НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ В США

О. А. Сергеєва

Анотація


У статті розглянуто шляхи організації науково-дослідної роботи студентів США. Висвітлено основні підходи до визначення цього педагогічного феномену у науковій літературі (науковий пошук, результатом якого є інтелектуальний або творчий вклад у розвиток дисципліни; сукупність заходів та організаційних форм, що спрямована на засвоєння студентами методів, засобів та навичок виконання наукових досліджень). Установлено, що науково-дослідна робота є ключовим елементом підготовки спеціалістів в США, адже вона сприяє формуванню висококваліфікованих спеціалістів, які здатні творчо підходити до вирішення нестандартних проблем на виробництві. З’ясовано, що в останні десятиліття відбулися концептуальні зміни у підходах до здійснення науково-дослідної роботи в університетах США (активне залучення студентів до проведення досліджень, зміни у програмах та вибіркових дисциплінах, залучення до позааудиторної науково-дослідної роботи). Виявлено, що важливим елементом науково-дослідної роботи студентів США є комерціалізація освіти, а студентські проекти, що пов’язані з науковими дослідженнями, є пріоритетними в організації науково-дослідній роботі студентів. У статті наведено приклади науково-дослідних студентських проектів університету Аризони. Зокрема, метою «Венчурного каталізатору» є розвиток крос-дисциплінарної співпраці та світової торгівлі. У центрі створюються умови для співпраці та спілкування студентів, викладачів, підприємців та директорів компаній. У ході дослідження висвітлено роль кластерів в організації науково-дослідної роботи студентів США. Запропоновано шляхи впровадження американського досвіду в систему вищої освіти України.

Ключові слова: науково-дослідна робота студентів, університети США, кластери.

 

В статье рассмотрены пути организации научно-исследовательской работы студентов США. Представлены основные подходы к определению этого педагогического феномена в научной литературе (научный поиск, результатом которого является интеллектуальный или творческий вклад в развитие дисциплины; совокупность мероприятий и организационных форм, направленных на усвоение студентами методов, средств, умений и навыков выполнения научных исследований). Установлено, что научно-исследовательская работа является ключевым элементом подготовки специалистов в США, т. к. она способствует формированию высококвалифицированных специалистов, способных творчески подходить к решению нестандартных проблем на производстве. Выяснено, что в последние десятилетия произошли концептуальные изменения в подходах к осуществлению научно-исследовательской работы в университетах США (активное привлечение студентов к проведению исследований, изменения в программах и выборочных дисциплинах, привлечение к внеаудиторной научно-исследовательской работе). Установлено, что важным элементом научно-исследовательской работы студентов США является коммерциализация образования, а студенческие проекты, связанные с научными исследованиями, являются приоритетными в организации научно-исследовательской работы студентов. В статье приведены примеры научно-исследовательских студенческих проектов университета Аризоны. В частности, целью «Венчурного катализатора» является развитие кросс-дисциплинарного сотрудничества и мировой торговли. В центре создаются условия для сотрудничества и общения студентов, преподавателей, предпринимателей и директоров компаний. В ходе исследования отражена роль кластеров в организации научно-исследовательской работы студентов США. Предложены пути внедрения американского опыта в систему высшего образования Украины.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, университеты США, кластеры.

 

The article reveals the ways of students’ research activity organization in the United States of America. The main approaches to the definition of this pedagogical phenomenon in the scientific literature (scientific inquiry, the result of which is an intellectual or creative contribution to the development of the discipline; a number of activities and organizational forms aimed at learning, methods, means, and skills of carrying out research by students) are presented. It is stated that the students’ research activity is one of the key elements of higher education, as it contributes to the training of highly qualified specialists who are able to have a creative approach to the solution of non-standard problems. On the basis of scientific literature analysis, it can be stated that there have been conceptual changes in approaches to the organization of research in the US universities in recent decades. It should be mentioned that now more and more attention is paid to the students’ participation in this type of activity. Entrepreneurial strategy has also become a key component of almost all research universities. It has been found out that, nowadays, there are more than 100 student projects in the country that are somehow related to research. An interesting example of organization of students’ research is the ‘Venture Catalyst’ project, which goal is to develop cross-disciplinary cooperation and the world trade. The center creates conditions for cooperation and communication among students, teachers, entrepreneurs, and heads of companies. The research has revealed that that clusters also play an important role in the organization of research. They allow teachers to improve their own competencies and qualifications, and as for students, clusters can provide an opportunity to work in cooperation with mentors and teachers, to gain experience in conducting research; clusters contribute to the development of communication skills and scientific thinking. Having analyzed the approaches to the organization of students’ research, it can be stated that it would be useful to bring this type of activity closer to production and to involve students in real research projects.

Key words: students’ research work, US universities, clusters


Повний текст:

PDF

Посилання


Дженкінс А. Розвиток навичок науково-дослідної роботи студентів. Покращення освітньої діяльності через освітні програми. Оксфорд. 2007. С 6-19.

Дослідження з інженерії та американське майбутнє. Зустріч викликів всесвітньої економіки / Дудерстадт Дж. та ін., 2005. 50 с.

Інноваційний центр ASU Scottsdale. Скайсон веб-сайт. URL: http://skysong.com.

Кроу М. М. Підприємництво. Шлях до трансформації для активних учасників. Американська Рада з питань освіти. I0 (2). С. 24–28.

Неборский Е. В. Университеты США как образовательные и научные центры. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 4. С. 154–160.

Підприємництво та інновації. Державний університет Аризони.: веб-сайт. URL: https://entrepreneurship.asu.edu/.

Рада із питань студентських досліджень. веб-сайт. URL: https://www.cur.org/about_cur/.

Студентська ініціатива з підприємницької діяльності студентів. Університет Аризони. веб-сайт. URL: https://www.crunchbase.com/organization/ edson-student-entrepreneur-initiative

Університет інновацій та підприємства: вища освіта, інновації та освіта у фокусі уваги. Вашингтон, 2013. 42 с.

Циркун О. Стратегії американських дослідницьких університетів світового класу. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. Київ. 2014. С. 111–119.

References

Jenkins A., Healey M. Developing the student as a researcher through the curriculum. Improving Student Learning through the Curriculum. Oxford. 2007. P. 6–19

Engineering Research and America's Future.Meeting the Challenges of a Global Economy / J. Duderstadt and others. Washington, 2005. 50 p.

The ASU Scottsdale innovation Center. SKYSONG.: Web-site. URL: http://skysong.com.

Crow M. M. Enterprise: The path to transformation for emerging public universities. American Council on Education. The Presidency. 2003. I0 (2). P. 24–28.

Neborskij E. V. Universitety SShA kak obrazovatelnye i nauchnye centry. Vestnik Baltijskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta. 2011. Vyp. 4. S. 154–160.

Entrepreneurship Innovation. Arizona State University. Web-site. URL: https://entrepreneurship.asu.edu.

Council on Undergraduate research. Web-site. URL: https://www.cur.org/ about_cur/.

The Innovative & Entrepreneurial University: Higher Education, Innovation & Entrepreneurship in Focus. – Washington, 2013. 42 р.

Edson Student Entrepreneur Initiative. Mode of access: https://www.crunchbase.com/organization/edson-student-entrepreneur-initiative

Cirkun O. Strategiyi amerikanskih doslidnickih universitetiv svitovogo klasu Doslidnicki universiteti: svitovij dosvid ta perspektivi rozvitku v Ukrayini. K., 2014. S. 111–119.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2540225

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.