СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

Н. Д. Кабусь

Анотація


У статті обґрунтовано цілісну систему професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп, яка реалізується в усіх видах діяльності у вищому навчальному закладі (навчальній, громадсько-виховній, практичній, науково-дослідній, самоосвітній) і забезпечує набуття студентами досвіду соціально-педагогічної діяльності в означеному напрямі, їхній вихід на рівень сталого розвитку й саморозвитку. Концептуально-цільовий блок системи визначає мету, провідні парадигми, методологічні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів та працівників до сталого розвитку соціальних груп. Структурно-змістовий блок висвітлює зміст структурних компонентів готовності (мотиваційно-аксіологічного, компетентнісно-креативного, особистісно-рефлексивного). Технологічно-процесуальний блок відбиває реалізацію процесу підготовки майбутніх фахівців до сталого розвитку соціальних груп на професійно-мотиваційному, когнітивно-світоглядному, креативно-діяльнісному, рефлексивно-самотворчому етапах; відображає його програмно-змістове й навчально-методичне забезпечення в різних видах діяльності; педагогічні умови, що забезпечують ефективність функціонування системи (втілення ідеї сталого розвитку в змісті професійної підготовки майбутніх фахівців протягом усього періоду навчання, створення духовно насиченого розвивально-творчого освітнього середовища, посилення практичної спрямованості підготовки майбутніх фахівців, стимулювання студентів до самоорганізації й самоуправління власною діяльністю й розвитком, поглиблення професійної компетентності викладачів щодо забезпечення підготовки студентів у відповідному напрямі). У моніторингово-корегувальному блоці визначено критерії, показники та рівні, за якими здійснюється безперервний моніторинг і корекція процесу підготовки майбутніх фахівців до діяльності в досліджуваному напрямі.

Ключові слова: сталий розвиток; соціальна група; фахівці соціальної сфери; професійна підготовка; система.

 

 В статье обоснована целостная система профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к устойчивому развитию социальных групп, которая реализуется во всех видах деятельности в высшем учебном заведении (учебной, общественно-воспитательной, практической, научно-исследовательской, самообразовательной) и обеспечивает приобретение студентами опыта социально-педагогической деятельности в исследуемом направлении, их выход на уровень устойчивого развития и саморазвития. Концептуально-целевой блок системы определяет цели, ведущие парадигмы, методологические основы подготовки будущих социальных педагогов и работников к устойчивому развитию социальных групп. Структурно-содержательный блок освещает содержание структурных компонентов готовности (мотивационно-аксиологического, компетентностно-креативного, личностно-рефлексивного). Технологически-процессуальный блок отражает реализацию процесса подготовки будущих специалистов к устойчивому развитию социальных групп на профессионально-мотивационном, когнитивно-мировоззренческом, креативно-деятельностном, рефлексивно-самотворческом этапах; его программно-содержательное и учебно-методическое обеспечение в различных видах деятельности; педагогические условия, обеспечивающие эффективность функционирования системы (воплощение идеи устойчивого развития в содержании профессиональной подготовки будущих специалистов в течение всего периода обучения, создание духовно насыщенной развивающе творческой образовательной среды, усиление практической направленности подготовки будущих специалистов, стимулирование студентов к самоорганизации и самоуправления собственной деятельностью и развитием, углубление профессиональной компетентности преподавателей по обеспечению подготовки студентов в соответствующем направлении). В мониторингово-коррекционном блоке определены критерии, показатели и уровни, в соответствии с которыми осуществляется непрерывный мониторинг и коррекция процесса подготовки будущих специалистов к деятельности в исследуемом направлении.

Ключевые слова: устойчивое развитие; социальная группа; специалисты социальной сферы; профессиональная подготовка; система.


The article substantiates the essence of the integral system of professional training of future experts of social sphere for sustainable development of social groups in various types of activities in a higher educational institution (educational, socio-educational, practical, research, self-education), which provides students with the experience of social and pedagogical activities in the specified direction, their access to the level of sustainable development and self-development has been developed. This system consists of four interconnected blocks: concept-target-oriented, structural-content, technological-procedural, monitoring and correction. The concept-target-oriented block of the system reflects the purpose, paradigm, methodological foundations of future experts of social sphere training for sustainable development of social groups. The structural-content block reveals the content of the expected readiness components: motivational-axiological, competence-creative, personal-reflexive. The technological-procedural block is represented by the technology of future social teachers training for sustainable development of social groups (with stages: professional motivational, cognitive-ideological, creativity and activity-oriented, reflexive and self-creativity-oriented); the relevant teaching and methodological materials allowing for engaging students in different types of activities during the process of professional training as well as by the researched pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the system (implementation of the idea of sustainable development in the content of professional training of future specialists throughout the period of study, creation of a spiritually rich developmental and creative educational environment, strengthening of the practical orientation of training of future specialists, encouraging students to self-organization and self-management by their own activities and development, deepening the professional competence of teachers in ensuring the training of students in the appropriate direction). The monitoring and correction block provides for continuous monitoring of the process of preparing future social teachers for sustainable development of social groups according to the criteria, indicators and levels of readiness to such activity.

Key words: sustainable development; social group; specialists of social sphere; professional training; system.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гриньова В. М. Модернізація національної освіти на засадах компетентнісного підходу: сутність і поняттєво-термінологічний апарат. Рідна школа. 2016. № 4. С. 20–24.

Золотухіна С., Башкір О., Жерновникова О. Етапи підготовки майбутніх учителів математики до педагогічної імпровізації. Наука і освіта. Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського. 2018. №4. С. 80-86.

Кабусь Н. Д. Стратегічні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах сучасних цивілізаційних викликів. Новий колегіум. 2016. № 4. С. 81–88.

Кабусь Н. Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: теорія і практика : монографія. Х. : Видавець Іванченка І. С., 2017. 416 с.

Прокопенко І. Ф. Технологічні уклади та сучасна освіта. Рідна школа. 2016. № 4. С. 14–18.

Штефан Л.А.Організація науково-дослідницької діяльності студентів провідних країн світу. Педагогічні науки. 2016. Вип. 66-67. С. 66-71.

References

Grynova V. M. Modernization of the national education on the basis of the competence approach: the essence and conceptual-terminology apparatus. Native school. 2016. No. 4. P. 20-24.

Zolotukhina S., Bashkir O., Zhernovnykova O. Stages of Training Future Mathematics Teachers in The Field of Pedagogical Improvisation. Science and education. 2018. No. 4. P. 80-86.

Kabus N. D. Strategic guidelines for the training of future experts of social sphere in conditions of modern civilization challenges. New Collegium. 2016. No. 4. Р. 81-88.

Kabus N. D. Future Social Teachers’ training for the Sustainable Development of Social Groups: Theory and Practice: Monograph. Kh.: Publisher Ivanchenko I. S., 2017. 416 p.

Prokopenko I. F. Technological structures and modern education. Native school. 2016. No. 4. P. 14-18.

Stefan L. A. Organization of research activities of the students of the leading countries of the world. Pedagogical sciences. 2016. No. 66-67. P. 66-71.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2539366

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.