ДОСВІД ЗБРОЙНИХ СИЛ НІМЕЧЧИНИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

В. І. Конаржевська

Анотація


У статті аналізується досвід здійснення стратегічних комунікацій силовими структурами зарубіжних країн на широкому текстологічному матеріалі. Виявляються особливості стратегічних комунікацій як сукупності обов’язкових комунікативних методів та інструментів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, що передбачають вихід за межі традиційного поняття комунікації. З’ясовується провідна роль стратегічних комунікацій для процесу виконання професійних завдань майбутніми офіцерами, де в центрі уваги стоїть планування операцій з інформаційним полем. Здійснено аналіз досвіду Євросоюзу щодо створення платформи для реалізації стратегічної комунікації військовими структурами, а також розглянуто практичні заходи Німеччини, щодо активізації основних стратегій і тактик у цьому напрямі. Виявлено відповідне наукове підґрунтя щодо впровадження концептуального підходу «Стратегічна комунікація» в Бундесвері (Збройні сили Німеччини), яка має фундаментальну важливість для створення безпеки країни. З’ясовано, що обізнаність майбутніх офіцерів збройних сил Німеччини у сфері стратегічних комунікацій починається ще у військових навчальних закладах у формі тренінгів, зустрічей, конференцій та семінарів за участю представників суспільства і цивільних вишів. Критичний аналіз викладеного дозволяє стверджувати, що доречним є використання всього раціонального, але з урахуванням національних особливостей, структур військових підрозділів та процесу професійної підготовки курсантів України.

Ключові слова: стратегічні комунікації, курсант, зарубіжний досвід, професійна підготовка.

 

В статье анализируется опыт осуществления стратегических коммуникаций силовыми структурами зарубежных стран на широком текстологическом материале. Выявляются особенности стратегических коммуникаций как совокупности обязательных коммуникативных методов и инструментов, направленных на достижение стратегических целей, предусматривающих выход за пределы традиционного понятия коммуникации. Выясняется ведущая роль стратегических коммуникаций для процесса выполнения профессиональных задач будущими офицерами, где в центре внимания стоит планирование операций с информационным полем. Осуществлен анализ опыта Евросоюза по созданию платформы для реализации стратегической коммуникации военными структурами, а также рассмотрены практические меры Германии, по активизации основных стратегий и тактик в этом направлении. Выявлено соответствующее научное основание по внедрению концептуального подхода «Стратегическая коммуникация» в Бундесвере (Вооруженные силы Германии), которая имеет фундаментальную важность для обеспечения безопасности страны. Выяснено, что осведомленность будущих офицеров вооруженных сил Германии в сфере стратегических коммуникаций начинается еще в военных учебных заведениях в форме тренингов, встреч, конференций и семинаров с участием представителей общественности и гражданских вузов. Критический анализ изложенного позволяет утверждать, что уместно использование всего рационального, но с учетом национальных особенностей, структур воинских подразделений и процесса профессиональной подготовки курсантов Украины.

Ключевые слова: стратегические коммуникации, курсант, зарубежный опыт, профессиональная подготовка.

 

The experience of implementing strategic communications with the security forces of foreign countries on a broad textual material is analyzed in this article. The features of strategic communications as a set of compulsory communicative methods and tools aimed at the achieving strategic goals that go beyond the traditional notion of communication are revealed. The leading role of strategic communications for the process of fulfilling professional tasks by future officers is outlined. The planning of operations with the information field plays a key role in this process. The analysis of the European Union's experience in conducting purposeful communication campaigns in the foreign policy context «Strategic Communication», aimed at creating a positive image of the EU and counteracting disinformation, the creation of a platform in the form of various organizations for the implementation of strategic communication with military structures, was carried out. The practical measures of Germany as a country considered one of the most successful in the security of its citizens in terms of activating key strategies and tactics in this direction are considered. Relevant scientific basis for implementation of the strategic approach «Strategic communication» in the Bundeswehr, which is of fundamental importance for the establishment of the country's security, has been identified. It is clarified: awareness of future Bundeswehr officers in the field of strategic communications begins at military educational institutions in the form of trainings, meetings, conferences and seminars with the participation of representatives of society and civilian higher educational institutions. The new approach in the work of the military with the community is the conducting general classes on media training with students of civilian profile higher education. The main principle of such training is the idea that a modern military should acquire not only vocational and tactical knowledge in the process of education, but also have the preparation for skilled communicative work, which involves decision-making in a conflict situation and the ability to respond adequately to problems using strategic communications and tactics. A critical analysis of the above suggests that it is appropriate to use all rational, but taking into account national peculiarities, structures of military units and the process of training Ukrainian cadets.

