ОСНОВНІ УМІННЯ ВИКЛАДАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИОСВІТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ УСПІШНІЙ ОРГАНИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

О. В. Рязанцева

Анотація


У статті розглянуто основні уміння викладача дистанційної системи освіти, що сприяють успішній організації навчального процесу, узагальнено функції тьютора як керівника процесу навчання повинен уміти бачити технологічні, організаційні, соціально-економічні і соціально-психологічні намічати шляхи одержання максимального педагогічного результату. Подано класифікацію тьюторів у закордонній науково-педагогічній літературі. Визначено місце комунікативної компетентності в підготовці викладача до роботи в системі дистанційної освіти. Виокремлено уміння, які передбачать формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів дистанційного навчання. Розглянуто критерії педагогічної компетентності викладачів за якими здійснюється оцінювання у вищих навчальних закладах США. Результати аналізу основних умінь необхідних тьютору для успішної організації навчального процесу у подальшому можуть бути використані для розробки технології формування готовності викладача до педагогічної діяльності в умовах дистанційної освіти.

Ключові слова: викладач, дистанційне навчання, комунікація,компетентність, освіта, тьютор, уміння.

 

В статье рассмотрены основные умения преподавателя дистанционной системы образования, способствующие успешной организации учебного процесса. Обобщены функции тьютора как руководителя процесса обучения, который должен уметь видеть технологические, организационные, социально-экономические и социально-психологические, намечать пути получения максимального педагогического результата. Представлена классификация тьюторов в зарубежной научно-педагогической литературе. Определено место коммуникативной компетентности в подготовке преподавателя к работе в системе дистанционного образования. Выделены умения, которые предусмотрят формирования коммуникативной компетентности будущих преподавателей дистанционного обучения. Рассмотрены критерии педагогической компетентности преподавателей, по которым осуществляется оценка в высших учебных заведениях США. Результаты анализа основных умений необходимых тьютору для успешной организации  учебного процесса в дальнейшем могут быть использованы для разработки технологии формирования готовности преподавателя к педагогической деятельности в условиях дистанционного образования.

Ключевые слова: преподаватель, дистанционное обучение, коммуникация, компетентность, образование, тьютор, умения.

 

The article describes the main skills of the teacher of distance education, contributing to the successful organization of the educational process, summarizes the functions of the tutor, and determined that as the head tutor of the learning process should be able to see technological, organizational, socio-economic and socio-psychological ways to maximize the teaching results. The classification of Tutors in foreign scientific and pedagogical literature. The place of communicative competence in the preparation of teachers to work in the system of distance education. Highlighted skills that will provide for the formation of communicative competence of future teachers for distance learning. Considered the criteria for pedagogical competence of teachers by evaluation in higher educational institutions of the United States. The basic skills which they should possess a teacher to be successful in the distance learning system. The results of the analysis of the basic skills required of a tutor for the successful organization of the educational process can be further used for development of technology of formation of readiness of the teacher to pedagogical activity in the conditions of distance education.

Key words: teacher, distance learning, communication, competence, education, tutor, skills.


Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Н. П. Особливості підготовки майбутніх учителів до здійснення професійно спрямованої комп’ютерної комунікації / Н. П. Волкова // Освіта Донбасу − 2010. ‒ Вип. 3. − С. 14−24.

Енциклопедія освіти / головн. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Зварич І.М. Теоретичні і методичні основи оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: навч. посібник. − К.: Фенікс, 2012. − 148 с.

Закотнова П.В. Подготовка преподавателей вуза к деятельности в системе дистанционного обучения: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.08 / Закотнова Полина Владимировна. – Омск, 2004. – 211 с.

Козак Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу / Л. В. Козак // Теорія і практика компетентнісної освіти. − 2013. − Ч. 4. − С. 64−71.

Колос К. Р. Психолого-педагогічні передумови розвитку професійних компетентностей учителів в умовах дистанційного навчання / К. Р. Колос // Вісник Житомирського державного університету. Серія: Педагогічні науки. − 2011. − Вип. 55. − С. 112−115.

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А.І. Кузьмінський. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2011. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Малярчук О.В. Викладач в системі дистанційного навчання / О.В. Малярчук // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка та Благодійного фонду імені Антона Макаренка. – 2009. – № 2 – С. 169–178.

Пінчук О. П., Манако А. Ф., Савельєва І. В. Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчання / О. П. Пінчук, А. Ф. Манако, І. В. Савельєва / ІІТЗН НАПН України. − Київ, 2013. − 15 с.

Сисоєва С.О., Осадчий В.В., Осадча К.П. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: навч.-метод. посіб. / С.О. Сисоєва, В.В. Осадчий, К.П. Осадча / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Київ; Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 280 с.

Стукало О. А. Особистість викладача вищого навчального закладу у системі його професійної компетентності / О. А. Стукало // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2010. – Вип. 155, Ч. 2. – С. 307–312.

Ясулайтіс В.А. Дистанційне навчання: метод. рекомендації / В.А. Ясулайтіс. – К.: МАУП, 2005. – 72 с.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://vio.uchim.info/Vio_20/cd_site/articles/art_1_20.htm
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194586

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.