ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СМАРТ-ОСВІТИ

О. О. Осова

Анотація


У статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури представлено досвід та визначено особливості використання технологій навчання іноземних мов студентів в умовах смарт-освіти. З’ясовано, що зміна парадигми розвитку вищої освіти передбачає досягнення нового «еволюційного витку» розвитку інформаційного простору і відкриває нові перспективи навчання – смарт-навчання – гнучкого навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою контенту з усього світу. Виявлено, що в умовах смарт-освіти значного поширення набули технології навчання іноземних мов (комунікативна, інтенсивна, інтерактивна, особистісно-орієнтована, інформаційно-комунікаційні, технології веб-навчання, смарт-технології тощо), особливістю яких є те, що в основу їх реалізації покладено інтерактивність, комунікативність, інтенсивність, врахування індивідуальних особливостей особистості, інформаційна місткість, автоматизація навчального матеріалу. Серед особливостей запровадження технологій навчання іноземних мов в умовах смарт-освіти визначено їх стрімкий розвиток, розширення можливостей використання в освітньому процесі технологій навчання, що ґрунтуються на взаємодії та обміні досвідом тощо.

Ключові слова: смарт-освіта, технології навчання, іноземні мови, викладач, студент.

 В статье на основе анализа научно-педагогической литературы представлен опыт и определены особенности развития технологий обучения иностранным языкам студентов в условиях смарт-образования. Установлено, что изменение парадигмы развития высшего образования предполагает достижение нового «эволюционного витка» развития информационного пространства и открывает новые перспективы обучения – смарт-обучения – гибкого обучения в интерактивной образовательной среде с помощью контента со всего мира. Выявлено, что в условиях смарт-образования широкое распространение получили технологи обучения иностранным языкам (коммуникативная, интенсивная, интерактивная, личностно-ориентированная, информационно-коммуникационные, технологии веб-обучения, смарт-технологии и т.д.), особенностью которых является то, что в основе их реализации лежат интерактивность, коммуникативность, интенсивность, принятие во внимание индивидуальных особенностей личности, информационная емкость, автоматизация ученого материала. Среди особенностей внедрения технологий обучения иностранным языкам в условиях смарт-образования определены такие, каких стремительное развитие, расширение возможностей использования в образовательном процессе, использование технологий обучения, основанных на взаимодействии и обмене опытом и т.п.

Ключевые слова: смарт-образование, технологи обучения, иностранные языки, преподаватель, студент.

 In the article on the basis of analysis of scientific and pedagogical literature the experience and peculiarities of the development of technologies for teaching students foreign languages in the conditions of smart education are presented and defined. It is ascertained that the change of the paradigm of higher education development implies the achievement of a new ‘evolutionary turn’ of the development of the information space and opens up new perspectives of learning - smart learning - flexible learning in an interactive educational environment with the help of the content from around the world. It has been educed that in the conditions of smart education the technologies of learning foreign languages (communicative, intensive, interactive, person-oriented, informational and communicational, smart technology, etc.) have become widely used. The peculiarity of these is that the basis of their implementation is interactivity, communicativeness, intensity of personal characteristics of an individual, information capacity, automation of educational material. Retrospective analysis allows to assert that in the conditions of smart education there is a tendency to teaching foreign languages by means of web technologies. In modern higher education institutions their gradual evolution is carried out. Studying the experience of teaching foreign languages makes it possible to point out that at this stage the most common technologies are Web 2.0 (Facebook, YouTube, Twitter, blogs, forums, webinars), which make it possible to create own Internet content. Among the peculiarities of the development of technologies for teaching foreign languages in the conditions of smart education their rapid development, expanding the opportunities of their using in the educational process, the implementation of learning technologies based on interaction and experience exchange, etc. have been determined.  With regard to the future prospects of studying the problem, efforts should be directed towards studying the experience of implementing foreign language teaching technologies in the conditions of smart education in foreign countries.

Key words: smart education, learning technologies, foreign languages, teacher, student.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барбина Е. С. Формирование педагогического мастерства в системе непрерывного педагогического образования: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. К., 1997. 479 с.

Баханов К. Що ж таке технологія навчання? Шлях освіти, 1999. № 3. 24 с.

