КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КНР ЗАСОБАМИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОПЕРИ

Тань Сяо

Анотація


У статті з’ясовано понятійний конструкт дослідження «естетична культура майбутніх учителів музичного мистецтва» як цілісне інтегративне утворення, що передбачає наявність упорядкованих музичних знань, естетичних (емоцій, почуттів, інтересів, потреб, смаку, уявлень) та народних (китайська народна опера) цінностей, які формуються в активній музично-естетичній діяльності культурно-освітнього середовища закладів вищої освіти Китаю. Доведено, що для формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР слід використовувати засоби китайської народної опери. Автором визначено компоненти формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери: мотиваційний, когнітивний, операційний та оцінювальний. Мотиваційний компонент формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери зумовлює музичну діяльність, інтереси, переконання, цілі, плани. Під час формування мотиваційної сфери особистості створюються передумови для формування її естетичної культури загалом. Когнітивний компонент містить всі види та форми знання про музику, до яких належать музичні почуття, сприйняття, уявлення, поняття, судження, гіпотези, вчення, погляди, концепції, теорії. Усі вони є відображенням у музичній свідомості людини об’єктивних явищ і властивостей, відносин у галузі музичного мистецтва. Операційний компонент – це сукупність усіх видів і форм музичної діяльності та тих елементів, на основі яких утворюється: вмінь, навички, звички, способи, прийоми та методи. Оцінювальний компонент містить особистісний елемент ціннісних уявлень, що формуються на основі досвіду музичного сприйняття і творчості. Цей компонент пов’язаний з формуванням музично-естетичних оцінок, поглядів, переконань.

Ключові слова: естетична культура, компоненти, формування, музичне мистецтво, майбутній учитель, китайська народна опера, КНР.

 

 В статье выяснено понятийный конструкт исследования «эстетическая культура будущих учителей музыкального искусства» как целостное интегративное образование, предполагает наличие упорядоченных музыкальных знаний, эстетических (эмоций, чувств, интересов, потребностей, вкуса, представлений) и народных (китайская народная опера) ценностей , которые формируются в активной музыкально-эстетической деятельности культурно-образовательной среды учреждений высшего образования Китая. Доказано, что для формирования эстетической культуры будущих учителей музыкального искусства в КНР следует использовать средства китайской народной оперы. Автором определены компоненты формирования эстетической культуры будущих учителей музыкального искусства в КНР средствами китайской народной оперы: мотивационный, когнитивный, операционный и оценочный. Мотивационный компонент формирования эстетической культуры будущих учителей музыкального искусства в КНР средствами китайской народной оперы вызывает музыкальную деятельность, интересы, убеждения, цели, планы. При формировании мотивационной сферы личности создаются предпосылки для формирования ее эстетической культуры в целом. Когнитивный компонент содержит все виды и формы знания о музыке, к которым относятся музыкальные чувства, восприятия, представления, понятия, суждения, гипотезы, учения, взгляды, концепции, теории. Все они являются отражением в музыкальном сознании человека объективных явлений и свойств, отношений в области музыкального искусства. Операционный компонент – это совокупность всех видов и форм музыкальной деятельности и тех элементов, на основе которых образуется: умений, навыки, привычки, способы, приемы и методы. Оценочный компонент содержит личностный элемент ценностных представлений, которые формируются на основе опыта музыкального восприятия и творчества. Этот компонент связан с формированием музыкально-эстетических оценок, взглядов, убеждений.

Ключевые слова: эстетическая культура, компоненты, формирования, музыкальное искусство, будущий учитель, китайская народная опера, КНР.

 

The article deals with the conceptual construct of the study «Аesthetic Culture of Future Musical Art Teachers» as an integral integrative entity, which involves the availability of orderly musical knowledge, aesthetic (emotions, feelings, interests, needs, taste, representations) and folk (Chinese folk opera) values, which are formed in the active musical and aesthetic activities of the cultural and educational environment of the institutions of higher education in China. It is proved that for the formation of the aesthetic culture of future teachers of musical art in China, it is necessary to use the means of the Chinese folk opera. The author identifies the components of the formation of the aesthetic culture of future teachers of musical art in China by the means of the Chinese folk opera: motivational, cognitive, operational and appraisal. The motivational component of the formation of the aesthetic culture of future teachers of musical art in China by means of the Chinese folk opera determines musical activity, interests, beliefs, goals and plans. During the formation of the person's motivational sphere, prerequisites are created for the formation of its aesthetic culture in general. The cognitive component contains all kinds and forms of knowledge about music, which include musical feelings, perceptions, concepts, concepts, judgments, hypotheses, doctrines, views, concepts, and theories. All of them represent a reflection in the musical consciousness of a person of objective phenomena and properties, relations in the field of musical art. The operating component is a collection of all types and forms of musical activity and those elements on the basis of which are formed: skills, skills, habits, methods, methods and methods. The evaluation component contains a personal element of value representations, which are formed on the basis of the experience of musical perception and creativity. This component is associated with the formation of musical aesthetic assessments, views, beliefs.