Key words: strategic communications, cadets, foreign experience, professional training.


Повний текст:

PDF

Посилання


Баровська А. В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи: аналіт. доп. К. : НІСД, 2014. 40с.

Баровська А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1 (34). С. 147-152

Безверхнюк Т. М. Тенденції розвитку кваліфікаційних потреб у спеціалістах зі стратегічних комунікацій. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2016. Вип. 18. С. 61-82

Комунікативні стратегії і тактики правоохоронців у сучасному соціальному контексті: монографія / за ред. Л. М. Пелепейченко. Х. : Національна академія НГУ, 2013. 160 с.

Ліпкан В. А. Експертний висновок на проект Стратегії розвитку ефективних комунікацій у ЗСУ. URL: http://goal-int.org/ekspertnij-visnovok-naproekt-strategii-rozvitku-efektivnix-komuni kacij-u-zsu

Макаренко Є. А. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. URL:: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewfile/ 3117/2798

Пелепейченко Л. М. Стратегічні комунікації силових структур України в сучасному соціальному контексті. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2017. №1 (21). С. 34-41.

Zoller G. Kommunikation und Kooperation zwischen ausgewählten Organisationen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bei größeren Einsatzlagen – Erfolgskritische Faktoren des Prozessmanagements. URL: http://nbn-resolving.de/urn/resolv.

Zowislo-Grünewald N., Beitzinger F. Strategische Kommunikation in der Bundeswehr. URL: http://strategiccommunication.bwi.unibw-muenchen.de.

Westenkirchner P. Planungsamt erprobt Strategische Kommunikation. URL: www.bundeswehr.de/portal.

Schwitanski C. Die Militarisierung von Informationen: Nato Propaganda heißt jetzt Strategische Kommunikation, IMI-Analyse, 2016. № 20. URL: http://imi-online.de/download/NATO-Broschuere 2016-CS-Inf.pdf.

Schwitanski C. Strategische Kommunikation. Die Aufrechterhaltung europäischer Deutungshoheit. URL: http://www.imi-online.de/download/EU-Broschuere-CS-StraKom.pdf.

References

Barovska A. V. Instytutsiine zabezpechennia derzhavnoi komunikatyvnoi polityky: dosvid krain Yevropy: analit. dop. K. : NISD, 2014. 40s.

Barovska A. V. Stratehichni komunikatsii: dosvid NATO. Stratehichni priorytety. 2015. № 1 (34). S. 147-152

Bezverkhniuk T. M. Tendentsii rozvytku kvalifikatsiinykh potreb u spetsialistakh zi stratehichnykh komunikatsii. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia. 2016. Vyp. 18. S. 61-82

Komunikatyvni stratehii i taktyky pravookhorontsiv u suchasnomu sotsialnomu konteksti: monohrafiia / za red. L. M. Pelepeichenko. Kh. : Natsionalna akademiia NHU, 2013. 160 s.

Lipkan V. A. Ekspertnyi vysnovok na proekt Stratehii rozvytku efektyvnykh komunikatsii u ZSU. URL: http://goal-int.org/ekspertnij-visnovok-naproekt-strategii-rozvitku-efektivnix-komuni kacij-u-zsu

Makarenko Ye. A. Stratehichni komunikatsii v mizhnarodnykh vidnosynakh. URL:: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewfile/ 3117/2798

Pelepeichenko L. M. Stratehichni komunikatsii sylovykh struktur Ukrainy v suchasnomu sotsialnomu konteksti. Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy. 2017. №1 (21). S. 34-41.

Zoller G. Kommunikation und Kooperation zwischen ausgewählten Organisationen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bei größeren Einsatzlagen – Erfolgskritische Faktoren des Prozessmanagements. URL: http://nbn-resolving.de/urn/resolv.

Zowislo-Grünewald N., Beitzinger F. Strategische Kommunikation in der Bundeswehr. URL: http://strategiccommunication.bwi.unibw-muenchen.de.

Westenkirchner P. Planungsamt erprobt Strategische Kommunikation. URL: www.bundeswehr.de/portal.

Schwitanski C. Die Militarisierung von Informationen: Nato Propaganda heißt jetzt Strategische Kommunikation, IMI-Analyse, 2016. № 20. URL: http://imi-online.de/download/NATO-Broschuere 2016-CS-Inf.pdf.

Schwitanski C. Strategische Kommunikation. Die Aufrechterhaltung europäischer Deutungshoheit. URL: http://www.imi-online.de/download/EU-Broschuere-CS-StraKom.pdf.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2540216

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.