ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ

О. М. Василенко

Анотація


Актуалізація  проблеми  розвитку  соціальної  відповідальності  школярів обумовлена  необхідністю  формування  особистості,  здатної  усвідомлено  спів ставляти власні дії з суспільними нормами, цінностями і оцінювати наслідки своїх  дій  і  нести  відповідь  за  них.  Враховуючи,  що  розвиток  соціальної відповідальності у шкільному віці йде по лінії розвитку їхніх якостей, мотивів, прагнень,  поведінки,  які  з  віком  стають  усе  більше  значущими  у  самореалізації,  самопізнанні  та  спілкуванні  в  мікросередовищі  (сім’ї,  групі, громаді),  розглянуто  етапи  (молодший,  середній,  старший  шкільний  вік) соціальної відповідальності і надано їм характеристику відповідно до вікових особливостей  дітей.  Охарактеризовано  стадії  (об’єктивна,  гетерономна, автономна  суб’єктивна,  соціальна  повинність,  перехідна  відносна, незалежність,  переконаність)  і  механізми  розвитку  соціальної відповідальності дітей на кожному з етапів: молодший (наслідування, звичка, ідентифікація, емпатія, усвідомлення, становлення взаємовідносин, включення у  нові  види  діяльності),  середній  (знання  прав  і  обов'язків,  їх  дотримання, соціальна  активність,  морально-етичні  принципи  співжиття  у  мікросередовищі,  здатність  відповідати  за  власні  дії)  і  старший (самоствердження,  самовираження,  самореалізація,  професійне самовизначення,  суб’єкт-суб’єктна  взаємодія,  взаємна  відповідальність, відповідальна взаємозалежність та ін.) шкільний вік.

Ключові  слова:  соціальна  відповідальність,  розвиток,  етап,  стадії, чинники, молодший шкільний вік, середній шкільний вік, старший шкільний вік, мікросередовище.

 

Актуализация  проблемы  развития  социальной  ответственности учащихся  обусловлена  необходимостью  формирования  личности,  способной сознательно  сопоставлять  свою  деятельность  с  нормами  общества, ценностями  и  ориентирами,  а  также  нести  ответственность  за  них. Учитывая, что развитие социальной ответственности в школьном возрасте проходит  по  линии  развития  качеств,  мотивов,  поведения,  которые  с  возрастом  становятся  более  значимыми  в  самореализации,  самопознании  и общении на уровне микросреды (семьи, группы, громады). Так же рассмотрены этапы развития социальной ответственности и охарактеризованы ее стадии развития (объективная,  гетерономная, автономная субъективная, социальная повинность, относительная, независимая, убеждение) и механизмы развития социальной ответственности на каждом из этапов возрастного становления ребенка: младший школьный возраст (подражание, привычки, идентификация, эмпатия, осознание, становление взаимоотношений, включение в новые виды деятельности),  средний  (знания  прав  и  обязанностей,  их  выполнение, социальная  активность,  выполнение  морально-этических  принципов жизнедеятельности в микросреде, способность отвечать за свои поступки) и старший  школьный  возраст  (самоутверждение,  самовыражение, самореализация,  профессиональное  самоопределение,  субъектно-субъектное взаимодействия,  взаимная  ответственность,  ответственная взаимозависимость).

Ключевые  слова:  социальная  ответственность,  развитие,  этапы, стадии,  факторы,  младший  школьный  дозраст,  средний  школьный  возраст, старший школьный возраст, микросреда..

 

The  research  of  the  problem  of  training  of  future  social  workers  for  social responsibility  education  of  orphans  is  relevant  due  to  the  special  role  of  a  social worker in formation of moral and human values, in carrying out his role-based duties and giving an account of his own actions based on the activation of internal efforts among the students of socio-psychological rehabilitation centres for children. On the basis of structural components content of training of future social workers the means aimed at positive motivation of students for conscious self-development of personal potential  in  professional  work  with  orphans  (motivational  axiological  component), formation  of  professional  competence  in  creating  social  and  educational microenvironment  for  orphans  (organizational  competence-based  component), mastering  the  techniques  of  social  responsibility  education  of  orphans  in  various activities  (encouraging  component)  were  presented.  These  means  of  enrichment  of meaningful  components  stimulate  students  to  take  an  active  part  in  educational, scientific, research and social activities.

Key  words:  training,  social  worker,  motivational  axiological  component, organizational  competence-based  component,  encouraging  component, responsibility, orphan, microenvironment.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – С. 18–130

Грищук В. К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник / В. К. Грищук. – Львів : Вид-во ЛДУВС, 2012. – 152 с.

Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Л.: Наука, 1983. – 240с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка / Ж. Пиаже. – М. – Л.: Учпедгиз, 1932. – 412 с.

Савчин М. В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості : автореф. дис. ... доктора психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / М. В. Савчин. – К., 1997. – 50 с.

Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : дис. …канд. пед. наук: спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання / Н. В. Стаднік. – К., 2009. – 21 с.

Терехова Л. В. Формування соціальної відповідальності у підлітків у процесі суспільно корисної праці : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія та методика виховання / Л. В. Терехова. – К.: 1993. – 16 с.

Тернопільська В. І. Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності : дес. … канд. пед. наук. : 13.00.07. – теорія і методика виховання / В. І. Тернопільська. – К., 2003. – 226

Фасолько Т. С. Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку : автор. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 – Теорія та методика виховання / Ф. Т. Степанівна. – К., 2000.– 18 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194523

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.