Key words: aesthetic culture, components, formation, musical art, future teacher, Chinese folk opera, China.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барвінок І. В. Формування художньо-естетичної культури молодших школярів в умовах культуро-дозвіллєвої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. К., 2000. 206 с.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М. : Правда, 1989. 608 с. Битус А. Ф. Вопросы музыкального воспитания и обучения : учеб.-метод. пособие. Мн. : Бел. гос. пед. ун-т, 2005. 45 с.

Будаева Т. Музыка традиционного китайского театра цзинцзюй (Пекинская опера): автореф. дис. … канд. иск.наук: 17.00.02. М., 2011. 28 с.

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208-212.

Зязюн І. А. Виховання естетичної культури школярів : навч. посіб. К., 1998. 153 c.

Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. Программа по музыке с поурочной методической разработкой для общеобразоватнльной школы (1−3 классы). М. : Просвещение, 1981. С. 3–36.

Ли Юаньцин. Исследование национальной музыки. Пекин, 1983. 228 с. (李元庆 民族音乐问题的探索 北京 人民音乐出版社. 1983 年. 228 页).

Лобова О. В. Формування основ музичної культури молодших школярів: теорія та практика :монографія. Суми : ВВП «Мрія», 2010. 516 с.

Лянь Юнь. Исторический обзор развития китайского оперного искусства. Вісник Харківської академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. Х., 2004. Вип. № 9. С. 66-73.

Сергієнко А. В. Формування музично-естетичної культури студентів мистецьких спеціальностей у позааудиторній діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. К., 2015. 267 с.

Сідорова І. С. Формування естетичної культури студентів педагогічних університетів у позааудиторній художній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Умань, 2013. 20 с.

References

Barvinok I. V. Formuvannia khudozhno-estetychnoi kultury molodshykh shkoliariv v umovakh kulturo-dozvillievoi diialnosti : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02. K., 2000. 206 s.

Berdyaev N. A. Filosofiya svobody. Smysl tvorchestva. M. : Pravda, 1989. 608 s. Bitus A. F. Voprosy muzykal'nogo vospitaniya i obucheniya : ucheb.-metod. posobie. Mn. : Bel. gos. ped. un-t, 2005. 45 s.

Budaeva T. Muzyka tradicionnogo kitajskogo teatra czinczyuj (Pekinskaya opera): avtoref. dis. … kand. isk. nauk: 17.00.02. M., 2011. 28 s.

Zhernovnykova O. A., Van Tszin I. Formuvannia ta stanovlennia osobystosti maibutnoho pedahoha zasobamy muzychnoho mystetstva. Pedahohichnyi almanakh. Kherson: KVNZ «Khersonska akademiia neperervnoi osvity», 2017. Vyp. 36. S. 208-212.

Ziaziun I. A. Vykhovannia estetychnoi kultury shkoliariv : navch. posib. K., 1998. 153 c.

Kabalevskij D. B. Osnovnye principy i metody programmy po muzyke dlya obshcheobrazovatel'noj shkoly. Programma po muzyke s pourochnoj metodicheskoj razrabotkoj dlya obshcheobrazovatnl'noj shkoly (1−3 klassy). M. : Prosveshchenie, 1981. S. 3–36.

Li YUan'cin. Issledovanie nacional'noj muzyki. Pekin, 1983. 228 s. (李元庆 民族音乐问题的探索 北京 人民音乐出版社. 1983 年. 228 页).

Lobova O. V. Formuvannia osnov muzychnoi kultury molodshykh shkoliariv: teoriia ta praktyka :monohrafiia. Sumy : VVP «Mriia», 2010. 516 s.

Lian Yun. Ystorycheskyi obzor razvytyia kytaiskoho opernoho yskusstva. Visnyk Kharkivskoi akademii dyzainu i mystetstv : zb. nauk. prats. Kh., 2004. Vyp. № 9. S. 66-73.

Serhiienko A. V. Formuvannia muzychno-estetychnoi kultury studentiv mystetskykh spetsialnostei u pozaaudytornii diialnosti: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.07. K., 2015. 267 s.

Sidorova I. S. Formuvannia estetychnoi kultury studentiv pedahohichnykh universytetiv u pozaaudytornii khudozhnii diialnosti : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.07. Uman, 2013. 20 s.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2540186

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.