ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДЕМОНСТРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Г. В. Джевага

Анотація


У статті описано можливості застосування мультимедійних технологій під час демонстрування технологічних операцій на уроках трудового навчання. Під час проведення вступного інструктажу в учнів можуть виникнути проблеми сприймання процесу виконання технологічної операції. Існують традиційні методичні прийоми їх усунення, але вони теж можуть мати недоліки. У статті визначено шляхи подолання даних проблем за рахунок використання мультимедійних технологій. Охарактеризовані складові мультимедійної системи, які доречно використовувати на уроках (відеокамера, фотокамера, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна дошка) та пристосування (штатив, екран). Визначенні основні параметри мультимедійної апаратури, які з достатньою якістю будуть формувати у свідомості учня образ дії. Наведені приклади можливих варіантів їх використання та модернізації для розширення функціональності. Дана стаття буде корисна для вчителів трудового навчання, фізики та хімії. Вона містить опис елементів мультимедійної системи, методичні рекомендації по їх застосуванню на уроці, рисунки та креслення пристосування, що підвищує функціональність штатива. Використовуючи даний матеріал можна власноруч підготувати наявну у навчальній майстерні мультимедійну техніку для проведення сучасного уроку.

Ключові слова: мультимедійні технології, програмне забезпечення захвату і обробки відео, відеоконтент, демонстрування технологічної операції.

 

В статье описано возможности применения мультимедийных технологий во время демонстрации технологических операций на уроках трудового обучения. При проведении вводного инструктажа у учеников могут возникнуть проблемы восприятия процесса выполнения технологической операции. Существуют традиционные методические приёмы их устранения, но они также могут иметь недостатки. В статье определены пути решения данных проблем за счет использования мультимедийных технологий. Охарактеризованы составляющие мультимедийной системы, которые целесообразно использовать на уроках (видеокамера, фотокамера, компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийная доска) и приспособления (штатив, экран). Определены основные параметры мультимедийной аппаратуры, которые с достаточным качеством будут формировать в сознании ученика образ действия. Приведены примеры возможных вариантов их использования и модернизации для расширения функциональности. Данная статья будет полезна для учителей трудового обучения, физики и химии. Она содержит описание элементов мультимедийной системы, методические рекомендации по их применению на уроке, рисунки и чертеж приспособления, которое повышает функциональность штатива. Используя данный материал можно собственноручно подготовить имеющуюся в учебной мастерской мультимедийную технику для проведения современного урока.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, программное обеспечение захвата и обработки видео, видеоконтент, демонстрация технологической операции.

 

The article describes the possibilities of multimedia technologies in the demonstration process operations at the lessons of labor training. During the introduction instruction the pupils may have problems of perception of the process of the technological operation implementation. There are traditional instructional techniques to address them, but they also can have drawbacks. In the article the ways to overcome these problems through the use of multimedia technology were defined. We characterize the components of the multimedia system that are appropriate to use at the lessons (video camera, camera, computer, multimedia projector, a multimedia board) and accessories (tripod, screen). There were determined the basic parameters of multimedia equipment, which will form the course of action in the minds of students with a sufficient quality. In the main text there are examples of possible options for their use and for modernizing and increasing their functionality. This article will be useful for teachers of labor training, physics and chemistry. It includes a description of the elements of a multimedia system, guidelines for their use in the classroom, drawings and the drawing device that enhances the functionality of a tripod. With this material you can prepare available in the training workshops multimedia devices for modern lessons.

Key words: multimedia technology, software of capturing and video processing, video content, demonstration of the technological operation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Основи нових інформаційних технологій навчання : посібник для вчителів / Ю.І. Машбиць, О.О. Гокуль, М.І. Жалдак та ін./ за ред. Ю.І. Машбица / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К.: ІЗМН, 1997. – 264с.

Підгорна В.В. Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій / В.В. Підгорна. – К: Видавництво А.С.К., 2003. – 192с.

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи [Електронний ресурс] / за загальною редакцією В К. Сидоренко та ін. // Портал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. / Частина ІІ. Теорія трудового навчання. 4-е видання, перероблене і доповнене. / Д.О. Тхоржевський. – Київ. – 2000, РННЦ "ДІНІТ" – 186 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194569

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.