ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. О. Байбекова

Анотація


У статті визначено педагогічні умови адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності. За допомогою теоретичного аналізу довідникової і наукової літератури, досліджень сучасності й минулих років у статті реалізовано завдання дослідження: уточнено, розкрито і обґрунтовано терміни «професійна адаптація», «педагогічні умови», «професійна підготовка філолога»; визначено і згруповано труднощі студентів під час адаптації до професійної діяльності в контексті навчально-виховного процесу на основі проведення пілотажного дослідження у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, у якому взяли участь 230 студентів філологічного факультету та факультету іноземних мов; визначено одну із педагогічних умов адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності, а саме – формування комунікативної компетентності у контексті професійної підготовки майбутніх філологів з рідної і іноземної мов, з урахуванням типів комунікації, моделей і засобів комунікації, системи комунікативних завдань для різних видів мовленнєвої діяльності, різноманітних форм і методів професійної підготовки студентів філологічних спеціальностей.

Ключові слова: адаптація, майбутній філолог, педагогічні умови, професійна адаптація, професійна діяльність, професійна підготовка філолога.

 

 В статье определены педагогические условия адаптации будущих филологов к профессиональной деятельности. С помощью теоретического анализа справочной и научной литературы, исследований современности и прошлых лет в статье реализованы задания исследования: уточнены, раскрыты и обоснованы термины «профессиональная адаптация», «педагогические условия», «профессиональная подготовка филолога»; определены и сгруппированы трудности студентов во время адаптации к профессиональной деятельности в контексте учебно-воспитательного процесса на основе проведения пилотажного исследования в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина, в котором принимали участие 230 студентов филологического факультета и факультета иностранных языков; определено одно из педагогических условий адаптации будущих филологов к профессиональной деятельности, а именно – формирование коммуникативной компетентности в контексте профессиональной подготовки будущих филологов по родному и иностранному языку, с учетом разных типов коммуникации, моделей и средств коммуникации, системы коммуникативных заданий для разных видов речевой деятельности, разнообразных форм и методов профессиональной подготовки студентов филологических специальностей.

Ключевые слова: адаптация, будущий филолог, педагогические условия, профессиональная адаптация, профессиональная деятельность, профессиональная подготовка филолога.

 

The article determines some pedagogical conditions of future philologists` adaptation to their professional activity. By means of theoretical analysis of reference and scientific literature, researches of contemporaneity and past years, the article solves the tasks of the research: clarifies, clues and explains such terms as«professional adaptation», «pedagogical conditions», «professional training of philologists»; defines and groups students` difficulties during the adaptation to their professional activity while professional training on the basis of the pilot research, carried out in V. N. Karazin Kharkiv National University, in which 230 students of philological faculty and the faculty of foreign languages took part; defines one of pedagogical conditions of future philologists` adaptation to their professional activities such as forming communicative competence in the context of professional training of future philologists in native and foreign languages, taking into account different types of communication, models and means of communication, system of communicative tasks for different types of speech activity, various forms and methods of students’ professional training of philological specialties.

Key words: adaptation, future philologist, pedagogical conditions, professional adaptation, professional activity, professional training of philologists.


Повний текст:

PDF

Посилання


Байбекова Л.О. Характеристика процесу адаптації майбутніх фахівців до професійної діяльності / Л.О. Байбекова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VI (66). – К. : Гнозис, 2015. – С. 34–41.

Буднік А. О. Формування дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / А. О. Буднік; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – О., 2010. – 21 с.

Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості: [монографія] / [Р. О. Семенова, Д. К. Корольов, М. О. Мельник, О. С. Нечаєв]. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 144 с.

Гусєва Т.П. Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Т.П. Гусєва; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2006. – 22 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, головний ред. В.Г. Кремень – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Зуброва О.А. Формування професійних особистісних якостей майбутнього учителя-філолога у навчально-виховному процесі класичного університету: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.А. Зуброва ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2008. – 20 с.

Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов в середніх навчальних закладах / С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2002. – 346 с.

Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. / Режим доступа : http://professional_education.academic.ru

Симоненко Т.В. Формування професійної мовно-комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Симоненко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – 40 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / [ред.-упоряд. А.В.Семенова]. – Одеса: Пальміра, 2006. – 272 с.

Швирка В.М. Естетичне виховання майбутнього вчителя-філолога засобами мистецтва: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.М. Швирка; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2003. – 20 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194790

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.