ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КНР ЗАСОБАМИ СУЗУКІ-МЕТОДУ

Сунь Цзінцю

Анотація


У статті з’ясовано понятійний конструкт «музично-творчі здібності дітей дошкільного віку» як багатоаспектний, складний процес, спрямований на розкриття творчих здібностей молодших школярів шляхом забезпечення оптимальних умов для прояву молодшими школярами власних індивідуально-типологічних особливостей у музичній діяльності, формування у них потреб в самореалізації. Автором теоретично обґрунтовано технологію формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу. Визначено, що результатом проведеного дослідження є сформованість музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку. Доведено, що для формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в освітньому процесі слід використовувати засоби Сузукі-методу. При застосуванні якого талант дитини може розвиватися лише у спеціально організованому освітньому середовищі та «повільно культивуватися, а не народжуватися». При обґрунтуванні технології у статті виокремлено такі її етапи: організаційно-творчий, розвивально-творчий та етап творчого саморозвитку. Організаційно-творчий етап технології мав на меті активізацію наявних можливостей, особистісного потенціалу кожної дитини, формування позитивної мотивації та стійкого інтересу до музики. Розвивально-творчий етап спрямовувався на поглиблення інтересу до навчально-творчої діяльності, розвиток когнітивних, креативних, комунікативних та організаційних умінь, поступове формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР, що потребувало ускладнення та урізноманітнення завдань, розширення різних форм роботи. На етапі творчого саморозвитку відбувалося подальше формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР, мобілізація їхнього творчого потенціалу на реалізацію внутрішніх можливостей їхнього саморозвитку.

Ключові слова: технологія, формування, музично-творчі здібності, Сузукі-метод, діти дошкільного віку, КНР.

 

В статье выяснено понятийный конструкт «музыкально-творческие способности детей дошкольного возраста» как многоаспектный, сложный процесс, направленный на раскрытие творческих способностей младших школьников путем обеспечения оптимальных условий для проявления младшими школьниками собственных индивидуально-типологических особенностей в музыкальной деятельности, формирование у них потребности в самореализации. Автором теоретически обоснована технология формирования музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста в КНР средствами Сузуки-метода. Определено, что результатом проведенного исследования является сформированность музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста. Доказано, что для формирования музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста в образовательном процессе следует использовать средства Сузуки-метода. При применении которого талант ребенка может развиваться только в специально организованном образовательной среде и «медленно культивироваться, а не рождаться» .При обосновании технологии в статье выделены следующие ее этапы: организационно-творческий, развивающие творческий и этап творческого саморазвития. Организационно-творческий этап технологии имел целью активизации имеющихся возможностей, личностного потенциала каждого ребенка, формирование положительной мотивации и устойчивого интереса к музыке. Развивающие творческий этап направлялся на углубление интереса к учебно-творческой деятельности, развитие когнитивных, креативных, коммуникативных и организационных умений, постепенное формирование музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста в КНР, что требовало осложнения и разнообразие задач, расширения различных форм работы. На этапе творческого саморазвития происходило дальнейшее формирование музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста в КНР, мобилизация их творческого потенциала на реализацию внутренних возможностей их саморазвития.

Ключевые слова: технология, формирование, музыкально-творческие способности, Сузуки-метод, дети дошкольного возраста, КНР.

 

The conceptual construct «musical and creative abilities of preschool children» as a multidimensional, complex process aimed at revealing the creative abilities of junior schoolchildren by providing the optimal conditions for younger students to show their own individual-typological peculiarities in the musical activity, their needs formation in self-realization. The author has theoretically substantiated the technology of forming musical and creative abilities of children of preschool age in China by means of Suzuki method. It is determined that the result of the research is the formation of musical and creative abilities of children of preschool age. It is proved that for the formation of musical and creative abilities of children of preschool age in the educational process it is necessary to use means of Suzuki method. In the application of which the child's talent can develop only in a specially organized educational environment and «slowly cultivate, but not be born». When substantiating the technology, the following stages are distinguished in the article: organizational-creative, developing-creative and stage of creative self-development. The organizational and creative stage of technology was aimed at activating the existing opportunities, the personal potential of each child, the formation of positive motivation and a steady interest in music. The developmental stage was aimed at deepening the interest in educational and creative activity, developing cognitive, creative, communicative and organizational skills, gradual formation of musical and creative abilities of children of preschool age in China, which required complexity and diversification of tasks, expansion of various forms of work. At the stage of creative self-development, further formation of musical and creative abilities of children of preschool age in China, mobilization of their creative potential for the implementation of internal opportunities for their self-development.

Key words: technology, formation, musical and creative abilities, Suzuki method, children of preschool age, China.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жерновникова О. А., Сунь Цзінцю. Основні принципи методу «Сузукі». Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (11 квітня 2017 р., м. Харків). Х. : «Стиль-Издат», 2017. С. 280-283.

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208-212.

Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін. Освітні технології: навч.-метод. посібник. К. : А.С.К., 2001. 256 с.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. М.: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 1. 816 с.

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посібник. К. :Вища школа, 2005. 239 с.

Suzuki Sh. Ability development from age zero.1981. 95 p.

References

Zhernovnykova O. A., Sun Jingqiu. Osnovni pryntsypy metodu «Suzuki». Psykholoho-pedahohichni problem vyshchoi i serednoi osvity v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoriia i praktyka: mater. II mizhnar.nauk.-prakt. konf. (11 kvitnia 2017 r., m. Kharkiv). Kh.: «Styl-Yzdat», 2017. S. 280-283.

Zhernovnykova O. A., Van Tszin I. Formuvannia ta stanovlennia osobystosti maibutnoho pedahoha zasobamy muzychnoho mystetstva. Pedahohichny i almanakh. Kherson: KVNZ «Khersonska akademiia neperervnoi osvity», 2017. Vyp. 36. S. 208-212.

Piekhota O. M., Kiktenko A. Z., Liubarska O. M. ta in. Osvitnitekhnolohii: navch.-metod. posibnyk. K. : A.S.K., 2001. 256 s.

Selevko G. K. EHnciklopediya obrazovatel'nyh tekhnologij: v 2 t. M.: NII shkol'nyh tekhnologij, 2006. T. 1. 816 s.

Sliepkan Z. I. Naukovi zasady pedahohichnoho protsesu u vyshchii shkoli: navch. posibnyk. K.: Vyshcha shkola, 2005. 239 s.

Suzuki Sh. Ability development from age zero.1981. 95 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2540194

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.