 著 北京 / Лі Цін Вей. Вокальне мистецтво викладання Шен Сяна. Пекін: Просвіта, 2003. 480 с.

References

Berdyaev N. A. Smysl tvorchestva. M., 1989. 225 s.

Van Lei. Formuvannia vokalno-stsenichnoi maisternosti maibutnoho vchytelia muzyky: avtoref. dys. … kand.ped.nauk: 13.00.02. K.. 2010. 20s.

Vei Dziun. Zhanrova systema narodnopisennoi kultury Kytaiu: avtoref. dys. … kand. mystetstvoznavstva: 17.00.01. NMA Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho. K., 2006. 17 s.

Vu Huolinh. O predposylkah intonacionnyh vzaimodejstvij kitajskoj i ukrainskoj pesennosti. Muzychne mystetstvo i kultura: Nauk. visnyk Odeskoi konservatorii im. A.V.Nezhdanovoi. Odesa, 2001. Vyp. 2. S.169–171.

Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. K.: Lybid, 1997. 376 s.

Zhernovnykova O. A., Van Tszin I. Formuvannia ta stanovlennia osobystosti maibutnoho pedahoha zasobamy muzychnoho mystetstva. Pedahohichnyi almanakh. Kherson: KVNZ «Khersonska akademiia neperervnoi osvity», 2017. Vyp. 36. S. 208-212.

Liu Ventszun. Formuvannia vokalno-pedahohichnoi maisternosti maibutnoho vchytelia muzyky na osnovi tradytsii Kytaiu ta Ukrainy: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02. K., 2016. 208 s.

Razhnikov V. G. Dialogi o muzykal'noj pedagogike. 2-e izd. M., 1994. 84 s.

Tszin Nan. Vokalna pidhotovka v Kytai: do problemy formuvannia tvorchoi indyvidualnosti spivaka. Visnyk DAKKKiM. K., 2008. Vyp. 3. S. 73-76.

Yao Yamin. Metodyka samoorhanizatsii navchalnoho prostoru maibutnikh vykladachiv-muzykantiv u pedahohichnykh universytetakh Ukrainy: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02. K., 2018. 241 s.

声乐理论与教学》赵震开 著 上海 / Chzhan Chzhen Kai. Vokalna muzyka: Teoriia navchannia. Shankhai: Shankhaiske vydavnytstvo, 2002. 171 s.

声乐艺术心理学》邹长海 著 广东广州 / Tsiun San Khai. Psykholohiia vokalnoho mystetstva. Pekin: Pekinske vydavnytstvo, 2000. 493 s.

沈湘声乐教学艺术》李晋讳 著 北京 / Li Tsin Vei. Vokalne mystetstvo vykladannia Shen Siana. Pekin: Prosvita, 2003. 480 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2539307

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.