ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

І. А. Небитова

Анотація


У статті розглянуто проблему впливу освітнього середовища на формування життєвої компетентності майбутніх учителів початкових класів. На основі напрацювань знаних дослідників визначено сутність понять «освітнє середовище» та «життєва компетентність». Проаналізовано погляди відомих науковців щодо феномену освітнього середовища. Зазначено структурні рівні освітнього середовища, що висвітлені у дослідженнях видатних учених. Визначено та узагальнено структурні компоненти освітнього середовища (соціально-контактний, інформаційний, соматичний, предметний, та ін.), що відображені у наукових здобутках вітчизняних дослідників. На основі аналізу наукових досліджень відомих психологів та педагогів проаналізовано процес формування життєвої компетентності майбутніх учителів початкових класів в освітньому середовищі. Проаналізовано життєву компетентність як цілісну систему, що має певну структуру (знання: науково-теоретичні, практичні; уміння і навички; життєтворчі здібності: аналітичні, прогностичні, поведінкові; життєвий досвід: індивідуальний, досвід інших людей; життєві досягнення) та виконує різноманітні функції (життєпізнання і самопізнання, життєвого самовизначення, самореалізації, організацій і вдосконалення життєдіяльності). Визначено вплив освітнього середовища на формування життєвої компетентності майбутніх учителів початкових класів. Доведено, що актуальність даного дослідження полягає в детальному вивченні освітнього середовища та визначенні його впливу на формування життєвої компетентності майбутніх учителів початкових класів, оскільки саме в освітньому середовищі процес формування життєвої компетентності майбутнього фахівця протікає більш успішно і стає рушійною силою у становленні майбутнього вчителя початкових класів, як професіонала для його подальшої професійної діяльності.

Ключові слова: майбутні учителі; початкові класи; життєва компетентність; освітнє середовище.

 

В статье рассмотрена проблема влияния образовательной среды на формирование жизненной компетентности будущих учителей начальных классов. На основе наработок известных исследователей определена сущность понятий «образовательная среда» и «жизненная компетентность». Проанализированы взгляды известных ученых относительно феномена образовательной среды. Указано структурные уровни образовательной среды, которые освещены в исследованиях выдающихся ученых. Определены и обобщены структурные компоненты образовательной среды (социально-контактный, информационный, соматический, предметный и др.), которые отражены в научных достижениях отечественных исследователей. На основе анализа научных исследований известных психологов и педагогов проанализирован процесс формирования жизненной компетентности будущих учителей начальных классов в образовательной среде. Проанализировано жизненную компетентность как целостную систему, имеющую определенную структуру (знания: научно-теоретические, практические, умения и навыки; жизнетворческие способности: аналитические, прогностические, поведенческие; жизненный опыт: индивидуальный опыт; опыт других людей; жизненные достижения) и выполняет разнообразные функции (жизнепознания и самопознания, жизненного самоопределения, самореализации, организации и совершенствования жизнедеятельности). Определено влияние образовательной среды на формирование жизненной компетентности будущих учителей начальных классов. Доказано, что актуальность данного исследования заключается в детальном изучении образовательной среды и определении его влияния на формирование жизненной компетентности будущих учителей начальных классов, поскольку именно в образовательной среде процесс формирования жизненной компетентности будущего специалиста протекает более успешно и становится движущей силой в становлении будущего учителя начальных классов, как профессионала для его дальнейшей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: будущие учителя; начальные классы; жизненная компетентность; образовательная среда.


