ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Т. В. Батієвська

Анотація


У статті відображено результати теоретико-експериментального дослідження з проблеми формування художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Розкрито сутність поняття художньо-інформаційної компетентності як інтегративної характеристики особистості фахівця та уточнено її структуру, що представлена мотиваційним, теоретичним, практичним та особистісним компонентами. Ознаками сформованості досліджуваної характеристики визначено мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-когнітивний, діяльнісно-креативний і особистісно-рефлексивний критерії. Акцентовано увагу на концептуальних засадах формування художньо-інформаційної компетентності в ході реалізації структурно-функціональної моделі проектування навчального процесу на основі інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Представлено послідовність реалізації моделі за визначеними етапами та розкрито зміст спеціального впливу на процес формування компонентів досліджуваної характеристики. Установлено, що за результатами експерименту позитивні зміни в рівні художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва відбулися в характері професійної спрямованості; ціннісному ставленні до засобів ІТ в досягненні професійних успіхів; якості набутих знань і вмінь, що характеризують сформованість художньо-інформаційної компетентності; характері вияву визначених професійно-особистісних якостей та адекватності їхньої самооцінки.

Ключові слова: майбутній учитель, образотворче мистецтво, художньо-інформаційна компетентність, навчальний процес, проектування, інформаційні технології.

 

В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования проблемы формирования художественно-информационной компетентности будущих учителей изобразительного искусства. Раскрыта суть понятия художественно-инфомационной компетентности как интегративной характеристики личности специалиста и уточнена ее структура, которая представлена мотивационным, теоретическим, практическим и личностным компонентами. Признаками сформированности исследуемой характеристики определены мотивационно-ценностный, интеллектуально-когнитивный, деятельностно-креативный и личностно-рефлексивный критерии. Акцентировано внимание на концептуальных принципах формирования художественно-информационной компетентности в ходе реализации структурно-функциональной модели проектирования учебного процесса на основе информационных технологий в профессиональной подготовке будущих учителей изобразительного искусства. Представлена последовательность реализации модели на определенных этапах и раскрыты специальные методы влияния на процесс формирования компонентов исследуемой характеристики. Установлено, что по результатам эксперимента позитивные изменения в уровне художественно-информационной компетентности будущих учителей изобразительного искусства произошли в: характере проявления профессиональной направленности; ценностном отношении к средствам ІТ в достижении профессиональных успехов; качестве приобретенных знаний и умений, которые характеризуют сформированность художественно-информационной компетентности; характере проявления определенных профессионально-личностных качеств и адекватности их самооценки.

Ключевые слова: будущий учитель, изобразительное искусство, художественно-информационная компетентность, учебный процесс, проектирование, информационные технологии.

 

The results of theoretical and experimental research of the problem of forming the art-informational competence of future fine arts teachers are presented in the article. The concept of art-informational competence as integrative characteristic of personality of specialist has been exposed and its structure was specified. It contains motivational, theoretical, practical and personality components. It has been determined that the signs of formed the art-informational competence are value-motivational, intellectual and cognitive, procedural and creative, personal reflective criteria. During our research we have analyzed the conceptual principles of forming the art-informational competence in the process of realization the structural and functional model of educational process projecting by means of informational technologies while future fine arst teachers professional training. The equence of realization of the model after the certain stages has been presented; maintenance of influence on the process of forming the components of the investigated description has been exposed. It has been found that according to the results of the experiment the positive changes of art-informational competence of future fine arts teachers took place in: character of professional orientation; attitude toward facilities of ІТ in the achievement of professional success; quality of the achieved knowledge and abilities which characterize formation of art-informational competence; character of display of certain professional and personal qualities and adequacy of their self-appraisal.

Key words: future teacher, fine arts, art-informational competence, educational process, рrojecting, informational technologies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Батієвська Т. В. Структурно-функціональна модель проектування навчального процесу засобами інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / Батієвська Т.В. // Народна освіта. – 2013. – Вип. 2 (20). – Режим доступу до журн. : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=542

Коновець С. В. Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва : монографія / С. В. Коновець. – Рівне : Волинські обереги, 2009. — 384 с.

Піддубна О. Педагогічні основи фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Оксана Піддубна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 5. – С. 106–110.

Рудницька О. П. Педагогіка : загальна та мистецька / О. П. Рудницька. – Тернопіль : навчальна книга – Богдан, 2005. – 355, [2] с.

Смірнова О. О. Методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Оксана Олексіївна Смірнова. – К., 2010. – 265 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.194799

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.