Глушок Л. М. Форми організації навчання в процесі вивчення курсу «Теорія і практика перекладу». Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури, романо-германських мов: матер. I Всеукр. науково-практ. заочної Інтернет-конференції з міжнародною участю. URL: naub.oa.edu.ua/category/conf/i-itconf.

Драненко Г. Ф. Дидактичні властивості блогу в організації навчання французької мови студентів. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. 2016, Вип. 22. С. 217-223.

Карпінець Л. Використання інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій у навчанні іноземних мов як передумова розвитку творчої особистості. Молодь і ринок. №6 (89), 2012. С.118-122.

Корсунська Л. М. Корейська концепція smart-освіти: загальне навчання, цифрові підручники і smart-школи. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2013. № 11. С. 77–80. URL: http//nbuv/gov.ua/UJRN/ Otros_2013_11_17.

Коваль М., Шуневич Б. Електронне дистанційне і комбіноване навчання у Львівських вищих освітніх закладах. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2006. № 1. С. 199–203.

Лазаренко В., Шамсітдінов А. Використання сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури, романо-германських мов: матер. I Всеукр. науково-практ. заочної Інтернет-конференції з міжнародною участю. URL: http://naub.oe.edu.ua/category/confi-itconf.

Московская Н. Л. Изучение иностранного языка на основе группового консультирования. Язык и образование в диалоге культур: матер.44 науч.-метод. конф. преподавателей и студентов. Севастополь, 2000. С. 139–144.

Олійник О.В. Інноваційний підхід до застосування інформаційних технологій на заняттях з англійської мови. Наукові праці. Педагогіка. 2012. Вип. 197. Том 209. С. 22-25.

References

Barbina E. S. Formirovanie pedagogicheskogo masterstva v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya: dis. … d-ra ped. nauk: 13.00.04. K., 1997. 479 s.

Bakhanov K. Shcho zh take tekhnolohiia navchannia? Shliakh osvity, 1999. № 3. 24 s.

Hlushok L. M. Formy orhanizatsii navchannia v protsesi vyvchennia kursu «Teoriia i praktyka perekladu». Cuchasni tekhnolohii vykladannia anhliiskoi movy ta interpretatsii tekstiv svitovoi literatury, romano-hermanskykh mov: mater. I Vseukr. naukovo-prakt. zaochnoi Internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. URL: naub.oa.edu.ua/category/conf/i-itconf.

Dranenko H. F. Dydaktychni vlastyvosti blohu v orhanizatsii navchannia frantsuzkoi movy studentiv. Visnyk KNLU. Seriia Pedahohika ta psykholohiia. 2016, Vyp. 22. S. 217-223.

Karpinets L. Vykorystannia interaktyvnykh ta informatsiino-komunikatyvnykh tekhnolohii u navchanni inozemnykh mov yak peredumova rozvytku tvorchoi osobystosti. Molod i rynok. №6 (89), 2012. S.118-122.

Korsunska L. M. Koreiska kontseptsiia smart-osvity: zahalne navchannia, tsyfrovi pidruchnyky i smart-shkoly. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti. 2013. № 11. S. 77–80. URL: http//nbuv/gov.ua/UJRN/ Otros_2013_11_17.

Koval M., Shunevych B. Elektronne dystantsiine i kombinovane navchannia u Lvivskykh vyshchykh osvitnikh zakladakh. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. 2006. № 1. S. 199–203.

Lazarenko V., Shamsitdinov A. Vykorystannia suchasnykh zasobiv informatsiino-komunikatyvnykh tekhnolohii u protsesi vykladannia inozemnykh mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Cuchasni tekhnolohii vykladannia anhliiskoi movy ta interpretatsii tekstiv svitovoi literatury, romano-hermanskykh mov: mater. I Vseukr. naukovo-prakt. zaochnoi Internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. URL: http://naub.oe.edu.ua/category/confi-itconf.

Moskovskaya N. L. Izuchenie inostrannogoyazyka na osnove gruppovogo konsul'tirovaniya. YAzyk i obrazovanie v dialoge kul'tur: mater.44 nauch.-metod. konf. prepodavatelej i studentov. Sevastopol', 2000. S. 139–144.

Oliinyk O.V. Innovatsiinyi pidkhid do zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii na zaniattiakh z anhliiskoi movy. Naukovi pratsi. Pedahohika. 2012. Vyp. 197. Tom 209. S. 22-25.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2539352

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.