ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ

К. Ф. Чуб, А. О. Борисенко

Анотація


У статті окреслено, які основні загрози чатують на школярів при користуванні всесвітньою мережею Інтернет. Розглянуто статистичні результати дослідження проведеного в Україні серед учнів, вчителів та батьків щодо їх поінформованості з питання Інтернет-ризиків. Відзначено досить низький рівень обізнаності з цієї проблеми як серед дорослих так і дітей. Висвітлено основні заходи, які проводяться в нашій країні по реалізації програми «Безпека дітей в Інтернеті». Звернено увагу на те, що найбільшої ефективності по розв’язанню цієї значущої для суспільства проблеми можна досягти лише за умови розуміння її загрози одночасно і вчителями, і батьками, і самими школярами. Зроблено огляд основних вітчизняних Інтернет-ресурсів і навчально-методичних посібників, які присвячені навчанню дітей основам безпечної поведінки у мережі та містять загальні методичні рекомендації для вчителів, а також батьків з формування у школярів компетенцій раціонального та безпечного використання можливостей Інтернету. Вказано основні напрямки розв’язання проблеми Інтернет-безпеки школярів в Україні, аргументовано необхідність консолідації зусиль педагогів, батьків та громадськості в їх реалізації.

Ключові слова: Інтернет-загроза, мережа Інтернет, користувач, Інтернет-безпека, заходи, навчання, школяри.

 

 В статье проанализировано, какие основные угрозы ждут школьников при пользовании всемирной сетью Интернет. Рассмотрено статистические результаты исследования, проведенного в Украине среди учащихся, учителей и родителей относительно их информированности в вопросах Интернет-рисков. Отмечен достаточно низкий уровень осведомленности по этой проблеме как среди взрослых так и детей. Указаны основные мероприятия, которые проводятся в нашей стране по реализации программы «Безопасность детей в Интернете». Подчеркнуто, что наибольшей эффективности по решению этой важной для общества проблемы можно достигнуть лишь при условии понимания ее угрозы одновременно и учителями, и родителями, и самими учащимися. Выполнен обзор основных отечественных Интернет-ресурсов и учебно-методических пособий, которые призваны научить детей основам безопасного поведения в сети и содержат общие методические рекомендации для учителей, а также родителей по формированию у школьников компетенций рационального и безопасного использования возможностей Интернета. Указаны основные направления решения проблемы Интернет-безопасности школьников в Украине, аргументирована необходимость консолидации усилий педагогов, родителей и общественности в их реализации.

Ключевые слова: Интернет-угроза, сеть Интернет, пользователь, Интернет-безопасность, мероприятия, обучение, школьники

 

The main threats for students while using the World Wide Web are outlined in the article. The statistical results of research conducted in Ukraine among students, teachers and parents about their awareness of the issues of Internet risks are considered. Rather low level of awareness of the problem among adults and children are noted. The basic events held in our country for implementation of the program "Child Safety on the Internet" are highlighted. Attention is paid to the fact that the most effective solution for this significant problem for society can be achieved only by means of understanding of the threats by teachers and parents, and students themselves. The review of major national Internet resources and methodological editions that are dedicated to teaching children the fundamentals of safe behavior on the network and contain general guidelines for teachers and parents to form students' competencies of rational and safe use of the Internet is made. The specified basic directions of solving the problem of the Internet Safety of students in Ukraine are given; neccessity of reasonable consolidation the efforts of teachers, parents and the community in their implementation is argued.

Key words: online threats, the Internet, the Internet user, Internet Safety, events, training, students.


Повний текст:

PDF

Посилання


Оржеховська В.М. Про безпеку дітей у всесвітній мережі інтернет / В.М. Оржеховська // Рідна школа. ‒ 2011. ‒ № 6, ‒ С. 43-45.

Гущина Н. І. Реалізація програми “Партнерство в навчанні” в Україні / Н.І. Гущина, О.С. Свириденко // Комп'ютер у школі та сім'ї. ‒ 2012. ‒ № 2. ‒ С. 51-54.

Он-ляндія [Електронний ресурс]: [веб-сайт]. – Режим доступу : www.onlandia.org.ua

Проінтернет [Електронний ресурс]: [веб-сайт]. – Режим доступу : www.prointernet.in.ua
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194599

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.