The article deals with the problem of the influence of the educational environment on the formation of the vital competence of future teachers of elementary school. Based on the work of well-known researchers, the essence of the concepts "educational environment" and "life competence" is determined. The views of well-known scholars on the phenomenon of the educational environment are analyzed. The structural levels of the educational environment highlighted in the researches of the outstanding scientists are indicated. The structural components of the educational environment (social-contact, informational, somatic, subject, etc.) are identified and summarized, which are reflected in the scientific achievements of domestic researchers. On the basis of the analysis of scientific researches of known psychologists and teachers, the process of forming the vital competence of future teachers of elementary school in the educational environment is analyzed. The vital competency has been analyzed as a holistic system with a certain structure (knowledge: scientific theoretical, practical, skills and abilities, life-creating abilities: analytical, predictive, behavioral, life experience: individual, experience of other people, life achievements) and performs various functions (life-knowledge and self-knowledge, life self-determination, self-realization, organizations and life improvement). The influence of the educational environment on the formation of the vital competence of future teachers of elementary school is determined. It is proved that the relevance of this study is to study the educational environment in detail and determine its influence on the formation of the vital competence of future teachers of elementary school, since it is in the educational environment that the process of forming the vital competence of a future specialist proceeds more successfully and becomes a driving force in the formation of the future teacher of elementary school, as a professional for his further professional activities.

Key words: future teachers; elementary classes; life competence; educational environment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалев Г. А. Психическое розвитие ребёнка и жизненная среда. М.: Педагогика, 1993. 130 с.

Климов Е. А. Психология: воспитание, обучение : учеб. пособие для вузов. Москва : Юнити – ДАНА, 2000. 367 с;

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2001. 176 с.

Тарасов С. В. Школьник в современной образовательной среде. СПб: Образование-Культура, 2001. 151 с.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва: Смысл, 2001. 365 с.

Ящук І. П. Формування життєвої компетентності старшокласників загальноосвітніх шкіл України: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07. К., 2001. 165 с.

Сохань Л. В., Єрмакова І. Г., Несен Г. М. Життєва компетентність особистості: наук.-метод. посібник. К.: Богдана, 2003. 520 с.

Артюхина А.И. Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический феномен: монография. Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2006. 237 с.

Корнетов Г. Б. Педагогическая среда: потенциал и проектирование. Школьные технологии. 2006. №3. С. 23–32.

Рубцов В. В. Психологическая безопасность образовательной среды как условие психосоциального благополучия школьника. Безопасность образовательной среды. 2008. Ч. 1. С. 5-11.

References

Kovalev G. A. Psihicheskoe rozvitie rebyonka i zhiznennaya sreda. M.: Pedagogika, 1993. 130 s.

Klimov E. A. Psihologiya: vospitanie, obuchenie : ucheb. posobie dlya vuzov. M. : Yuniti–DANA, 2000. 367 s;

Kodzhaspirova G.M. Pedagogicheskiy slovar: dlya stud. vyissh. i sred. ped. ucheb. zavedeniy. M.: Izd. tsentr «Akademiya», 2001. 176 s.

Tarasov S.V. Shkolnik v sovremennoy obrazovatelnoy srede. SPb: Obrazovanie-Kultura, 2001. 151 s.

Yasvin V.A. Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu. M.: Smyisl, 2001. 365 s.

Iashchuk I. P. Formuvannia zhyttievoi kompetentnosti starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh shkil Ukrainy: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.07. K., 2001. 165 s.

Sokhan L. V., Yermakova I. H., Nesen H. M. Zhyttieva kompetentnist osobystosti: nauk.-metod. posibnyk. K.: Bohdana, 2003. 520 s.

Artyuhina A.I. Obrazovatelnaya sreda vyisshego uchebnogo zavedeniya kak pedagogicheskiy fenomen: monografiya. Volgograd: Izd-vo VolGMU, 2006. 237 s.

Kornetov G.B. Pedagogicheskaya sreda: potentsial i proektirovanie. Shkolnyie tehnologii. 2006. №3. S. 23–32.

Rubtsov V. V. Psihologicheskaya bezopasnost obrazovatelnoy sredyi kak uslovie psihosotsialnogo blagopoluchiya shkolnika. Bezopasnost obrazovatelnoy sredyi. 2008. Ch. 1. S. 5-11.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2540190

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.